Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.11.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.11.2023 г.

Дата на публикуване: 30/11/2023
Промяна: 30/11/2023
Размер: 16.54 КБ
Тегления: 22

ИП „Създаване на овощна градина с трайни насаждения – орехи, сливи, вишни и кайсии“, находяща се в ПИ с идентификатор 44238.181.1 по КККР на гр. Лом, общ. Лом“, с възложител „Винарна Лопушна“ АД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.11.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.11.2023 г

Дата на публикуване: 20/11/2023
Промяна: 21/11/2023
Размер: 15.68 КБ
Тегления: 40

ИП „Подобряване на енергийната ефективност на сушилни за гипсофазерни плоскости“ в поземлен имот с идентификатор 10971.510.48 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възлижител „Кнауф Българияˮ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 05.10.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 05.10.2023 г

Дата на публикуване: 05/10/2023
Промяна: 05/10/2023
Размер: 13.78 КБ
Тегления: 86

ИП „Предприятие за производство на пелетиˮ в УПИ І-795, кв. 68 по плана на с. Мърчево, общ. Бойчиновци, с възложител: „ДИМА ТРАНС 12” ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 27.09.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 27.09.2023 г.

Дата на публикуване: 27/09/2023
Промяна: 27/09/2023
Размер: 13.83 КБ
Тегления: 89

ИП „Лесопарк Вършецˮ в поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: Община Вършец

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 26.09.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 26.09.2023 г

Дата на публикуване: 26/09/2023
Промяна: 26/09/2023
Размер: 15.71 КБ
Тегления: 91

ИП „Сграда за преработване на малки количества (300 л) сурово мляко и производство на млечни продукти“ в поземлен имот с идентификатор 12543.922.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, с възложител: ЗП Асен Янкулов.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.09.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.09.2023 г

Дата на публикуване: 21/09/2023
Промяна: 21/09/2023
Размер: 15.78 КБ
Тегления: 92

ИП „Разширение на дейността на съществуваща площадка за третиране на отпадъци, чрез добавяне на два отпадъка с код и наименование 20 01 36 (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35) и 16 02 14 (излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове 16 02 09 до 16 02 13)ˮ в поземлен имот с идентификатор 44238.508.167 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, с възложител: „ЕММЕТАЛ“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.09.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.09.2023 г

Дата на публикуване: 08/09/2023
Промяна: 08/09/2023
Размер: 14.15 КБ
Тегления: 97

ИП „Лесопарк Вършецˮ в поземлен имот с идентификатор 12961.40.913 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: Община Вършец

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.08.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.08.2023 г

Дата на публикуване: 28/08/2023
Промяна: 28/08/2023
Размер: 14.22 КБ
Тегления: 97

ИП „Изграждане на Супермаркет ЛИДЛ с помещение за подготовка на хляб и хлебни изделия и открит паркинг, разположен в УПИ XII, кв. 257 по регулационния план на гр. Лом, ул. Пристанищна № 41А, както и всички съпътстващи спомагателни помещения и рекламно-информационни съоръженияˮ, с възложител: „ЛИДЛ Българияˮ ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.08.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.08.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 25/08/2023
Промяна: 25/08/2023
Размер: 14.08 КБ
Тегления: 100

ИП „Предприятие за производство на пелетиˮ в УПИ І-795, кв. 68 по плана на с. Мърчево, общ. Бойчиновци, с възложител: „ДИМА ТРАНС 12” ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.08.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 21.08.2023 г

топ!
Дата на публикуване: 21/08/2023
Промяна: 21/08/2023
Размер: 14.17 КБ
Тегления: 105

ИП „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъциˮ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец, с възложител: Община Вършец

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.08.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.08.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/08/2023
Промяна: 24/08/2023
Размер: 16.4 КБ
Тегления: 200

ИП „Изграждане на нов обект за интензивна аквакултура „Садкова инсталация за отглеждане на стопански ценни видове риби“, разположен в акваторията на яз. „Огоста“, в землището на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител „Фиш Инвест“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 05.07.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 05.07.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/07/2023
Промяна: 05/07/2023
Размер: 15.59 КБ
Тегления: 222

ИП „Преустройство на помещение в цех за преработка на мляко от собствено производство в обора за овце“ в поземлен имот с идентификатор 68179.28.141 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Спанчевци, общ. Вършец, с възложител „Монт 7 Аго“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 29.06.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 29.06.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/06/2023
Промяна: 29/06/2023
Размер: 16.56 КБ
Тегления: 250

ИП „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоръжения“ в ПИ 55258.15.20 по КК и КР на с. Пали лула, общ. Бойчиновци, обл. Монтана, м. Гърциляк, с възложител „Екоагрострой“ АД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 26.06.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 26.06.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 26/06/2023
Промяна: 26/06/2023
Размер: 16.53 КБ
Тегления: 225

ИП „Преустройство на помещение в цех за преработка на мляко от собствено производство в обора за овце“ в поземлен имот с идентификатор 68179.28.141 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Спанчевци, общ. Вършец, с възложител „Монт 7 Аго“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 07.06.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 07.06.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/06/2023
Промяна: 07/06/2023
Размер: 16.57 КБ
Тегления: 238

ИП „Свободно отглеждане и угояване на риба за свободна консумация и спортен риболов в язовир „Бранов дол“, разположен в поземлен имот с идентификатор 22250.144.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долна Рикса, общ. Монтана, с възложител „Деко Енерджи“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 16

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx