07
Юли
2023

Гражданите ще могат да проследяват онлайн статуса на обработка на документите им от РИОСВ - Монтана

Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана предоставя на гражданите нова уеб услуга, която дава възможност те да получават навременна информация за статуса на обработка на документите им от администрацията.

Това е реализирано чрез уеб-базираната информационна система „Деловодна справка“, която вече е достъпна. Освен информация за хода на обработка на документа (заявление/сигнал/жалба/преписка), системата дава възможност за отчитане на удовлетвореността на гражданите от изпълнението на съответната административна услуга.

Достъпът до информацията за статуса на обработка на документите се осъщестява чрез т.нар. „личен код“, който се предоставя лично на заявителя или на упълномощено от него лице на Едно гише в РИОСВ-Монтана.

Услугата Деловодна справка е достъпна през официалната интернет страница на РИОСВ-Монтана (https://riosv-montana.com/) или чрез следната директна връзка.

Categories: Актуално

06
Юли
2023

Провеждане на публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“

РИОСВ-Враца, РИОСВ-София и РИОСВ-Монтана, съвместно с Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“ ще проведе публично обсъждане на изпълнението на Плана за управление на Природен парк „Врачански Балкан“, съгласно нормативните изисквания на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии.

От името на трите регионални инспекции бихме искали да поканим всички заинтересовани лица да вземат участие в предстоящото обсъждане, което ще се проведе в Природозащитен център „Натура“ към Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“, с адрес: гр. Враца, ул. „Поп Сава Катрафилов“ 27-29 (на Червения площад), на 28.07.2023 г. от 10:00 часа.

Categories: Актуално

06
Юли
2023

РИОСВ – Монтана извърши 119 проверки през юни 2023 г. в рамките на контролната дейност

През юни 2023 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 119 проверки на 102 обекта, от които 86 планови (в т. ч. 14 планови проверки на парковата охрана) и 27 извънредни. Съставени са 5 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) за нарушения на екологичното законодателство. За периода няма сключени споразумения по съставени АУАН. Издадени са 8 наказателни постановления на обща стойност 26 500 лв. През юни 2023 г. със заповед на директора на РИОСВ – Монтана е отменена наложена текуща санкция по чл. 69 от ЗООС, като с наказателно постановление санкцията е увеличена на стойност 192,66 лв. Отменена е една санкция за замърсяване на воден обект. Дадени са 21 предписания. Постъпилите суми от глоби и имуществени санкции са 6 440 лв, а от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 564,16 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 171 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени терени в землището на с. Боровци, общ. Берковица на площ от около 1,5 дка.
Възпрепятсвано е нерегламентирано отглеждане на 27 костенурки от защитен вид от лице в с. Ерден, общ. Бойчиновци. Животните са иззети и пуснати на свобода в подходяща среда.

Взето е участие в една Държавно приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строеж на територията на област Видин.

Categories: Актуално

03
Юли
2023

РИОСВ – Монтана извърши проверки на 2 броя природни забележителности

На 30.06.2023 г. експерти от направление „Биоразнообразие, защитени територии и зони“ на РИОСВ – Монтана извършиха планови проверки на два броя природни забележителности (ПЗ) - водопади, находящи се в землището на с. Копиловци, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, съответно: ПЗ „Водния скок“ и ПЗ „Дуршин водопад“.

Природните забележителности са обявени с цел опазване природния облик на водопадите, характеризиращи се със своята научна, културна и естетическа стойност, със заповеди на Председателя на Комитета за опазване на околната среда (КОПС) към МС, впоследствие актуализирани със заповеди на МОСВ.

При извършените проверки не се констатираха дейности, нарушаващи природния характер на защитените територии, както и на режимите, въведени със заповедите за обявяването им.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx