#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

16
Април
2020

ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ЗОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА BG0000500 „ВОЙНИЦА“

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000500 „Войница“. Защитената зона е разположена в землищата на с. Чичил, гр. Кула, с. Полетковци, с. Коста Перчево, с. Цар-Петрово, община Кула, с. Буковец, с. Войница, община Видин, с. Милчина лъка, с. Медешевци, с. Бранковци, гр. Грамада, община Грамада, област Видин. Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ № 4, п.к. 55, етаж 3). В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

За повече информация

Categories: Актуално

15
Април
2020

На 22 април отбелязваме Деня на Земята под мотото “Действия срещу изменението на климата“

На 22 април 2020 г. Денят на Земята отбелязва своята 50-та годишнина. Тазгодишната тема на ежегодно провежданата кампания е Действия срещу изменението на климата – огромното предизвикателство на нашето съвремие. Изменението на климата е предизвикателство за бъдещето на човечеството и за функционирането на животоподдържащите системи, които правят света ни обитаем.

Тази година отбелязването става в условията на извънредни мерки заради епидемията от коронавирус. Това е и причината EARTHRISE (глобалното движение за изменение на климата, водено от младежки климатични групи в координация с Earth Day Network – глобалния организатор на Деня на Земята) да постави нов глобален стандарт за Деня на Земята 2020 г.

Време е за смели, креативни и иновативни решения. Това изисква действия на всички нива – от бизнеса до местните власти и правителствата. Всеки отделен човек също има реално влияние и сила като потребител, избирател и член на общност в името на промяната. Светът се нуждае от нас и нашите действия. Има толкова много неща, които всеки може да направи, за да защити и помогне за възстановяването на планетата: участие в почистване; присъединяване към най-голямата гражданска научна инициатива в световен мащаб (Earth Challenge 2020); провеждане на местно събитие!

Дори оставайки вкъщи и поддържайки социално дистанциране, все още можем да упражним нашата отговорност да действаме в полза на околната среда. Независимо къде се намираме, ние можем да направим промяната!

Още за инициативите и възможностите всеки да се включи в отбелязването на Деня на Земята може да научите ТУК.

Categories: Актуално

14
Април
2020

1 май 2020 г. е крайният срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на РИОСВ – Монтана

Крайния срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на РИОСВ - Монтана /област Монтана и област Видин/ е до 1 май 2020 г. Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.

Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за фермерското им отглеждане е регламентирана в Заповед №-РД-361/09.04.2004 г. на министъра на околната среда и водите. Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са в Приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие. Съобразено с биологията на двата сухоземни вида градински и лозов охлюв – разрешеният период за събирането им e от 10 май до 30 юни 2020 г. Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни или хладилни помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата. За целта физическите и юридическите лица са длъжни да уведомят РИОСВ за организираните от тях пунктове за изкупуване на охлюви, както и отговорниците към тях в срок до 1 май 2020 г. До момента са регистрирани първите два пункта за изкупуване на охлюви за настоящата година.

В случай, че до 30 юни останат неизнесени количества, то лицата са длъжни да декларират в съответната РИОСВ количествата в складовете в срок до 5 юли 2020 г., като след проверка от страна на инспекцията се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ. Лицата, които притежават ферми за охлюви, са длъжни да декларират количествата във фермите си пред РИОСВ, в срок до 25 април 2020 г. Физическите лица, нарушители на горецитираната заповед, се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 200 до 5 000 лева, съгласно разпоредбите на чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие.

Образец на уведомление за регистриране на пункт за охлюви

Categories: Актуално

10
Април
2020

Обявен е пожароопасният сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост със Заповед на Директора на РИОСВ – Монтана

С цел осигуряването на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горския фонд в защитени територии – изключителна държавна собственост, със Заповед на Директора на РИОСВ – Монтана е обявен пожароопасният сезон от април до октомври включително. Заповедта се изготвя ежегодно и касае Резерват „Горната Кория“ и Резерват „Чупрене“.

Предвидени са забранителни, организационни и контролни мерки и дейности, които да предотвратят възникването на пожари в защитени територии – изключителна държавна собственост. Определени са експерти, които да отговарят за изпълнението на оперативните планове за защита на Резерват „Горната кория“ и Резерват „Чупрене“ от пожари през 2020 г. До кметовете на общините и органите, стопанисващи териториите около резерватите са изпратени предписания за недопускане на палежи и за информиране на населението за опасността от възникване на пожари и предвидените санкции срещу извършителите.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx