Съобщение

С Постановление № 435 от 10 декември 2021 г. на Министерски съвет е изменена и допълнена Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС).

Пълният текст на ПМС № 435 от 10 декември 2021 г. е достъпен на:

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=166373

С постановлението са прецизирани отделни разпоредби с оглед подобряване прилагането на изискванията на чл. 6, ал. 3 от Директива 92/43/ЕИО относно опазването на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Направени са и изменения в образците (Приложение № 2 и Приложение № 3) на уведомлението по чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за ОС, достъпни на страницата на РИОСВ – Монтана: тук.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията