• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

На вниманието на всички лица извършващи трансграничен превоз на отпадъци по реда на Регламент №1013/2006г., до площадки на територията на РИОСВ – Монтана

От 01.10.2021 г. е в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ бр.82/01.10.2021 г.). В нея е предвидено, че в случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006 се изпраща по електронна поща до РИОСВ по местоназначение                  (annex7@riosv-montana.com за РИОСВ – Монтана) на отпадъците не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно приложение № 52 от получателите на отпадъците.

annex7@riosv-montana.com, на който да се изпращат копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и декларация, с която се декларират, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента;

movement-document@riosv-montana.com, на който да се изпраща Приложение I B преди началото на всеки превоз, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване.

В сила от 30.08.2022 г. информацията се изпраща на горните имейл адреси.

09
Юли
2024

РИОСВ – Монтана извърши 72 проверки през юни 2024 г. в рамките на контролната дейност

През юни 2024 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 72 проверки на 81 обекта, от които 62 проверки са планови и 10 са извънредни.12 от плановитепроверки са направени от парковата охрана на Резерват Чупрене. Съставени са два акта за установени административни нарушения на екологичното законодателство. За периода са сключени две споразумения по съставени актове на обща стойност 2 380 лв. Издадено е едно наказателно постановление, с което е наложена парична глоба в размер на 2 000 лв.

През отчетния период. е отменена една текуща санкция за прекратено замърсяване на воден обект. Няма наложени и променени санкции по чл. 69 от ЗООС. Ддадени са две предписания - едно в протокол от проверка и еднос писмо на РИОСВ - Монтана. Постъпили са суми от глоби и имуществени санкции в размер на 1 120 лв., от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 376,75 лв., от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН няма постъпили суми.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 102 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади, проекти и др., като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат отосъществената контролна дейност са почистени три замърсени терена на територията на гр. Белоградчик на площ от около 2 дка.

Взето е участие в една Държавно - приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

28
Юни
2024

29 юни – Ден на река Дунав

През 2024 година отбелязваме 30 години от подписването на Конвенция за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав и 20 години Ден на река Дунав. За поредна година мотото на кампанията по повод 29 юни е „Да пазим Дунав син“. Денят на Дунав се провежда от 2004 година и цели да привлече вниманието към значението и опазването на река Дунав и притоците й.

Подробна информация за кампанията можете да намерите на специалната страница за Ден на Дунав на Международната комисия за опазване на река Дунав - https://www.danubeday.org/.

И през 2024 г. програмата за Деня на Дунав в България е много разнообразна. Акции за почистване, информационни и екологични кампании, фестивали, пленери, концерти и изложби, различни градски тържества са само част от инициативите, които се провеждат по повод 29 юни, организирани от съответните областни и общински администрации, институции, комисии и центрове, кметства, сдружения и граждански инициативи. Програмата с инициативи за 29 юни в България можете да намерите тук.

Categories: Актуално

12
Юни
2024

По инициатива на РИОСВ – Монтана се проведе среща по програмата за контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита

В рамките на подготовката за изпълнение на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“ (втори етап), финансирана по Швейцарско-българска програма за сътрудничество (ШБПС), РИОСВ - Монтана организира среща със заинтересованите страни по програмата.

Срещата се проведе на 12 юни 2024 г. в залата на Младежкия дом в Монтана. Присъстваха представители на областната управа, на общините Бойчиновци, Брусарци, Вършец, Георги Дамяново и Лом в област Монтана и на община Макреш в област Видин, някои от собствениците на складове, в които се съхраняват негодни за употреба ПРЗ, представители на ОДБХ-Монтана и на неправителствения сектор, както и наблюдател от офиса за икономическо сътрудничество към Швейцарскато посолство. Експерт от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ в Министерството на околната среда и водите даде разяснения за практическото изпълнение на програмата, което ще започне през 2025 г.

Categories: Актуално

11
Юни
2024

Среща по програма "Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита и мерки за превенция"

Във връзка с подготовката за изпълнение на програма „Мониторинг, контрол и обезвреждане на негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и мерки за превенция“, финансирана по Швейцарско-Българска Програма за Сътрудничество (ШБПС), по инициатива на МОСВ се организира среща на 12.06.2024 г. (сряда) от 10:00 ч. в заседателната зала на Младежки дом със заинтересованите страни по програмата – представители на Общини, Областен управител, юридически/частни лица, собственици на складове, в които се съхраняват негодни за употреба препарати за растителна защита (ПРЗ) и представители на населението от засегнатите територии.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията