Мерки за предпазване от коронавирус COVID-19

Pic.1     PIc.2     Pic.3     Pic.4

#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

04
Април
2020

РИОСВ – Монтана и РЛ – Монтана към ИАОС извършиха проверка по Сигнал за замърсяване на водите на река в кв. „Мала Кутловица“, гр. Монтана в условията на извънредно положение

На 03.04.2020г. в 19.01 ч. на „зелен“ телефон в РИОСВ - Монтана постъпи информация от дежурен оператор на 112 за замърсяване на водите на река в кв. „Мала Кутловица“, гр. Монтана.

Сформиран е екип от експерт на РЛ Монтана и експерт на РИОСВ Монтана, който извърши оглед и пробонабиране на водни проби от мястото на сигнала.

Констатира се, че водите на реката са мътни, усеща се лек мирис на гнилостни процеси.

Налице е увеличен отток на реката, вследствие на снеготопене.

Извърши се посещение на ферма „Благовец“, с. Благово (на 10 км от гр. Монтана), тъй като това е единствения потенцияален източник в района, което би могло да доведе до проблем в състоянието на реката.

Взети са 2 бр. водни проби от повърхностните води на реката, минаваща през кв. „Мала Кутловица“, гр. Монтана и отпадъчна вода от ферма „Благовец“, с. Благово, общ. Монтана.

На място са извършени експресни анализи, като резултатите са следните:

- повърхностна вода от река, минаваща през кв. „Мала Кутловица“, мост на ул. „Васил Петлешков“ № 9 - рН – 7,93 рН единици; електропроводимост - 154 µs/sm; разтворен О2 - 85 mg/l

- отпадъчна вода от ферма „Благовец“, с. Благово - рН – 7,44 рН единици; електропроводимост 908 µs/sm

Ще бъде извършен физикохимичен анализ на взетите водни проби (ХПК, БПК 5, общ N, общ F).След приключване на анализите протоколите от изпитване ще се предоставят на БДДР - Плевен.

Извършен е оглед на площадката на фермата и яма за съхранение на отп. води и течен торов отпад. Огледът на място приключи към 21 ч., в тъмна част от денонощието.

За последващи действия за управление на торовия отпад по компетентност е уведомена ОДБХ - Монтана.

Припомням, че през 2019 г. имаше неколкократни сигнали от същото естество

Categories: Актуално

02
Април
2020

Допълнителни мерки за обслужване по електронен път

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Монтана въведе допълнителни мерки за обслужване по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и призовава гражданите и бизнеса да се възползват от възможностите за водене на електронна кореспонденция. Чрез ССЕВ могат да се заявяват административни услуги.

Услугата e достъпна за потребители в Системата за сигурно електронно връчване - www.edelivery.egov.bg, администрирана от Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Тя поддържа услугата „електронна препоръчана поща“, предназначена за граждани и юридически лица, администрации, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги. Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез квалифициран е-подпис или ПИК на НОИ. На практика услугата представлява електронен еквивалент на препоръчаната поща с обратна разписка.

Електронното връчване е система, която позволява изпращане, получаване и съхраняване на електронни документи за и от публични институции, физически и юридически лица. Поддържа възможност за известяване чрез e-mail и SMS (чрез използване на SMS услуга на GSM оператор). Времето на изпращане и получаване на документа или съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на ДАЕУ.

Останете вкъщи! Бъдете здрави!

Categories: Актуално

24
Март
2020

На 28 март от 20,30 часа отбелязваме Часа на Земята

Милиони хора от над 7000 града в 180 държави се подготвят да отбележат Часа на Земята – най-мащабната глобална инициатива, посветена на опазването на нашия общ дом планетата Земя.

Часът на Земята е инициатива за масово едновременно изключване на електрическото осветление с цел да напомни на хората за световното изменение на климата. Организира се за първи път през 2007 г. в Сидни, Австралия, след което става традиция и се отбелязва всяка последна събота от март.

Тази пролет събитието ще се състои за 13-а поредна година. По традиция в последната събота на март (28.03.) между 20,30 и 21,30 ч милиони хора от цял свят символично ще изгасят осветлението в домовете си, а знакови сгради ще притъмнят фасадите си.

Глобалната кампания Часът на Земята поставя фокус върху опазената природа – нашият основен съюзник срещу климатичната криза. Часът на Земята в България ще обърне внимание на грижата за горите, които имат ключова роля в овладяване на промените в климата.
РИОСВ – Монтана приканва гражданите да се присъединят към природозащитната инициатива – „Часът на Земята“, като загасят за час осветлението. Така всички заедно отправяме призив за по-устойчиво бъдеще, демонстрирайки какво влияние могат да имат малките стъпки върху голямата планета.

Categories: Актуално

20
Март
2020

Обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000593 „Билерниците”.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Ботуня, община Криводол, област Враца и с. Стояново, община Вършец, област Монтана.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - РИОСВ - Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек” № 4, п.к. 55, етаж 3) и РИОСВ Враца (гр.Враца, ул. „Екзарх Йосиф” № 81).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

За повече информация

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx