• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

На вниманието на всички лица извършващи трансграничен превоз на отпадъци по реда на Регламент №1013/2006г., до площадки на територията на РИОСВ – Монтана

annex7.montana@mail.bg, на който да се изпращат копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и декларация, с която се декларират, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента;

movement-document.montana@mail.bg, на който да се изпраща Приложение I B преди началото на всеки превоз, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване.

В сила от 01.04.2020 г. информацията се изпраща на горните имейл адреси.

Към пълният текст на съобщението:

09
Юли
2020

148 проверки извърши РИОСВ – Монтана през юни

Експертите на РИОСВ - Монтана извършиха 148 контролни проверки на 117 обекта през месец юни, от които 84 планови и 64 извънредни.

През отчетния период за констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и секторните закони са съставени пет акта.

Издадени са три наказателни постановления в размер на 9800 лв.

Наложени са шест санкции по чл. 69 от ЗООС в размер на 4588 лв. за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми, както и за неспазване на емисионните норми.

Постъпилите суми от глоби и имуществени санкции са 1050 лв. и от наложени санкции с наказателни постановления по чл. 69 от ЗООС са в размер на 3321 лв.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през юни е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Монтана на адрес: https://www.riosv-montana.com/kd/cat_view/61--/65-------/243-2020-

Categories: Актуално

06
Юли
2020

РИОСВ – МОНТАНА ИЗВЪРШИ НЕЗАБАВНА ПРОВЕРКА В С. МАРТИНОВО, ОБЩ. ЧИПРОВЦИ

Днес, 06.07.2020 г., екип от РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка в с. Мартиново, общ. Чипровци, във връзка с излъчен репортаж в предаването „Тази сутрин“ по bTV.

При проверката е присъствал зам.-кметът на община Чипровци.

Извършен е оглед на терените, излъчени в репортажа на bTV – територия по пътя Чипровци – Мартиново, срещу язовир „Мартиново“ на около 1 км по черен път и на терен, намиращ се на пътя за местността Езерото на разстояние 600 м вляво на пътя Чипровци – Мартиново след каменен тунел. Установено е замърсяване със строителни и смесени битови отпадъци.

Дадено е предписание на кмета на община Чипровци да се предприемат действия за почистване на замърсените с отпадъци терени. След изтичане на срока на предписанието ще бъде извършен последващ контрол от екоинспекторите.

Categories: Актуално

29
Юни
2020

На 29 юни отбелязваме Деня на Дунав

Под мотото „Открий Дунав“ ще премине кампанията за Деня на река Дунав през тази година. Заради глобалната пандемия COVID-19, 29 юни 2020 г. ще бъде малко по-различен, измествайки се онлайн.

И по време на пандемия, опазването на едно от най-ценните природни богатства - водата - е основен приоритет. Целта на кампанията за Деня на Дунав тази година е да открием и опознаем Дунав и реките, които се вливат в него, както и жизненоважната им роля за осигуряването на вода, храна, отдих и поминък.

В този дух, в Дунавския басейн се очаква да се проведат различни онлайн дейности, онлайн игри и видеоконференции, представяне на филми и интересни факти за реката.

Най-малките, например, могат да се включат в кампанията за 29 юни чрез Дунавската приключенска игра Danube Adventure (www.danubeadventure.org).

Интересни факти за богатството на Дунав и опазването му са представени в „Дунавски пакет“ (https://www.danubebox.org/bg/downloads/bulgarian).

Към настоящия момент традиционният конкурс Danube Art Master, е предвидено да се проведе през есента, в периода септември – ноември. Ако до 15 август 2020 г. се потвърди, че училищата в повече от 50% от Дунавските страни ще останат затворени през септември поради епидемията от COVID 19, то тази година конкурсът ще бъде отменен с цел осигуряване на безопасността.

Денят на Дунав се отбелязва на 29 юни – датата, на която в София е подписана Конвенцията за сътрудничество при опазване и устойчиво използване на река Дунав. Инициатор и организатор на кампанията е Международната комисия за опазване на река Дунав. След повече от 17 проведени годишни събития, Денят на река Дунав се превърна в най-големия в света международен фестивал на реките, с провеждане на множество събития и инициативи.

Още за възможностите всеки да се включи в отбелязването на Деня на Дунав, можете да намерите на страницата на Международната комисия за опазване на река Дунав на адрес http://www.danubeday.org/.

Categories: Актуално

15
Юни
2020

Обявена е защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”

Със Заповед № РД-374/15.05.2020 г. на министъра на околната среда и водиге е обявена защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Ботуня, община Криводол, област Враца и с. Стояново, община Вършец, област Монтана.

Актуална информация за защитената зона е публикувана на интернет страницата на Информационната система за защитените зони от мрежата „Натура 2000“ – http://natura2000.moew.government.bg.

За повече информация

 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx