16
Май
2022

На 5 юни отбелязваме световния ден на околната среда 2022

Световният ден на околната среда е най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда. Денят на околната среда се координира от Програмата на ООН за околната среда (UNEP) и се провежда ежегодно от 1974 г. насам, като се е превърнал в една от най-големите международни платформи за популяризиране на околната среда, с милиони хора от цял ​​свят, обединени в защита на планетата.

Темата на кампанията е „Само една планета“, с акцент „Да живеем устойчиво в хармония с природата“.

С участието на над 150 държави, този международен ден на ООН ангажира правителства, частния сектор, гражданското общество, училища, известни личности, градове и общности, като повишава осведомеността и отбелязва действията за опазване на околната среда.

За предприети инициативи по отбелязване на световния ден на земята 5 юни 2022 г., от граждани, училища, детски градини, неправителствени организации, сдружения и други, моля уведомете РИОСВ – Монтана в срок до 20.05.2022 г. на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

https://www.worldenvironmentday.global/

Categories: Актуално

03
Май
2022

Във връзка с отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2022 г. Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, обявява конкурс за детска рисунка под наслов „Природата и аз“

Целта на проявата е популяризиране на биологичното разнообразие в Р България, свързано с изграждането на Национална екологична мрежа Натура 2000, включваща: защитени зони с висока природозащитна значимост като част от Европейската екологична мрежа.

Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, спрямо които се прилагат координирани дейности с цел дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие, осигуряването на достатъчни по площ и качество места за хранене, размножаване и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни; създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените зони и територии.

Растителните, животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на страната се опазват в естествената им среда чрез: съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа (НЕМ), поставяне на видовете под режим на защита или на регулирано ползване; поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно екологичните изисквания на съответния вид; разработване и прилагане на планове за действия за видове с различна степен на застрашеност; повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на популациите на редки и застрашени видове и т.н.

България се нарежда в челните редици на страните от Европа по биологично разнообразие. Богатството от видове и съобщества се дължи на широкия спектър от климатични, топографски и хидроложки условия в страната. Тук могат да се открият представителни образци от почти всички местообитания, известни на континента, както и голям брой уникални екосистеми с европейско и световно значение.

На територията контролирана от РИОСВ – Монтана, включваща област Монтана и област Видин са включени 38 защитени зони по Натура 2000:

- 9 защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕС и 29 защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕЕС.

Конкурсът за детска рисунка създава условия за забавление на децата и младежите, участващи в него, както и предоставя възможност за изява на творчески подход към наблюденията им в природата.

Правила и условия за участие:

1. Конкурсът е предназначен за възрастова група: деца и ученици между 5 и 16 години /за област Монтана и област Видин/.

2. Използваните материали и техника са по избор, без ограничение - пастели, цветни моливи, акварел и т. н. Проектите да са с минимален формат А4.

3. Сюжетът на рисунката трябва да отговаря на темата - „Природата и аз“.

4. В творбите си, авторите могат да отразят красотата на природата /защитените зони, територии/ в нейния широк спектър - биологичното разнообразие от растителни и животински видове и техните местообитания, както и пресъздаване на своите наблюдения, впечатления и уловени мигове от посещението си в природата.

5. Конкурсните творби могат да се изпращат по пощата на адрес: гр. Монтана 3400, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3, РИОСВ - Монтана

6. Творбите да бъдат придружавани със следната информация: трите имена на автора, възраст, учебно заведение, телефон и адрес за кореспонденция.

7. Краен срок за предаване/изпращане на творбите: 30 май 2022 г. (понеделник), включително.

8. След изтичането на крайния срок, жури от 3-ма експерти на РИОСВ – Монтана, ще оценят и класират всички конкурсни творби и ще излъчат победители във всяка една категория.

9. Обявяване на резултатите: 3 юни 2022 г.;

10. Участниците се оценяват в три възрастови групи - до 8 г., до 12 г. и до 16 г.

11. Победителите ще бъдат отличени с грамоти и предметни, рекламни и образователни материали.

12. Важно: При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, че проектите им ще бъдат използвани при подготовката на информационни материали.

13. Всички проекти ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ –Монтана.

Екипът на РИОСВ - Монтана пожелава успех на участниците в конкурса!

Categories: Актуално

29
Април
2022

Приключва срока за регистрация на пунктовете за изкупуване и търговия с градински охлюв (Helix pomatia) и лозов охлюв (Helix lucorum), които е до 1 май 2022 г. в съответната Регионална инспекция по околна среда и води.

Периодът за събирането, изкупуването и търговията с двата вида охлюви е от 10 май до 30 юни 2022 г.

До момента, в РИОСВ – Монтана са регистрирани 16 пункта в обл. Монтана и 4 пункта в обл. Видин за 2022 г.

При констатиране на нарушения при последващи проверки, виновните лица се наказват с глобата за физически лица от 100 до 1000 лв., а за юридически лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв. по ЗБР.

Categories: Актуално

15
Април
2022

МОСВ и ПУДООС ще финансират 14 проекта в рамките на националната кампания „Чиста околна среда 2022“

Във връзка с обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам“, в рамките на рамките на националната кампания „Чиста околна среда 2022“ на територията на обл. Видин и обл. Монтана ще бъдат финансирани 14 проекта.

Одобрени с финансиране до 15 000 лв. са проектите на кметство Гаганица, общ. Берковица, кметство Сливовик и кметство Расово, общ. Медковец, общ. Чипровци, общ. Кула и общ. Видин.

В размер до 7 500 лв. ще бъдат финансирани проектите на 3 броя училища – ПМПГ „Св. Климент Охридски“ гр. Монтана, ОУ „Христо Ботев“ с. Макреш, общ. Макреш и СУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Дреновец, общ. Ружинци.

До 7 500 лв. ще бъдат отпуснати и за изпълнение на проектите на 5 детски градини – ДГ „Зорница“ и ДГ „Арабела“ в гр. Видин, ДГ № 1 „Снежанка“ в гр. Лом, ДГ № 3 „Буратино“ гр. Монтана и ДГ „Пролетна дъга“ в гр. Берковица.

Проектите ще се реализират в рамките на календарната 2022 година.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx