01
Март
2024

РИОСВ – Монтана обявява резултатите от конкурса "Изработване на оригинално пано или мартеница за дома и семейството"

РИОСВ – Монтана обявява резултатите от конкурса "Изработване на оригинално пано или мартеница за дома и семейството".

В срок бяха представени мартеници и пана, изработени от вълна, вълнена или памучна прежда, включващи елементи от рециклируеми материали /хартия, пластмаса, метал, стъкло/.

Комисия, назначена със Заповед на директора на РИОСВ – Монтана, разгледа представените мартеници и пана. Комисията оцени творбите и ги класира:

1. На първо място
- Светлин Светлинов Славчев – II-б клас от III-то ОУ ,,Д-р Петър Берон“- гр. Монтана;

2. На второ място
- Симона Кръстева – ДГ ,,Щастливо детство“- гр. Монтана;
- Група ,,Детелини“ - ДГ ,,Иглика“- гр. Белоградчик;

3. На трето място
- Николая Николаева Ангелова – I - а клас от IV-то ОУ ,,Иван Вазов“ – гр. Монтана;
- Ивайла Иванова Костова – IV-в клас от III - то ОУ ,,Д-р Петър Берон“- гр. Монтана;

Класираните участници ще получат предметни награди.

На останалите участници в конкурса ,,Изработване на оригинално пано или мартеница за дома и семейството“, ще бъдат раздадени поощрителни грамоти.

Categories: Актуално

02
Февруари
2024

Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана обявява КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОРИГИНАЛНО ПАНО или МАРТЕНИЦА ЗА ДОМА И СЕМЕЙСТВОТО

 

Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана обявява КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОРИГИНАЛНО ПАНО или МАРТЕНИЦА ЗА ДОМА И СЕМЕЙСТВОТО

І. Целеви групи

В конкурса могат да участват индивидуално ученици от първи до четвърти клас от училищата и групи от детските градини и ясли на територията на областите Монтана и Видин.

ІІ. Процедура за кандидатстване и оценка:

Мартениците и паната трябва да бъдат изработени от вълна, вълнена или памучна прежда, но и да включват елемент от рециклируеми материали /хартия, пластмаса, метал, стъкло/.

Изискването за паната е те да бъдат размер А4 и приспособени за окачване на стена, а за мартениците - да бъдат с размер от 15 до 30 см. и закрепени върху картон. На гърба на всяка обложка трябва да са написани име и фамилия на участника, клас, училище, детска градина, група и телефон за връзка с класен ръководител, възпитател.

Лице за контакт и приемане на мартениците: Борислава Начева – тел:0887651556 / 096 300960

ІII. Срок

Краен срок за предаване – 27.02.2024г. - на място в инспекцията  или по пощата  (или куриер) на адрес гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" №4, ет. 3

IV. Приключване на конкурса и награждаване

Представените за конкурса мартеници или пана ще бъдат оценени от комисия, а класираните творби ще бъдат обявени на 01.03.2024 г.

За отличените мартеници победителите  ще получат предметни награди и грамоти.

Categories: Актуално

10
Януари
2024

Пусната e в експлоатация Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове

Важна информация за физически и юридически лица, задължени да представят годишни отчети по чл.31, чл.32, чл.33 и чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 17 февруари за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1).

С цел осигуряване спазването на изискванията на чл.39, ал.1 и 2 от Наредба №1, Ви информираме, че от 01.01.2024 г. е пусната в експлоатация Информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. В тази връзка моля в най-кратък срок да предприемете действия по регистрация в информационната система, която е достъпна на адрес: https://fpg.eea.government.bg.

Обръщаме внимание, че регистрацията в системата става единствено чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. На посочения по-горе адрес е налично и ръководство за задълженото лице, което може да използвате при регистрирането и подаването на отчети в информационната система. Срокът за подаване на отчетите за периода от 01.01.2023 до 31.12.2023 година е 31.03.2024 г.

При проблеми, свързани с работата на системата, можете да пишете на следните електронни адреси: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. или да се обадите на телефон 02/940 64 12.

Categories: Актуално

03
Януари
2024

РИОСВ – Монтана извърши 66 проверки през декември 2023 г. в рамките на контролната дейност

През месец декември 2023 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 66 проверки на 53 обекта, от които 62 планови (в т. ч. 11 планови проверки на парковата охрана на Резерват Чупрене) и 4 извънредни. Съставени са 3 акта за установени административни нарушения за нарушения на екологичното законодателство. За периода няма сключени споразумения по съставени актове, както и няма издадени наказателни постановления. През м. декември 2023 г., със заповед на директора на РИОСВ – Монтана е отменена наложена текуща санкция за прекратено замърсяване на воден обект и е намалена една санкция за замърсяване на атмосферния въздух. Дадени са 4 предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции няма, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 640,91 лв. , от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН – 7000 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 133 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени терени в землището на Вълчедръм на площ от около 2,0 дка.

Взето е участие в три Държавно приемателни комисии за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи, два на територията на област Монтана и един на територията на област Видин.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx