Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 30.01.2023 г. Уведомление за ИП от 30.01.2023 г.

нов!
Дата на публикуване: 02/02/2023
Промяна: 02/02/2023
Размер: 504.89 КБ
Тегления: 2

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Извеждане от експлоатация на язовир „Тошевци-34ˮ в землището на с. Тошевци, общ. Грамада, с възложител: ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „УПРАВЛЕНИЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ЯЗОВИРИ”.

Уведомление за изменение на ИП от 27.01.2023 г. Уведомление за изменение на ИП от 27.01.2023 г.

нов!
Дата на публикуване: 01/02/2023
Промяна: 01/02/2023
Размер: 493.06 КБ
Тегления: 5

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Реализиране на мерки за енергийна ефективност на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Видин – изграждане на термопомпена инсталация, използващи геотермална енергия за покриването на основния (базов) отоплителен товар”, за което е издадено Решение № МО 1-ПР/2022 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на директора на РИОСВ – Монтана, с възложител: Община Видин.

Уведомление за ИП от 23.01.2023 г. Уведомление за ИП от 23.01.2023 г.

Дата на публикуване: 25/01/2023
Промяна: 25/01/2023
Размер: 720.65 КБ
Тегления: 19

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Основен ремонт (рехабилитация) за обект „Път II-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука – граница Р Сърбия” от км 0+210 до км 10+076.22 и от км 10+276.22 до км 30+301.88”, с възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”.

уведомление за ИП от 23.01.2023 г. уведомление за ИП от 23.01.2023 г.

Дата на публикуване: 24/01/2023
Промяна: 24/01/2023
Размер: 3.6 МБ
Тегления: 16

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на гробищен парк в поземлен имот с идентификатор 24431.59.26 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик и достъп до него в поземлен имот с идентификатор 24431.59.27 по КККР на с. Дъбравка, общ. Белоградчик“, с възложител: Община Белоградчик.

Уведомление за ИП от 19.01.2023 г. Уведомление за ИП от 19.01.2023 г.

Дата на публикуване: 23/01/2023
Промяна: 23/01/2023
Размер: 7 МБ
Тегления: 21

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Газифициране с пропан-бутан на газови уреди в СПА хотел „Медикус” в ПИ с идентификатор 12961.420.45 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: „Сан Пропъртис” ЕООД.

Уведомление за ИП от 09.01.2023 г. Уведомление за ИП от 09.01.2023 г.

Дата на публикуване: 10/01/2023
Промяна: 10/01/2023
Размер: 692.3 КБ
Тегления: 18

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на количествата за получаване на отпадъци от физически и юридически лица за извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и други) на площадка с площ 6752 м2 в ПИ с идентификатор 10971.409.16 по КК и КР на гр. Видин”, с възложител: „Вида Металс Рисайклинг” 

Уведомление за ИП от 05.01.2023 г Уведомление за ИП от 05.01.2023 г

Дата на публикуване: 06/01/2023
Промяна: 06/01/2023
Размер: 392.07 КБ
Тегления: 55

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електроенергия в местността Златията, в землищата на селата Горни Цибър, Златия, Разград, Черни връх, Септемврийци и на гр. Вълчедръм”, с възложител: Д. И.

Уведомление за ИП от 04.01.2023 г. Уведомление за ИП от 04.01.2023 г.

Дата на публикуване: 04/01/2023
Промяна: 04/01/2023
Размер: 9.05 МБ
Тегления: 44

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „СКМ Груп“ АД за инвестиционно предложение „Временно съхраняване в закрит склад за съхраняване на опасни отпадъци до 50 т/денонощие“ в ПИ с идентификатор 10971.201.525 по КККР на гр. Видин.

Уведомление за ИП от 20.12.2022 г Уведомление за ИП от 20.12.2022 г

Дата на публикуване: 21/12/2022
Промяна: 21/12/2022
Размер: 429.22 КБ
Тегления: 46

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Кариера за добив на габродиабази „Ошане” в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител: „ПСТ Видинˮ ЕООД.

Уведомление за ИП от 29.11.2022 г. Уведомление за ИП от 29.11.2022 г.

Дата на публикуване: 02/12/2022
Промяна: 02/12/2022
Размер: 2.73 МБ
Тегления: 84

ИП "Площадка за временно съхранение на отпадъци до 50 т/денонощие" в ПИ с идентификатор 10971.201.525 по КККР на гр. Видин

възложител: "СКМ Еко Солюшънс" ЕООД

Уведомление за ИП от 24.11.2022 г. Уведомление за ИП от 24.11.2022 г.

Дата на публикуване: 28/11/2022
Промяна: 28/11/2022
Размер: 300.77 КБ
Тегления: 92

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Миглена Фидосова за инвестиционно предложение „Изграждане на семеен хотел и прилежащо към него заведение за обществено хранене“, в поземлен имот с идентификатор 48489.220.389 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Монтана, община Монтана

Уведомление за ИП от 17.11.2022 г. Уведомление за ИП от 17.11.2022 г.

Дата на публикуване: 18/11/2022
Промяна: 18/11/2022
Размер: 18.55 МБ
Тегления: 74

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Крид“ ООД за инвестиционно предложение „Магазин за хранителни стоки с топла точка, гишета за битови услуги и паркинг“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12961.423.605 по Кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР) на гр. Вършец.

Уведомление за ИП от 14.11.2022 г. Уведомление за ИП от 14.11.2022 г.

Дата на публикуване: 16/11/2022
Промяна: 16/11/2022
Размер: 2.01 МБ
Тегления: 76

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от кмета на община Видин за инвестиционно предложение „Изграждане на зелена и велосипедна достъпна среда в крайдунавски парк и прилежащите му територии, гр. Видин“ в поземлени имоти с идентификатори 10971.502.1093 и 10971.501.387 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Видин.

Уведомление за ИП от 08.11.2022 г. Уведомление за ИП от 08.11.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/11/2022
Промяна: 11/11/2022
Размер: 1.88 МБ
Тегления: 107

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в плаващи мрежести клетки в яз. Огоста“, с възложител: „Фиш инвест“ ООД.

Уведомление за ИП от 28.10.2022 г. Уведомление за ИП от 28.10.2022 г.

Дата на публикуване: 10/11/2022
Промяна: 11/11/2022
Размер: 2.83 МБ
Тегления: 92

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на садково стопанство и интензивно развъждане на риба в участък от акваторията на язовир „Огоста“, в землището на гр. Монтана, с възложител: „Еврофиш инвест 777“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 14

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx