• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

На вниманието на всички лица извършващи трансграничен превоз на отпадъци по реда на Регламент №1013/2006г., до площадки на територията на РИОСВ – Монтана

От 01.10.2021 г. е в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ бр.82/01.10.2021 г.). В нея е предвидено, че в случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006 се изпраща по електронна поща до РИОСВ по местоназначение (annex7.montana@mail.bg за РИОСВ – Монтана) на отпадъците не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно приложение № 52 от получателите на отпадъците.

annex7.montana@mail.bg, на който да се изпращат копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и декларация, с която се декларират, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента;

movement-document.montana@mail.bg, на който да се изпраща Приложение I B преди началото на всеки превоз, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване.

В сила от 01.04.2020 г. информацията се изпраща на горните имейл адреси.

19
Януари
2022

До 15 февруари 2022 г. е срокът за подаване на годишните отчети с информация за използваните през 2021 г. флуорсъдържащи парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия слой

Напомняме на всички ползватели (сервизи и хладилни техници) и оператори на хладилно, климатично, термопомпено оборудване, електрическа комутационна апаратура и хладилни камиони и ремаркета, че срокът за представяне на информация в РИОСВ – Монтана за веществата, нарушаващи озоновия слой (ВНОС) и флуорсъдържащите парникови газове (ФПГ) под формата на годишен отчет за периода от 1 януари до 31 декември на 2021 г., е до 15 февруари 2022 г.

Формите-образци за докладване на ФПГ и ВНОС са публикувани на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и МОСВ, като отчетността по Приложение № 7 е за ползвателите, а по Приложение № 9 за операторите на оборудване и апаратура.

Горепосочената информацията освен на хартиен носител и в електронен формат (на магнитен, оптичен или друг вид носител), може да бъде представена в РИОСВ-Монтана и по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

Categories: Актуално

19
Януари
2022

РИОСВ – Монтана взе участие в 46-то Среднозимно преброяване на водолюбивите птици

В периода 14 – 15 януари 2022 г. в цяла Европа се проведе 46-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици, организирано от Wetland Intemational.

Среднозимното преброяване на водолюбиви и водоплаващи птици в Европа се извършва от 1967 г., а в Р България от 1990 г. Същото е официално приета методика за мониторинг на зимуващите водолюбиви птици и е част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), регламентирана и одобрена със заповед на министъра на околната среда и водите. В преброяването взеха участие експерти от МОСВ (вкл. РИОСВ и ДНП), Българска орнитологична централа, Българско дружество за защита на птиците, сдружение с нестопанска цел „Зелени Балкани”, сдружение за дива природа „Балкани”, Природонаучен музей към БАН, други неправителствени организации и доброволци.

При наблюдението на птиците на всяко място се попълват полеви формуляри, в които се отчитат температура, наличие на валежи, дата и час на наблюдението, както и преброените брой екземпляри и видове.

След обработка на данните, същите се изпращат в Изпълнителната агенция по околна среда и води, която е структура на Министерството на околната среда и водите. В агенцията се съдържа Националната база данни от всички мониторингови програми по компонентите на околната среда (включително и среднозимното-преброяване като такова).

За територията на РИОСВ – Монтана преброяването се извърши в периода 14 – 15 януари 2022 г. от съвместен екип, включващ представител на Природонаучен музей – гр. София към Българската академия на науките (БАН) и експерти от Инспекцията. Обходени бяха язовирите „Огоста”, „Смирненски“ и „Дреновец“ и поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана.

Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир „Огоста“ се извърши в девет точки, както следва: устие на река Бързия (при с. Боровци), устие на река Златица (при с. Калиманица), устие на река Огоста (при с. Горно Церовене), баластриерите при с. Горно Церовене, старата църква на с. Живовци, западна и източна страна на полуостров „Расника”, гребната база на язовира и стената на язовира.

След приключване на тазгодишното преброяване се установи следната численост по видове за яз. „Огоста”:

1. Сива чапла (Ardea cinerea) – 10 бр. – защитен вид;

2. Голяма бяла чапла (Egretta alba) – 13 бр. – защитен вид;

3. Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 136 бр. – защитен вид;

4. Черноврат гмурец (Podiceps nigricollis) – 5 бр. – защитен вид;

5. Черногуш гмуркач (Gavia arctica) – 5 бр. – защитен вид;

6. Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 53 бр.;

7. Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 53 бр.;

8. Речна чайка (Larus ridibundus) – 95 бр. – защитен вид;

9. Звънарка (Bucephala clangula) – 73 бр. – защитен вид;

10. Качулата потапница (Authya fuligula) – 65 бр. – ловен обект;

11. Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 947 бр. – ловен обект;

12. Зимно бърне (Anas crecca) – 24 бр. – ловен обект;

13. Фиш (Anas penelope) – 6 бр. – ловен обект;

14. Сива патица (Anas strepera) – 2 бр. – защитен вид;

15. Лиска (Fulica atra) – 144 бр. – ловен обект;

16. Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – 1 бр. – защитен вид;

17. Клопач (Anas clypeata) – 2 бр. – ловен обект;

18. Бял ангъч (Tadorna tadorna) – 3 бр. – защитен вид;

19. Кадифена потапница (Melanitta fusca) – 2 бр. – защитен вид.

От предоставените данни за зимуващите водолюбиви птици на яз. „Огоста” по време на 46-тото среднозимно преброяване е видно, че са наблюдаваните 19 вида с обща численост 1 639 бр., като видово разнообразие на птиците е по-голямо в сравнение с 45-то СЗП, когато са наблюдаваните 18 вида с обща численост 2 010 бр.

Извършено е и наблюдение в 19 точки по поречието на река Дунав – от с. Връв, общ. Брегово, обл. Видин до с. Долно Линево, общ. Лом, обл. Монтана, както и на „Рибарници Орсоя“, при което са констатирани следните видове:

1. Сива чапла (Ardea cinerea) – 3 бр. – защитен вид;

2. Голям гмурец (Podiceps cristatus) – 4 бр. – защитен вид;

3. Малък гмурец (Tachybaptus ruficollis) – 6 бр. – защитен вид;

4. Голям корморан (Phalocrocorax carbo) – 196 бр.;

5. Малък корморан (Phalocrocorax pygmeus) – 7 бр. – защитен вид;

6. Жълтокрака чайка (Larus michachellis) – 89 бр.;

7. Речна чайка (Larus ridibundus) – 20 бр. – защитен вид;

8. Бял ангъч (Tadorna tadorna) – 8 бр. – защитен вид;

9. Зимно бърне (Anas crecca) – 77 бр. – ловен обект;

10. Фиш (Anas penelope) – 91 бр. – ловен обект;

11. Зеленоглава патица (Anas platyrhynchos) – 840 бр. – ловен обект;

12. Качулата потапница (Authya fuligula) – 14 бр. – ловен обект;

13. Черногуш гмуркач (Gavia arctica) – 1 бр. – защитен вид;

14. Сива патица (Anas strepera) – 6 бр. – защитен вид;

15. Ням лебед (Cygnus olor) – 2 бр. – защитен вид.

От горецитираните данни е видно, че по време на тазгодишното преброяване на река Дунав са наблюдавани общо 1 364 бр. птици от 15 вида, като за сравнение през 2021 г. по поречието на река Дунав са наблюдавани общо 1 704 бр. птици от 15 вида.

По време на 46-то СЗП са наблюдавани и други видове птици като: морски орел (Haliaeetus albicilla), полски блатар (Circus cyaneus), обикновен мишелов (Buteo buteo), голам ястреб (Accipiter gentilis), голям синигер (Parus major), зелен кълвач (Picus viridis), сива врана (Corvus corone), сврака (Pica pica), щиглец (Corduelis corduelis) и др.

Обобщените данни показват, че по време на 46-тото ежегодно Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ – Монтана са наблюдавани общо 3 003 броя птици от 21 вида, докато през 2021 г. по време на 45-то Среднозимно преброяване са установени общо 3 714 броя птици от 22 вида.

Изводите, които могат да се направят от тазгодишното 46-то Среднозимно преброяване е, че видовия състав на зимуващите водолюбиви птици се запазва в сравнение с предишни години, но числеността на птиците е по-малка, което може да се отчете с нетипично топлата зима в Северна Европа и Западна Европа и Р България в началото на настоящата година.

Categories: Актуално

20
Декември
2021

РИОСВ – Монтана награди участници в конкурса „Кукла Парцаливка за Коледа“

С организиране на конкурса „Кукла Парцаливка за Коледа“, екипът на РИОСВ – Монтана насочи вниманието на подрастващите към повторна употреба на негодни текстилни материали.

 

Отличени са творбите на:

1. Ивана – 12 години.

2. Ивет – 13 години.

3. Габриел – 10 години.

Наградените участници получиха грамоти и предметни награди.

Според доклад на Европейската агенция по околна среда и разработката на Новата текстилна стратегия на ЕС, за да има истинска кръгова икономика, първо трябва да се промени отношението, начинът на мислене на гражданите към текстилните отпадъци. В пакета „Кръгова икономика“, повторната употреба е най-предпочитан метод за оползотворяване.

Като се прилагат принципите на кръговата икономика по отношение на производството, продуктите, потреблението, управлението на отпадъците и вторичните суровини, се подпомага преминаване към неутрална по отношение на климата кръгова икономика, в която продуктите са по-трайни, могат да се използват повторно, да бъдат ремонтирани и рециклирани и са енергийно ефективни.

Екипът на РИОСВ – Монтана благодари на всички, включили се в конкурса и пожелава Светли празнични дни!

Да бъдем по-добри, отговорни и удовлетворени!

Categories: Актуално

15
Декември
2021

Приключиха дейностите по изпълнението на проектите от Националната кампания „Чиста околна среда 2021 г.“

Отчетено е изпълнението на 43 проекта от Националната кампания „Чиста околна среда 2021 г.“, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ. В традиционната годишна кампания се включиха общо 11 детски градини, един детски комплекс, 10 училища, 14 кметства и 7 общини от областите Видин и Монтана.

С цел повишаване екологичната култура на децата и включването им в опазването на околната среда, в рамките на кампанията бяха създадени зони за игри, отдих и спорт, класни стаи на открито, билкови градини, зелена библиотека. Извършено е почистване и озеленяване на пространства, поставени са кошчета за събиране на отпадъци, компостери, къщички и хранилки за птици, образователно табло за флората и фауната на България.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx