• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

На вниманието на всички лица извършващи трансграничен превоз на отпадъци по реда на Регламент №1013/2006г., до площадки на територията на РИОСВ – Монтана

annex7.montana@mail.bg, на който да се изпращат копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и декларация, с която се декларират, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента;

movement-document.montana@mail.bg, на който да се изпраща Приложение I B преди началото на всеки превоз, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване.

В сила от 01.04.2020 г. информацията се изпраща на горните имейл адреси.

Към пълният текст на съобщението:

17
Ноември
2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за приемане от страна на възложителя – РИОСВ-Монтана на Дейност №4 от обществената поръчка „Изпълнение на предвидените в Технологичния план дейности по отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове“

 

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

съфинансирана от държавния бюджет на Република България,

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

РИОСВ – Монтана уведомява обществеността за приемане на Дейност №4 от обществената поръчка „Изпълнение на предвидените в Технологичния план дейности по отстраняване на инвазивните/интродуцирани видове“ от страна на изпълнителя – „Ели-2002“ ЕООД.

Дейността е в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

Дейност №4 от обществената поръчка е разделена на две поддейности:

- поддейност №4.1 –„Изрязване и ръчно изкореняване на аморфата (Amorfa fruticosa)“;

- поддейност №4.2 –„Прекършване цветовете и изнасяне семената на аморфата (Amorfa fruticosa)“.

Поддейност №4.1 бе извършена за периода от 01.02.2020 г. до 02.03.2020 г.

Работата по изпълнение на поддейност №4.1 беше извършена с предвидените човешки ресурси и инструменти. На терен работеха 9 (девет) работника в това число 2 (двама) специалисти моторен трион. Работата се ръководеше от инженер лесовъд – експерт залесяване, подпомаган от техник-лесовъд. По време на работа не бяха допуснати трудови злополуки.

Придвижването на работниците и ръководителите до острова се извършваше по определения начин и маршрут.

За изпълнение на работата бяха използвани 2 (два) броя моторни триона, брадви и други ръчни инструменти.

Като първа стъпка от изпълнението на поддейност №4.1 бяха обозначени с траен знак на терена реперните точки на 6-те площи, предвидени за работа в Доклад, отразяващ състоянието на защитена зона „Цибър“ и поддържан резерват „Ибиша“ и Технологичен план за залесяване. Това бе изпълнено от ГИС специалиста на екипа, в присъствието на техник-лесовъда. Реперните точки на площи от 1 до 6 включително бяха обозначени на терен с траен знак. Извършено беше повторно измерване на общата площ. Установи се, че общата площ е 62.0 дка, което отговаря на предвидената площ в Технологичния план за залесяване.

Извършено беше изрязване до основи и ръчно изкореняване на аморфата (Amorfa fruticosa) по цялата площ на всички 6 (шест) площи, предвидени в Технологичния план за залесяване. В зависимост от дебелината на стъблата на аморфата, стъблата и се изрязваха с моторен трион, брадва или ръчна (лозарска) ножица. В площи №4, №5 и №6, поради малката пълнота на наличния дървостой, аморфата беше с най-голяма пълнота и гъстота и най-добре развита. В тези площи бяха положени неимоверни усилия от страна на работниците по изрязване стъблата на аморфата. По едрите стъбла на аморфата бяха изнесени извън границите на поддържан резерват „Ибиша“, а останалите струпани на малки купчини на подходящи места, в зависимост от теренните условия. Спазено бе изискването дървесната маса да не се струпва в заливаеми участъци, в т. ч. в затоните. В площи №1, №2 и №3 поради по-голямата склопеност на дървостоя, броя и големината на аморфата бе значително по-малък, което от своя страна улесни работата. Едновременно с изрязването се извърши и изкореняване на кореновата система на аморфата. Изкореняването се извърши на ръка, там където е възможно или с помощта на ръчни инструменти: кирки и копачи. Особеностите на кореновата система на аморфата, богата и силно разпространена по дължина и дълбочина, много затрудняваха работата. Извършено бе изкореняване на аморфата по цялата площ на всички 6 (шест) площи, предвидени в Технологичния план за залесяване. На много места изкореняването достигна и до 60 /шестдесет/ сантиметра дълбочина. Извършено бе старателно почистване на изкоренилището, поради възможна поява на коренови издънки. Събраните корени бяха нарязани на малки парчета, събрани в чували и изнесени извън границите на поддържан резерват „Ибиша“.

Във всяка една от площите наличните паднали мъртви дървета бяха нарязани на къси секции с моторен трион. Такива преобладават в площи №1, №2 и №3. Не се допусна отсичане на дървета, върху които има гнезда на защитени видове птици. Нарязаната мъртва дървесина бе събрана на малки купчини, разпръснати върху площите извън заливаемите участъци, в т. ч. затоните. Така събраната мъртва дървесина успешно ще играе ролята на биотопни дървета.

Поддейност №4.2 бе извършена за периода от 01.06.2020 г. до 31.08.2020 г.

В климатично отношение 2020 г. се характеризира с някои особености. Въпреки дъждовете през април и май 2020 г. остров „Цибър“ в т. ч. и поддържан резерват „Ибиша“ не бяха залети от водите на р. Дунав. През втората половина на юни, обаче в следствие на придошлите така наречени ,,черешови води“ острова беше залят в продължение на около 20 (двадесет) дни. Голямата влажност и високите температури благоприятстваха за бурното развитие на всички тревни и храстови видове на територията на поддържан резерват „Ибиша“. Тази климатична обстановка спомогна и за развитие на множество коренови издънки и семеначета на аморфата (Amorfa fruticosa).

По цялата площ на отдел 45,,в“ беше извършено изрязване и изкореняване на ново появилите се семеначета и дребни издънки на аморфата.

На същата площ беше извършено и събиране на семената и изрязване на цветовете на аморфата. Събраните семена и цветове бяха опаковани в чували, изнесени извън границите на остров ,,Цибър“.

За изпълнение на работата бяха използвани ръчни инструменти: брадви, ножици и други.

Работата по изпълнение на поддейност №4.2 беше извършена с предвидените човешки ресурси и инструменти. На терен работеха 9 (девет) работника. Въпреки трудните теренни и климатични условия (дъжд, кал, жега, комари и др.), по време на работа не бяха допуснати трудови злополуки.

Придвижването на работниците и ръководителите до острова се извършваше по определения начин и маршрут.

Categories: Актуално

09
Ноември
2020

РИОСВ – Монтана обявява конкурс за литературна творба на тема „Защитените територии – зелените тайни на Северозапада“

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Монтана обявява конкурс за литературна творба на тема „Защитените територии – зелените тайни на Северозапада“.

Каним за участие ученици от V до XII клас от училищата в териториалния обхват на област Монтана и област Видин.

Литературните творби трябва да отразяват красотата на природата на обявените защитени територии /резервати, защитени местности, природни паркове, природни забележителности/ разположени на територията на РИОСВ - Монтана.

Срокът за изпращане на творбите е до 04.12.2020 г. на електронната поща на РИОСВ – Монтана:

Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

по пощата или чрез куриер на адрес:

гр. Монтана 3400

ул.“Юлиус Ирасек“ № 4, ет. 3, п.к. 55

РИОСВ – Монтана

Участниците в конкурса задължително да посочат: трите си имена, години, училище, клас, населено място, телефон за обратна връзка (може и на родител/настойник).

На победителите ще бъдат връчени предметни награди с логото на „РИОСВ – Монтана“.

Categories: Актуално

23
Октомври
2020

Изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците

Изменение и допълнение на Наредба № 2 от 23 юли 2014 г. за класификация на отпадъците (Обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 6 Октомври 2020г.)

Във връзка с изменение и допълнение на Наредба №2 за класификация на отпадъците, уведомяваме, лицата извършващи класификация на отпадъците от подгрупа 18 01 за следното:

Дължимата държавна такса по чл. 8, ал. 3 от Наредба №2 за класификация на отпадъците, за издаване на становище за класификация на отпадъците от РЗИ, на чиято територия се образува отпадъкът, следва да бъде платена по банков път на следните банкови сметки:

РЗИ - Видин                                               РЗИ - Монтана

IBAN: BG02UNCR96603111173115           IBAN: BG93ULLS80023110736010

BIC: UNCRBGSF                                        BIC: UBBS 8002

УниКредит Булбанк – гр. Видин            ТБ ОББ АД, банков клов – гр. Монтана

РЗИ – Видин                                               РЗИ - Монтана

Categories: Актуално

07
Октомври
2020

РИОСВ – МОНТАНА ПРЕДАДЕ СКАЛЕН ОРЕЛ НА МУЗЕЙ В БЕЛОГРАДЧИК

Днес директорът на РИОСВ – Монтана инж. Любомир Иванов и експерт от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ предадоха препариран скален орел на Исторически музей в гр. Белоградчик, отдел „Природа“, за попълване на колекцията му.

При предаването на орела е съставен протокол за разпореждане по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Скалният орел беше иззет по подаден сигнал за продажба. Птицата е защитен вид, включен в Приложение №3 на Закона за биологичното разнообразие.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx