Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 19.09.2022 г. Уведомление за ИП от 19.09.2022 г.

Дата на публикуване: 20/09/2022
Промяна: 23/09/2022
Размер: 3.19 МБ
Тегления: 10

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Ком Агро“ ООД за инвестиционно предложение „Инсталация за лиофилизационно сушене на плодове и система за захранване“ в част от сграда с идентификатор 03928.513.18.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.513.18 по КККР на гр. Берковица, общ. Берковица.

Уведомление за ИП от 12.09.2022 г. Уведомление за ИП от 12.09.2022 г.

Дата на публикуване: 14/09/2022
Промяна: 14/09/2022
Размер: 285.93 КБ
Тегления: 38

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на наземна фотоволтаична електроцентрала за производство на електрическа енергия от възобновяем източникˮ в ПИ с идентификатор 67667.43.135 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Смоляновци, общ. Монтана, с възложител: „Еко Про Турˮ ООД

Уведомление за ИП от 01.09.2022 г. Уведомление за ИП от 01.09.2022 г.

Дата на публикуване: 07/09/2022
Промяна: 07/09/2022
Размер: 497.1 КБ
Тегления: 61

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на цех за отливане на оловна лентаˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.564 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Монбатˮ АД.

Уведомление за ИП от 02.09.2022 г. Уведомление за ИП от 02.09.2022 г.

Дата на публикуване: 05/09/2022
Промяна: 05/09/2022
Размер: 921.82 КБ
Тегления: 63

ИП „Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ – само за продажба на ел. енергия)ˮ в ПИ 234, кв. 20 по плана на с. Крачимир, общ. Белоградчик, с възложител: „КРА 300ˮ ЕООД.

Уведомление за ИП от 31.08.2022 г. Уведомление за ИП от 31.08.2022 г.

Дата на публикуване: 02/09/2022
Промяна: 02/09/2022
Размер: 1.07 МБ
Тегления: 52

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична инсталация до 500 kW (ФЕЦ – само за продажба на ел. енергия)ˮ в УПИ V, кв. 22 по плана на с. Ерден, общ. Бойчиновци, с възложител: „Водпроˮ ООД.

Уведомлине за ИП от 31.08.2022 г. Уведомлине за ИП от 31.08.2022 г.

Дата на публикуване: 02/09/2022
Промяна: 02/09/2022
Размер: 248.67 КБ
Тегления: 45

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Обществено обслужваща сграда – игрална зала за хазартни игри и кафе-аперитивˮ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 48489.4.336 и 48489.4.335 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, с възложител: „Саневианˮ ООД.

 

Уведомление за ИП от 30.08.2022 г. Уведомление за ИП от 30.08.2022 г.

Дата на публикуване: 02/09/2022
Промяна: 02/09/2022
Размер: 287.11 КБ
Тегления: 43

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителството с цел извършване на дейности по оползотворяване с код R5, рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (сортиране, раздробяване, натрошаване)ˮ в поземлен имот с идентификатор 11418.853.325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложител: „Пътинженеринг – Мˮ АД.

Уведомление за ИП от 26.08.2022 г. Уведомление за ИП от 26.08.2022 г.

Дата на публикуване: 26/08/2022
Промяна: 26/08/2022
Размер: 2.6 МБ
Тегления: 64

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Войнов и Сие“ ООД за инвестиционно предложение „Изграждане на фотоволтаична централа“ в поземлен имот с идентификатор 51665.202.64 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, община Монтана.

Уведовление за ИП от 26.08.2022 г. Уведовление за ИП от 26.08.2022 г.

Дата на публикуване: 26/08/2022
Промяна: 26/08/2022
Размер: 253.22 КБ
Тегления: 51

ИП „Изграждане на фотоволтаична централаˮ, разположена в ПИ с идентификатор 51665.202.103 по КК и КР на с. Никилово, общ. Монтана

Уведомление за ИП от 17.08.2022 г. Уведомление за ИП от 17.08.2022 г.

Дата на публикуване: 18/08/2022
Промяна: 18/08/2022
Размер: 415.23 КБ
Тегления: 59

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Предприятие за производство на пелетиˮ в УПИ І-795, кв. 68 по плана на с. Мърчево, общ. Бойчиновци, с възложител: „Дима Транс 12ˮ ООД.

Уведомление за ИП от 4677 от 05.08.2022 г. Уведомление за ИП от 4677 от 05.08.2022 г.

Дата на публикуване: 09/08/2022
Промяна: 09/08/2022
Размер: 6.48 МБ
Тегления: 78

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Агенция „Пътна инфраструктура“, уведомление за инвестиционно предложение „Рехабилитация на Път III-121 „Иново-Градец-Периловец-Шишенци-Бойница-Кула“ от км 20+000 до км 31+851=31+840“ в землищата на с. Каниц, с. Раброво, с. Периловец и с. Бориловец, община Бойница, област Видин.

Уведомление за ИП от 01.08.2022 г. Уведомление за ИП от 01.08.2022 г.

Дата на публикуване: 03/08/2022
Промяна: 03/08/2022
Размер: 1.7 МБ
Тегления: 89

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Вършец за инвестиционно предложение „Разширяване на улица „Цар Симеон“ от ОТ 12 до ОТ 17 в гр. Вършец, общ. Вършец“.

Уведомление за ИП от 27.07.2022 г.-1 Уведомление за ИП от 27.07.2022 г.-1

Дата на публикуване: 29/07/2022
Промяна: 29/07/2022
Размер: 307.75 КБ
Тегления: 93

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за инвестиционно предложение „Локална пречиствателна станция за отпадъчни водиˮ в ПИ с идентификатор 10971.512.190 по КК и КР на гр. Видин, с възложител: „АЙХХОФ КОМПОНЕНТС БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

Уведомление за ИП от 11.07.2022 г. Уведомление за ИП от 11.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 14/07/2022
Промяна: 14/07/2022
Размер: 262.8 КБ
Тегления: 123

ИП „Почистване и изкореняване от дървесна растителност (топола) на земеделски земиˮ в землището на с. Сланотрън, общ. Видин, с възложител: А. А.

Уведомление за ИП от 06.07.2022 г. Уведомление за ИП от 06.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/07/2022
Промяна: 13/07/2022
Размер: 234.14 КБ
Тегления: 132

Инвестиционно предложение „Почистване на самозалесени земеделски земи, чрез извършване на сечˮ в землището на с. Цар Шишманово, с. Киреево, с. Подгоре и с. Раковица, общ. Макреш, с възложител: Община Макреш

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx