07
Август
2023

РИОСВ – Монтана извърши 108 проверки през юли 2023 г. в рамките на контролната дейност

През юли 2023 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 108 проверки на 102 обекта, от които 82 планови (в т. ч. 11 планови проверки на парковата охрана) и 26 извънредни. Съставени са 2 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) за нарушения на екологичното законодателство. За периода няма сключени споразумения по съставени АУАН. Издадени са 5 наказателни постановления на обща стойност 10900,00 лв.. През юли 2023 г. със заповед на директора на РИОСВ – Монтана е отменена наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС за преустановено замърсяване на воден обект – р. Дунав. Дадени са 45 предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции - 4800,00 лв, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 647,95 лв. Няма постъпили суми от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 123 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени терени в землището на с. Долна Бяла речка, общ. Вършец на площ от около 3,0 дка.

Спасени и пуснати на свобода са бедстващи 8 броя защитени в Закона за биологичното разнообразие птици от вида – 6 броя бял щъркел, 1 брой ушата сова и 1 брой обикновена кукумявка.

Взето е участие в една Държавно приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строеж на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

04
Август
2023

РИОСВ – Монтана извърши проверка във връзка с предложение за обявяване на нова защитена местност (ЗМ) „Забанова падина“

На 02.08.2023 г. беше извършена проверка с цел произнасяне от страна на РИОСВ – Монтана по целесъобразност за обявяване на ЗМ „Забанова падина“, находяща се в землищата на гр. Берковица и с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана.

В предложената защитена местност попадат горски територии, като същата, според вносителя на предложението отговаря на критериите по чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и се характеризира с наличие на местообитания на застрашени, редки и уязвими видове и видове с висока консервационна значимост; характерен ландшафт от смърчови и различни типове вековни букови гори. В проекто ЗМ се включват и открити площи с цел формирането на компактна и хомогенна територия за опазване и защита и улесняване управлението ѝ.

При извършената теренна проверка се констатираха насаждения от вида бук, единични дървета от видовете ела и смърч, биотопни дървета, дървета с хралупи и наличие на мъртва дървесина.

04
Август
2023

РИОСВ – Монтана награди победителите в конкурса „Пазете Дунав син“

С грамоти и предметни награди са отличени участниците, изпратили най-добрите фотографии в конкурса „Пазете Дунав син“, който РИОСВ – Монтана организира по повод ежегодното отбелязване на Деня на река Дунав 29 юни:

1. Групова фотография със заглавие „Обитателите на река Дунав днес“, предоставена от ученици от Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“, гр. Лом, на възраст 15 – 19 год.;

2. Николай Каменов, 12 год., гр. Лом, фотография със заглавие „Улов от бъдещето“;

3. Групова фотография със заглавие „Нашето послание към теб, Човеко“, предоставена от ученици от 9 – 12 клас на Профилирана гимназия „Найден Геров“, гр. Лом.

Основната цел на конкурса е чрез творчеството си децата и младежите да изградят позитивно отношение към природата и опазването на реките. Тазгодишното мото на кампанията - „Пазете Дунав син“, изразява връзката на живеещите в Дунавския басейн с тяхната река. С кампанията се засвидетелства важният принос на реките към икономиката, околната среда и културата. Тя насърчава живеещите в Дунавския басейн да бъдат активни в опознаването на река Дунав и притоците й.

21
Юли
2023

Извършена проверка на резерват „Чупрене“

Eкип експерти от направление „Биоразнообразие, защитени територии и зони“ на РИОСВ – Монтана извърши проверка на резерват „Чупрене“, находящ се в землищата на с. Горни Лом, с. Репляна и с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин, както и на с. Стакевци, общ. Белоградчик, обл. Видин. Проверката е в изпълнение на Плана за контролната дейност на РИОСВ – Монтана за 2023 г. и във връзка със Заповед на директора на РИОСВ – Монтана за ревизия на състоянието на горите, земите и водните площи в ОУ „Чупрене“ на резерват „Чупрене“ за първото полугодие на 2023 г. Резерватът е обявен със заповед на Министерството на горите и опазване на природната среда (МГОПС), с цел опазване на единствените компактни смърчови дървостои в Западна Стара планина в тяхното първично състояние и е с актуализирана площ от 14519.935 дка. При извършената теренна проверка на резервата не се констатираха нарушения по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и подзаконовите нормативни актове на режимите на стопанисване на резерват „Чупрене“, въведени със заповедта за обявяването му.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx