Мерки за предпазване от коронавирус COVID-19

Pic.1     PIc.2     Pic.3     Pic.4

#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

22
Януари
2020

РИОСВ – Монтана извърши проверка по сигнал за превоз на отпадъци от Италия

 На 21.01.2020 г. Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана съвместно с представители на ТД ”Национална сигурност” – Монтана и ОД МВР - Монтана извърши проверка по сигнал за незаконен превоз на отпадъци от Италия.

Проверени са документи, предоставени от шофьора на ТИР-а, превозващ отпадъци, и е извършен оглед на превозното средство. Районна прокуратура – Монтана е образувала досъдебно производство във връзка със съмнение за незаконен превоз на отпадъци и документни престъпления.

Categories: Актуално

22
Януари
2020

2-ри февруари - Световен ден на влажните зони: “Животът процъфтява във влажните зони”

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари. Темата за 2020 година е „Влажни зони и биологично разнообразие“.

Влажните зони покриват сравнително малка площ от земната повърхност, в сравнение с другите екосистеми. Въпреки това, екосистемите на влажните зони са изключително богати на биологично разнообразие като много видове растения и животни са напълно зависими от влажните зони - те не могат да оцелеят без тях. Всъщност крайбрежните влажни зони, като например естуарите, солените блата и езера, мангровите гори, кораловите рифове, са екосистемите с най-голямо разнообразие на растителни и животински видове, като това ги прави и едни от най-продуктивните екосистеми в света.

Последните проучвания в глобален мащаб показват, че влажните зони изчезват три пъти по-бързо от горите, като 35 % са изчезнали от 70-те години насам, а 87 % са загубени от 1700-те.

Основните причини за загубата на влажни зони са:

• Отводняване и пресушаване за селско стопанство или строителство;

• Замърсяване;

• Прекомерна експлоатация на ресурси (напр. свръх риболов);

• Инвазивни видове;

• Климатични промени;

За отбелязването на Световния ден на влажните зони, тази година се насърчават следните дейности:

• Организирайте събитие за повишаване на осведомеността за значението на биоразнообразието на влажните зони;

• Регистрирайте и споделете Вашето събитие на worldwetlandsday.org;

• Посетете worldwetlandsday.org за информационни материали.

На интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day 2020, можете да намерите допълнително информация, както и материали за ползване по време на кампанията (плакати, банери, лого, листовки за оцветяване и др.).

Categories: Актуално

14
Януари
2020

РИОСВ –Монтана взе участие в 44-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици

РИОСВ – Монтана взе участие преброяване на водолюбивите птици на язовир „Огоста” и река Дунав от село Връв, община Брегово, област Видин до с. Долно Линево, община Лом, област Монтана. В периода 09 – 12 януари 2020 г. в цяла Европа се проведе 44-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational.

Среднозимното преброяване на водолюбиви и водоплаващи птици в Европа се извършва от 1967 г., а в България от 1990 г. Същото е официално приета методика за мониторинг на зимуващите водолюбиви птици и е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), регламентирана и одобрена със заповед на министъра на околната среда и водите. В преброяването взеха участие експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, сдружение за дива природа „Балкани”, Природонаучен музей към БАН, други неправителствени организации и доброволци.

При наблюдението на птиците на всяко място се попълват полеви формуляри, в които се отчитат температура, наличие на валежи, дата и час на наблюдението, както и преброените брой екземпляри и видове.

След обработка на данните, същите се изпращат в Изпълнителната агенция по околна среда и води, която е структура на Министерството на околната среда и водите. В агенцията се съдържа Националната база данни от всички мониторингови програми по компонентите на околната среда (включително и среднозимното-преброяване като такова).

За територията на РИОСВ – Монтана преброяването се извърши в периода 10 – 11 януари 2020 г. от съвместен екип, включващ представител на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и експерти от Инспекцията. Обходен бе язовир „Огоста”, както и „Смирненски“ и „Дреновец“ и течението на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир “Огоста” се извърши в девет точки, както следва: устие на река Бързия (при с. Боровци), устие на река Златица (при с. Калиманица), устие на река Огоста (при с Горно Церовене), баластриерите при с. Горно Церовене, старата църква на с. Живовци, западна и източна страна на полуостров „Расника”, гребната база на язовира и стената на язовира.

След приключване на тазгодишното преброяване се установи следната численост по видове за яз. „Огоста”:

Сива чапла (Ardea cinerea) – 71 – защитен вид;

Голяма бяла чапла (Egretta alba) – 30 – защитен вид;

Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 106 – защитен вид;

Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) – 1 – защитен вид;

Черногуш гмуркач (Gavia arctica) – 1 – защитен вид;

Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 96 ;

Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 43 .;

Речна чайка (Larus ridibundus) – 12. – защитен вид;

Звънарка (Bucephala clangula) – 1 – защитен вид;

Качулата потапница (Authya fuligula) – 58 – ловен обект;

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 572 – ловен обект;

Лиска (Fulica atra) – 77 бр. – ловен обект.

От предоставените данни за зимуващите водолюбиви птици на яз. „Огоста” по време на 44-тото среднозимно преброяване е видно, че са наблюдаваните 12 вида с обща численост 1 068, като видово разнообразие на птиците е по-малко в сравнение с 43-то СЗП, когато са наблюдавани наблюдаваните 19 вида с обща численост 2 967.

Извършено е и наблюдение в 19 точки по поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана, както и в „Рибарници Орсоя“, при което са констатирани следните видове:

Сива чапла (Ardea cinerea) – 6 – защитен вид;

Голяма бяла чапла (Egretta alba) – 9 – защитен вид;

Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 2 – защитен вид;

Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – 1 – защитен вид;

Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) – 1– защитен вид;

Малък нирец (Mergus albellus) – 1 – защитен вид;

Голям нирец (Mergus mergansser) – 1 – защитен вид;

Качулата потапница (Aythya fuligula) – 12 – защитен вид;

Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 193 ;

Малък корморан (Phalocrocorax pygmeus) – 8 . – защитен вид;

Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 7 ;

Речна чайка (Larus ridibundus) – 260 – защитен вид;

Звънарка (Bucephala clangula) – 25 – защитен вид;

Сива патица (Anas strepera) – 5 – защитен вид;

Ням лебед (Cygnus olor) – 9 – защитен вид;

Къдроглав пеликан (Pelecanus crispus) – 21 – защитен вид;

Розов пеликан (Pelecanus onocrotalus) – 1 – защитен вид;

Сива гъска (Anser anser) – 9 – защитен вид;

Зимно бърне (Anas crecca) – 13 – ловен обект;

Гъскоподобни (Anser sp.) – 590 – ловен обект;

Шилоопашата патица (Anas acuta) – 26

Фиш (Anas penelope) – 21 – ловен обект;

Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 2 174 – ловен обект;

Патицови (Anas sp.) – 205.

От горецитираните данни е видно, че по време на тазгодишното преброяване на река Дунав са наблюдавани общо 3 579 бр. птици от 22 вида, като за сравнение през 2019 г. по поречието на река Дунав са наблюдавани общо 5116 бр. птици от 21 вида.

По време на 44-то СЗП са наблюдавани и други видове птици като: обикновен мишелов (Buteo buteo), сива врана (Corvus corone), сврака (Pica pica), щиглец (Corduelis corduelis), земеродно рибарче (Alcedo atthis) и др.

Обобщените данни показват, че по време на 44-тото ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ – Монтана са наблюдавани общо 4 647 броя птици от 24 вида, докато през 2019 г. по време на 43-то Среднозимно преброяване са установени общо 8083 броя птици от 24 вида.

Изводите, които могат да се направят от тазгодишното 44-то Среднозимно преброяване е, че видовия състав на зимуващите водолюбиви птици се запазва в сравнение с предишни години, но числеността на питците е по-малка, което може да се отчете с нетипично топлата зима в Северна Европа и Западна Европа и Р България в средата на месец януари на настоящата година.

Categories: Актуално

08
Януари
2020

До 15 февруари 2020 г. е срокът за подаване на годишните отчети за използваните през 2019 г. флуорсъдържащи парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия слой

Напомняме на всички ползватели (сервизи и хладилни техници) на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и вещества, нарушаващи озоновия слой (ВНОС) и оператори на хладилно, климатично, термопомпено оборудване и електрическа комутационна апаратура, съдържащи ФПГ и ВНОС, че срокът за предоставяне на информация в РИОСВ – Монтана под формата на годишен отчет за периода от 1 януари до 31 декември на 2019 г., е до 15 февруари 2020 г.

Формите-образци за докладване на ФПГ и ВНОС са публикувани на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и МОСВ, като отчетността по Приложение № 7 е за ползвателите, а по Приложение № 9 за операторите на оборудване и апаратура.

За непредставен годишен отчет в РИОСВ – Монтана в указания срок виновните лица се наказват съгласно чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистота на атмосферния въздух „с глоба от 500 до 2000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.”.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx