13
Май
2024

РИОСВ-Монтана обявява конкурс за детска рисунка под наслов „Красотата на природата“

Във връзка с отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2024 г.
Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, обявява конкурс за детска рисунка под наслов „Красотата на природата“.

Целта на проявата е популяризиране на биологичното разнообразие в Р България, свързано с изграждането на Национална екологична мрежа Натура 2000, включваща: защитени зони с висока природозащитна значимост като част от Европейската екологична мрежа.

Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, спрямо които се прилагат координирани дейности с цел дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие, осигуряването на достатъчни по площ и качество места за хранене, размножаване и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни; създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените зони и територии.

Categories: Актуално

13
Май
2024

Популяризиране на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2024 г.

Във връзка с новообявените със Заповеди на Министъра на околната среда и водите защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“ в териториалния обхват на РИОСВ – Монтана, съгласно разпоредбите на чл.12, ал.2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), и с цел отбелязване и популяризиране на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2024 г. РИОСВ – Монтана е изпратила писмо с информация до всички общини в област Монтана и област Видин.

Извършени са нови проучвания, анализи, мониторинг и оценка на състоянието на типове природни местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони „Натура 2000“, във връзка с което са направени промени в Стандартните формуляри на някои защитени зони и с цел изпълнение на насоките на Европейската комисия са разработени специфични и подробни природозащитни цели на ниво защитена зона за постигане на пълно съответствие с изискванията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, линк към информацията:

https://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/obstestveni-obsujdaniya/

Актуална информация за ограничителните режими и новите заповеди за обявяване на защитените зони е налична на интернет страниците:

https://www.riosv-montana.com/bio2/n2000/cat_view/47-2000/151-

Categories: Актуално

08
Май
2024

РИОСВ – Монтана извърши 131 проверки през април 2024 г. в рамките на контролната дейност

През април 2024 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 131 проверки на 114 обекта, от които 91 планови (в т. ч. 16 планови проверки на парковата охрана на Резерват Чупрене) и 40 извънредни. Съставени са два акта за установени административни нарушения и нарушения на екологичното законодателство и са сключени 2 споразумения на обща стойност 2800,00 лв.

Със заповед на директора на РИОСВ – Монтана е отменена наложена текуща санкция за прекратено замърсяване на повърхностен воден обект от канализационната система на гр. Грамада. С Наказателно постановление е наложена месечна текуща санкция за превишение на емисионните ограничения в разрешително за заустване на отпадъчни води от обект към „Технически компоненти България“ ЕООД, гр. Видин. В резултат на осъществената контролна дейност за отчетния период са дадени общо 10 предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции няма, а от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС са постъпили 2942,09 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 182 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади, проекти и др., като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност е почистен терен в землището на Вълчедръм на площ около 3 дка.

Взето е участие в шест Държавно-приемателни комисии за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на областите Видин и Монтана.

Categories: Актуално

26
Април
2024

Деца от ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата“ - гр. Монтана засадиха дръвчета по повод Деня на земята

По повод отбелязването на 22 април – Деня на земята, една от реализираните от РИОСВ – Монтана инициативи беше засаждане на вечнозелени дръвчета в двора на ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата“ в гр. Монтана.

Избрано беше най – подходящото място за засаждането на дръвчетата, като децата от вокалното студио и школата по математика към обединения детски комплекс участваха активно и ентусиазирано в процеса по засаждането им и поздравиха представителите на инспекцията с песен, в духа на празника.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията