Съобщения за осигурен достъп до информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.06.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 25.06.2024 г.

нов!
Дата на публикуване: 25/06/2024
Промяна: 25/06/2024
Размер: 17.38 КБ
Тегления: 1

ИП „Създаване на ябълкови насаждения в землищата на с. Гаганица, общ. Берковица и на с. Гаврил Геново, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, проектиране и изпълнение на система за капково напояване на насажденията, проектиране и изграждане на фотоволтаични съоръжения и закупуване на селскостопанска техника и инвентар“, с възложител „Екотерра“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.06.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 20.06.2024 г.

Дата на публикуване: 20/06/2024
Промяна: 20/06/2024
Размер: 17.32 КБ
Тегления: 8

ИП „Изграждане на площадка за черни и цветни метали, балиране на пластмаса, включително и опаковки, НУБА, електрическо и електронно оборудване, излезли от употреба гуми, излезли от употреба цели автомобили” в УПИ Х, кв. 36 по плана на с. Крива бара, общ. Брусарци, с възложител „Владей 7“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 20.06.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 20.06.2024 г.

Дата на публикуване: 20/06/2024
Промяна: 20/06/2024
Размер: 13.62 КБ
Тегления: 9

ИП „Открит паркинг“ в поземлен имот с идентификатор 12961.424.259 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: Община Вършец.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.06.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.06.2024 г.

Дата на публикуване: 17/06/2024
Промяна: 17/06/2024
Размер: 14.32 КБ
Тегления: 20

ИП „Открит паркинг” в поземлен имот с идентификатор 12961.424.259 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: Община Вършец

Съобщение  по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 31.05.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 31.05.2024 г.

Дата на публикуване: 31/05/2024
Промяна: 31/05/2024
Размер: 14.47 КБ
Тегления: 60

ИП „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителството с цел извършване на дейности по оползотворяване с код R5, рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (сортиране, раздробяване, натрошаване)ˮ в поземлен имот с идентификатор 11418.853.325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, общ. Бойчиновци

възложител: „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М” АД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 31.05.2024 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 31.05.2024 г

Дата на публикуване: 31/05/2024
Промяна: 31/05/2024
Размер: 14.35 КБ
Тегления: 62

ИП „Преустройство и разширение на предприятие за преработка на риба в предприятие за преработка на риба и иновативни рибни продукти” в поземлен имот с идентификатор 48489.2.682 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „ФИШ ИНВЕСТ” ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.05.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 28.05.2024 г.

Дата на публикуване: 28/05/2024
Промяна: 28/05/2024
Размер: 14.27 КБ
Тегления: 70

ИП „Създаване на рибно стопанство за пъстърва” в ПИ с идентификатор 48489.26.851 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „ФИШ ИНВЕСТ” ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 29.04.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 29.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 29/04/2024
Промяна: 29/04/2024
Размер: 13.64 КБ
Тегления: 115

ИП „Поливане на царевица в землището на с. Ковачица, общ. Лом“, с възложител: „Люси Агро – 2003“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.04.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 18.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2024
Промяна: 29/04/2024
Размер: 17.21 КБ
Тегления: 152

ИП „Изготвяне на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Берковица“ в поземлени имоти с идентификатори 03928.15.55 и 03928.15.46 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, с възложител Община Берковица.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.04.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 17.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 17/04/2024
Промяна: 29/04/2024
Размер: 15.71 КБ
Тегления: 147

ИП „Поливане на царевица в землището на с. Ковачица, общ. Лом“, с възложител „Люси Агро – 2003“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 16.04.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 16.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/04/2024
Промяна: 29/04/2024
Размер: 15.84 КБ
Тегления: 151

ИП „Увеличаване на капацитета за обезвреждане на опасни отпадъци с пулсиращ вакуумен стерилизатор (автоклав) към издадено разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 06-ДО-381-02 от 20.04.2021 г.ˮ в поземлен имот с идентификатор 48489.5.602 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител „ОГОСТА 2017” ООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 09.04.2024 г. Съобщение по чл. 6, ал. 11 от Наредбата за ОВОС от 09.04.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/04/2024
Промяна: 09/04/2024
Размер: 13.77 КБ
Тегления: 132

ИП „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Трети март”, ул. „Иван Давидков”, изграждане на ул. „Широка планина”, ул. „Индустриална”, ул. „Съединение” и ул. „Инвестиционна”, гр. Монтана”, с възложител: Община Монтана

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 05.04.2024 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 05.04.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 05/04/2024
Промяна: 05/04/2024
Размер: 15.83 КБ
Тегления: 155

Инвестиционно предложение (ИП) „Промяна в дейностите по оползотворяване към ИП „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ, с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергияˮ в ПИ с идентификатор 22873.98.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Долно Церовене, общ. Якимово, с възложител: „Екоен 8“ ЕООД.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.04.2024 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 03.04.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 03/04/2024
Промяна: 03/04/2024
Размер: 14.44 КБ
Тегления: 149

ИП „Търговски комплекс – Ритейл парк Монтана и трафопостˮ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.4.517 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „РИТЕЙЛ ПАРК МОНТАНА” ООД

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 29.03.2024 г Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС от 29.03.2024 г

топ!
Дата на публикуване: 29/03/2024
Промяна: 29/03/2024
Размер: 14.16 КБ
Тегления: 147

ИП „Реконструкция и рехабилитация на бул. „Трети март”, ул. „Иван Давидков”, изграждане на ул. „Широка планина”, ул. „Индустриална”, ул. „Съединение” и ул. „Инвестиционна”, гр. Монтана”, с възложител: Община Монтана

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 19

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията