04
Октомври
2023

РИОСВ – Монтана извърши 88 проверки през септември 2023 г. в рамките на контролната дейност

През месец септември 2023 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 88 проверки на 73 обекта, от които 71 планови (в т. ч. 15 планови проверки на парковата охрана на Р Чупрене) и 18 извънредни. Съставени са 4 Акта за нарушения на екологичното законодателство. За периода са сключени 3 споразумения по съставени АУАН на обща стойност 8960 лв. Издадени са 5 наказателни постановления на обща стойност 18800 лв. Дадени са 7 предписания. Постъпили суми от еднократни и текущи санкции по ЗООС – 645,95 лв. Постъпили суми от сключени споразумения по ЗАНН – 1960 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 122 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени нерегламентирани замърсявания в с. Спанчевци, общ. Вършец, с. Крива бара, общ. Брусарци и два терена и с. Мърчево, общ. Бойчиновци на обща площ от около 2,00 дка.

Спасени и пуснати на свобода, след лечение и положени грижи, 2 броя защитени в Закона за биологичното разнообразие птици от вида бял щъркел и една птица от вида кукувица.

Експерти на РИОСВ-Монтана са участвали в пет Държавно приемателни комисии за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи, една на територията на област Видин и четири на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

18
Септември
2023

РИОСВ - Монтана се включи активно в доброволческата инициатива „Да изчистим България заедно“

РИОСВ - Монтана се включи активно в доброволческата инициатива „Да изчистим България заедно“, инициирана от bTV Media Group.

Кампанията е насочена към усърдието и енергията, които влагаме в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата.

За поредна година Министерството на околната среда и водите е основен партньор на инициативата на bTV „Да изчистим България заедно“. Подкрепата при подготовката на националната кампания се осигурява от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) с предоставяне на чували за събиране на отпадъци и ръкавици за еднократна употреба.

На 16.09.2023 г. експерти от екоинспекцията почистиха районът около почивната база на РИОСВ – Монтана, „м. Расника“. Събраните в чували отпадъци бяха извозени от общината на Регионалното депо – Монтана.

В деня на почистването експерти от екоинспекцията координираха дейностите по сметосъбиране и извозване на събраните по време на кампанията отпадъци.

На територията на област Монтана количеството депонирани отпадъци е общо 49,96 т. от 9 броя общини. В кампанията са участвали 2379 доброволци, които са почистили 274 места.

На територията на област Видин количеството депонирани отпадъци е общо 36,84 т. от 6 броя общини. В кампанията са участвали 495 доброволци, които са почистили 61 места.

За събраните отпадъци общините са освободени от дължимите отчисления, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия.

Categories: Актуално

07
Септември
2023

Информация в отговор на Иво Йорданов, „Северозапад Днес“

В земището на с. Чупрене, обл. Видин, са регистрирани нападения над 3 селскостопанскити животни (две юници и един бик) от породата Абърдийн Ангус, в периода 14-18.08.2023 г.
На основание заповед на директора на РДГ – Берковица на 22.08.2023 г. по предложение на ТП ДГС „Миджур“ по подаден сигнал от „Ребел“ ЕООД, гр. София - собственик на животните, е извършена проверка от междуведомствена комисия. Според констатациите нанесените щети на нападнатите животни са сериозни, но няма доказателствен материал, че са дело на кафява мечка.

Единичен екземпляр кафява мечка е засечен и заснет от ловни камери високо в планината на 8, 9 и 10 август 2023 г. Проверката не установи следи (мечи стъпки, прекършени клони и дървета, разрушени огради или други конструкции) вследствие движението на мечката или евентуално нападение от мечка над животните. От ежедневните обходи и проверки на парковата охрана в буферната зона на Резерват Чупрене, пътеката за преминаване от туристи, както и в прилежащите терени, също не са открити следи (стъпки) от придвижване на мечката.

След последния инцидент на 18.08.2023 г. с нападение на селскостопански животни мечката не е забелязана в района, нито е заснета от камери в ловните участъци в планината. Наблюдавани са и са засечени движения само на чакали.

На 25.08.2023 г. РИОСВ – Монтана изрази пред МОСВ отрицателно становище за издаване на разрешение от министъра на земеделието и храните за отстрел на забелязания в планинския район в землище с. Чупрене екземпляр от вида кафява мечка (Ursus arctos).

* Снимката е илюстративна

Categories: Актуално

05
Септември
2023

РИОСВ – Монтана извърши 115 проверки през август 2023 г. в рамките на контролната дейност

През месец август 2023 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 115 броя проверки на 95 обекта, от които 93 броя планови (в т. ч. 20 броя планови проверки на парковата охрана на Р Чупрене) и 22 броя извънредни. Съставени са 8 броя АУАН за нарушения на екологичното законодателство. С резолюция на директора на РИОСВ – Монтана е прекратен 1 брой АНП по съставен АУАН. За периода е сключено 1 брой споразумение по съставен АУАН. Издадени са 2 броя наказателни постановления на обща стойност 32000,00 лв. През м. август 2023 г. няма наложени и/или променени имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС. Дадени са 6 броя предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции 70,00 лв, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 645,95 лв. Постъпили суми от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН – 300,00 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 133 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени два терена в землището на гр. Лом, замърсени със смесени битови отпадъци.

Спасени и пуснати на свобода, след лечение и положени грижи, 4 броя защитени в Закона за биологичното разнообразие птици от вида бял щъркел.

Взето е участие в 3 Държавно приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи 2 на територията на област Виидин и един на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx