Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.02.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 01.02.2023 г

нов!
Дата на публикуване: 01/02/2023
Промяна: 01/02/2023
Размер: 14.04 КБ
Тегления: 7

ИП „Изграждане на газова инсталация за алтернативно захранване с газ пропан-бутан на производствена база „Монбатˮ АД в ПИ с идентификатор 48489.5.597 по КК и КР на гр. Монтана, с възложител: „МОНБАТ” АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.01.2023 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 30.01.2023 г

нов!
Дата на публикуване: 30/01/2023
Промяна: 30/01/2023
Размер: 14.16 КБ
Тегления: 9

ИП „Увеличаване на количествата за получаване на отпадъци от физически и юридически лица за извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и други) на площадка с площ 6752 м2 в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по КК и КР на гр. Видин”, с възложител: „ВИДА МЕТАЛС РИСАЙКЛИНГ” ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.01.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.01.2023 г.

Дата на публикуване: 20/01/2023
Промяна: 20/01/2023
Размер: 16.46 КБ
Тегления: 11

ИП „Магазин за хранителни стоки с топла точка, гишета за битови услуги и паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 12961.423.605 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител „Крид“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.01.2023 г.        г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 19.01.2023 г. г

Дата на публикуване: 19/01/2023
Промяна: 19/01/2023
Размер: 14.15 КБ
Тегления: 15

ИП „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителството с цел извършване на дейности по оползотворяване с код R5, рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (сортиране, раздробяване, натрошаване)ˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11418.853.325 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложител: „Пътиженеринг – Мˮ АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.01.2023 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 06.01.2023 г.

Дата на публикуване: 06/01/2023
Промяна: 06/01/2023
Размер: 16.56 КБ
Тегления: 15

ИП „Изграждане на обект за производствена и складова дейност“ в поземлен имот с идентификатор 48489.40.726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложители Г. Янев и К. Христов.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 29.12.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 29.12.2022 г.

Дата на публикуване: 29/12/2022
Промяна: 29/12/2022
Размер: 16.54 КБ
Тегления: 20

ИП „Изграждане на семеен хотел и прилежащо към него заведение за обществено хранене“ в поземлен имот с идентификатор 48489.220.389 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител М. Фидосова.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.12.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.12.2022 г.

Дата на публикуване: 20/12/2022
Промяна: 20/12/2022
Размер: 16.38 КБ
Тегления: 35

ИП „Изграждане на зелена и велосипедна достъпна среда в крайдунавски парк и прилежащите му територии, гр. Видин“, с възложител Община Видин.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.11.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.11.2022 г.

Дата на публикуване: 18/11/2022
Промяна: 18/11/2022
Размер: 16.48 КБ
Тегления: 71

ИП „Изграждане на система за капково напояване на лозов масив с нетна площ 35,212 дка“ в землището на с. Кошава, общ. Видин, с възложител „Видинска Винарска Компания” ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.11.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 08.11.2022 г.

Дата на публикуване: 08/11/2022
Промяна: 08/11/2022
Размер: 13.93 КБ
Тегления: 79

„Обществено обслужваща сграда – игрална зала за хазартни игри и кафе-аперитивˮ в поземлени имоти с идентификатори 48489.4.336 и 48489.4.335 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана,

с възложител: „САНЕВИАН” ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.11.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 04.11.2022 г.

Дата на публикуване: 04/11/2022
Промяна: 04/11/2022
Размер: 13.98 КБ
Тегления: 83

ИП „Изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източнициˮ в ПИ с идентификатор 67667.43.135 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Смоляновци, общ. Монтана, с възложител: „Еко Про Турˮ ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.11.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.11.2022 г.

Дата на публикуване: 03/11/2022
Промяна: 03/11/2022
Размер: 16.65 КБ
Тегления: 80

ИП „Търговски комплекс с магазини за хранителни и нехранителни стоки, обществено обслужване, офиси, производствена дейност, складове, хотел, ЖС и ТП“ в УПИ XIX859,860 „за производство на автомобилни части“ и УПИ XII „за производствена дейност“, кв. 598 по плана на ж.к. „Вида“, гр. Видин, общ. Видин, с възложител „Дунония” АД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 11.10.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 11.10.2022 г.

Дата на публикуване: 11/10/2022
Промяна: 11/10/2022
Размер: 13.92 КБ
Тегления: 91

ИП „Изграждане на мандраˮ в ПИ с идентификатор 10971.511.229 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: „Е-79 ОЙЛ” Еоод

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.10.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 10.10.2022 г.

Дата на публикуване: 10/10/2022
Промяна: 10/10/2022
Размер: 13.9 КБ
Тегления: 90

ИП „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ – само за продажба на ел. енергия)ˮ в ПИ 234, кв. 20 по плана на с. Крачимир, общ. Белоградчик

възложител: "КРА 300" ЕООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.10.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.10.2022 г.

Дата на публикуване: 03/10/2022
Промяна: 03/10/2022
Размер: 16.46 КБ
Тегления: 90

ИП „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранване“ в поземлен имот с идентификатор 03928.513.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител „Ком Агро“ ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 26.09.2022 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 26.09.2022 г.

Дата на публикуване: 26/09/2022
Промяна: 26/09/2022
Размер: 13.9 КБ
Тегления: 84

ИП „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 500 kW (ФЕЦ – само за продажба на ел. енергия)ˮ в УПИ V, кв. 22 по плана на с. Ерден, общ. Бойчиновци, с възложител: „Водпроˮ ООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 14

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx