• 1.jpg
  • 10.jpg
  • 11.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

На вниманието на всички лица извършващи трансграничен превоз на отпадъци по реда на Регламент №1013/2006г., до площадки на територията на РИОСВ – Монтана

От 01.10.2021 г. е в сила Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ бр.82/01.10.2021 г.). В нея е предвидено, че в случаите, за които не се изисква нотификация за превози на отпадъци за или внос в Република България по Регламент (ЕО) № 1013/2006 се изпраща по електронна поща до РИОСВ по местоназначение                  (annex7@riosv-montana.com за РИОСВ – Монтана) на отпадъците не по-късно от един ден от деня на натоварване копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006, подписан в поле 12 от лицата, уреждащи превози, или копие на попълнен формуляр по образец съгласно приложение № 52 от получателите на отпадъците.

annex7@riosv-montana.com, на който да се изпращат копие на попълнен формуляр по Приложение VII на Регламент (ЕО) № 1013/2006 и декларация, с която се декларират, че в състава на транспортираните пластмасови и хартиени отпадъци съдържанието на други материали, примеси или замърсители, не е повече от десет тегловни процента;

movement-document@riosv-montana.com, на който да се изпраща Приложение I B преди началото на всеки превоз, след получаване на отпадъците и след тяхното крайно оползотворяване.

В сила от 30.08.2022 г. информацията се изпраща на горните имейл адреси.

15
Април
2024

Деня на земята - 22 април 2024 година

Ежегодно на 22 април хора от цял свят и от различни сфери на живота се обединяват в една обща кауза по отношение на устойчивостта и климатичните действия, отбелязвайки Деня на Земята Когато действията на милиони хора по целия свят се синхронизират, се създава приобщаващо и въздействащо движение, което е невъзможно да се игнорира

Тази година Темата за Деня на Земята е „ПЛАНЕТА СРЕЩУ ПЛАСТМАСИ“!

Темата насочва вниманието към формирането на колективен ангажимент за справяне с кризата с пластмасите, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60 до 2040 г и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането не е достатъчно.

Можете да свалите брошурата в PDF формат и да прочетете целия текст от тук.

Categories: Актуално

04
Април
2024

РИОСВ – Монтана извърши 75 проверки през м. март 2024 г. в рамките на контролната дейност

През месец март на 2024 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 75 проверки на 52 обекта, от които 64 планови (в т. ч. 17 планови проверки на парковата охрана на Резерват Чупрене) и 11 извънредни. Съставени са два акта за установени административни нарушения и нарушения на екологичното законодателство и са сключени 2 споразумения. Няма издадени наказателни постановления по съставени актове за установени административни нарушения.

През м. март 2024 г. със заповед на директора на РИОСВ – Монтана е отменена наложена текуща санкция за прекратено замърсяване на воден обект р. Дунав. С Наказателно постановление е наложена месечна текуща санкция, за превишение на ЕО в разрешително за заустване на отпадъчни води от обект КС на гр. Грамада.

В резултат на осъществената контролна дейност за отчетния период са дадени общо 34 предписания. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции няма, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 1142,09 лв., от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН – 2380,00 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 114 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност епочистен терен в землището на с. Гара Орешец, общ. Димово на площ около 2 дка.

Взето е участие в Държавно-приемателна комисия за приемане и въвеждане в експлоатация на строеж, на територията на община Вълчедръм, област Монтана.

Categories: Актуално

04
Април
2024

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“

Започва XVI-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето“. Конкурсът се провежда по инициатива на Министерство на здравеопазването в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора. Целта му е превенцията на поведенческите и рисковите за здравето фактори, свързани с нездравословното хранене, ниската физическа активност, употребата на алкохол и тютюнопушенето.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е партньор за провеждането на конкурса заедно с Министерството на здравеопазването (МЗ), Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на културата (МК), Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА), Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Регионалния офис на Световната здравна организация в България (РОСЗОБ) и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Тазгодишното издание на конкурса започва през април и ще продължи до декември 2024 г., като се провежда в три възрастови категории: 1 - 4 клас, 5 - 7 клас и 8 - 12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1-и до 12-и клас от цялата страна. В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Categories: Актуално

25
Март
2024

Ново работно време на РИОСВ-Монтана, изнесено работно място гр. Видин

Поради влизане в сила на нова структура на РИОСВ-Монтана, считано от 25.03.2024 г. офиса на инспекцията в гр. Видин, ул. „Дунавска“ №6, ет. 1 ще работи само в сряда с работно време от 10:30 до 15:45 часа.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx