• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

На вниманието на всички лица извършващи трансграничен превоз на отпадъци по реда на Регламент №1013/2006г., до площадки на територията на РИОСВ – Монтана

От 01.10.2021 г. е в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ бр.82/01.10.2021 г.). В нея е предвидено, че в случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006 се изпраща по електронна поща до РИОСВ по местоназначение (annex7.montana@mail.bg за РИОСВ – Монтана) на отпадъците не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно приложение № 52 от получателите на отпадъците.

annex7.montana@mail.bg, на който да се изпращат копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и декларация, с която се декларират, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента;

movement-document.montana@mail.bg, на който да се изпраща Приложение I B преди началото на всеки превоз, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване.

В сила от 01.04.2020 г. информацията се изпраща на горните имейл адреси.

08
Ноември
2021

Експерти на РИОСВ – Монтана спасиха видра, паднала в шахта на строителен обект в град Монтана

В РИОСВ – Монтана бе получен сигнал за видра, паднала в шахта в град Монтана. Сигналът е подаден от служител на фирма, изграждаща обект в непосредствена близост до пътя Монтана – Лом.

Извършена е незабавна проверка на място от служители на екоинспекцията.

Установено е, че се касае за екземпляр от вида видра, паднала в бетонова шахта на строителен обект. Видрата е извадена с помощта на рибарско кепче, като същата е във видимо добро здравословно състояние и е освободена на подходящо място.

Видът видра (Lutra lutra) е защитен, включен в Приложение № 3 към Закона за биологичното разнообразие.

Categories: Актуално

05
Ноември
2021

Приключи техническата рекултивация на общинските сметища за битови отпадъци в землищата на гр. Димово и гр. Белоградчик

Експерти на РИОСВ – Монтана участваха в комисии за приемане на техническата рекултивация на общинските сметища за битови отпадъци в землищата на гр. Димово и гр. Белоградчик.

Двата терена са включени в наказателната процедура срещу РБългария за продължаване на експлоатацията и непредприети действия за изпълнение на техническата рекултивация на общински депа.

Дейностите са приключени успешно, като е извършено почистването на терените, предепониране на отпадъци, оформяне тялото на отпадъците и полагане на горни изолиращи екрани. Изградени са газоотвеждащи системи и системи за контрол и мониторинг на параметрите на околната среда.

Следващият етап е изпълнение на Биологична рекултивация, която е с продължителност 36 месеца и включва затревяване на терените, засаждане на храстовидна растителност, залесяване и вегетационни грижи.

Проектите са финансирани по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, приоритетна ос 2 „Отпадъци“.

Categories: Актуално

04
Ноември
2021

ПОЗИЦИЯ НА РИОСВ – МОНТАНА относно организирания на 04.11.2021 г. пред сградата на РИОСВ – Монтана протест

ПОЗИЦИЯ НА РИОСВ – МОНТАНА

относно организирания на 04.11.2021 г. пред сградата на РИОСВ – Монтана протест от „Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Охрид и село Пали лула“

Във връзка с организирания на 04.11.2021 г. пред сградата на РИОСВ – Монтана протест от „Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Охрид и село Пали лула“, РИОСВ – Монтана изразява следната позиция:

Протестът е с искане за оставка на директора на Инспекцията, основаващо се на твърдения за загубено правно действие на Решение по оценка на въздействието върху околната среда, касаещо добив на пясък и чакъл в землищата на с. Охрид и с. Палилула, община Бойчиновци.

Постановено е окончателно Решение №9418 от 15.09.2021 г. на Върховния административен съд на Република България – Петчленен състав, по административно дело № 1069/2021, с което е оставено в сила Решение № 13405 от 29.10.2020 г. по административно дело № 13519/2019 г. на Върховния административен съд. По смисъла на това Решение, искането за обявяване на нищожност и загуба на правно действие на Решение № 2-1/2013 г. по оценка на въздействието върху околната среда (Решението по ОВОС), издадено от Министъра на околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение "Добив на пясък и чакъл от находище „Гредо“ в землищата на с. Охрид и с. Палилула, община Бойчиновци, област Монтана, с възложител: „Екоагрострой“АД, гр. Монтана, е отхвърлено.

Протестиращите граждани от „Сдружение за опазване на природата, земите и хората на село Охрид и село Пали лула“ твърдяха, че Решението по ОВОС, издадено от Министъра на околната среда и водите, е загубило правно действие. Именно по тези твърдения обаче Върховният административен съд се е произнесъл, оставяйки в сила Решението по ОВОС като законосъобразно и обосновано.

Всяка държавна институция следва стриктно да изпълнява окончателните съдебни актове. Произтичащите от тях правни последици са задължителни. Служителите на РИОСВ – Монтана при изпълнение на служебните си задължения са длъжни да спазват указанията на съда.

Предвид тези факти, РИОСВ – Монтана намира исканията на протестиращите граждани за неоснователни.

Categories: Актуално

19
Октомври
2021

РИОСВ – МОНТАНА ОРГАНИЗИРА КОНКУРС „КУКЛА „ПАРЦАЛИВКА" ЗА КОЛЕДА“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана организира конкурс по повод коледните и новогодишни празници „Кукла „Парцаливка“ за Коледа!“.

В конкурса могат да участват деца от 10 до 15 години от област Монтана и област Видин.

Куклата трябва да е изработена от употребявани текстилни материали, пълнежа също и да е с височина до 30 см. Децата могат да включат своето въображение и талант при направата на куклите, като използват всякакви техники.

За да се включите в конкурса изпратете изработената кукла на адрес:

гр. Монтана 3400

ул.“Юлиус Ирасек“ № 4, ет. 3

РИОСВ – Монтана

/за конкурса „Кукла „Парцаливка“ за Коледа!“/

Куклата може да бъде и донесена на място в екоинспекцията на горепосочения адрес.

Към всяка кукла да има надпис с трите имена на автора, възраст, училище, адрес за връзка и телефон.

Срока за изпращане(донасяне на място в РИОСВ – Монтана) на творбите е 1 декември 2021 г.

Резултатите ще бъдат публикувани в срок до 10 декември 2021 г.

РИОСВ – Монтана ще награди първите трима с предметни награди.

СКЪПИ ДЕЦА, УСПЕХ!

Categories: Актуално

WED 2021

5 юни - Световен  ден на околната среда

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx