Анкетна карта за проучване мнението на потребителите на административни услуги, предоставяни от Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана
Уважаема Госпожо / Господине, Настоящото проучване на потребителската удовлетвореност има за цел да осигури на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) информация, която да подпомогне по–доброто обслужване на физическите и юридическите лица, ползващи услугите на МОСВ. Моля, отбележете със знак отговора, който според Вас най-точно съответства на всеки въпрос. Анкетата е анонимна!
1. В какво качеството ползвате административните услуги?
2. Лесно ли открихте информация за интересуващата Ви административна услуга?


3. Откъде получихте информация за административните услуги?

4. Необходимата Ви информация достъпна и пълна ли е?


5. Спазват ли се законовите срокове за предоставянето на заявената от Вас услуга?


6. Кой аспект на нашите услуги не Ви удовлетворява?

7. Кой аспект на нашите услуги Ви удовлетворява?

8. Каква е общата Ви оценка за предоставените административни услуги?
Моля да посочите какво според Вас е необходимо да се подобри в предоставяните от нас услуги:

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията