07
Февруари
2022

До 31 март 2022 г. следва да бъде представена информация за консумацията и количеството на вложените разтворители, плановете за управление на разтворители и за пуснатите на пазара и употребени бои, лакове и авторепаратурни продукти през 2021 г.

Информацията за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители през 2021 г. се представя от всички оператори на инсталации, извършващи дейности по Приложение № 1 към Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7/2003 г., обн. ДВ, бр. 96/2003 г.), съгласно чл. 20, ал. 8 от наредбата.

Плановете за управление на разтворители (ПУР) за инсталациите, надвишаващи праговите стойности за консумация на разтворители през 2021 г. за всяка конкретна дейност по Приложение № 2 на Наредба № 7/2003 г., се разработват от операторите в съответствие с условията в Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 на наредбата. ПУР следва да бъдат съобразени и с указанията в издадените от министъра на околната среда и водите секторни ръководства за прилагане изискванията на наредбата към инсталациите от съответните категории дейности.

Информацията за пуснатите и употребени количества бои, лакове и авторепаратурни продукти през 2021 г. се представя от лицата, които пускат на пазара за пръв път на територията на Република България продукти съгласно Приложение № 1 и/или употребяват продукти за нанасяне на покрития по чл. 6 и чл. 8 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20/2007 г.), съгласно Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 за пуснатите на пазара и Приложение № 6 към чл. 7 и 9 за употребените продукти за нанасяне на покрития по чл. 6 и чл. 8 от наредбата.

Горепосочената информацията освен на хартиен носител и в електронен формат (на магнитен, оптичен или друг вид носител), може да бъде представена в РИОСВ-Монтана и по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

Categories: Актуално

02
Февруари
2022

Днес е Световният ден на влажните зони

Световният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони.

Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН – с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за международен ден на влажните зони.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“.

Основното послание на кампанията тази година е да ценим, управляваме, възстановяваме и разбира се – обичаме влажните зони, защото ако искаме да вдъхновим действия за опазването им, трябва да запалим по-голяма съпричастност към тези бързо изчезващи екосистеми.

Влажните зони са богати на биологично разнообразие и основни екосистеми.

ОЦЕНЯВАЙТЕ техните многобройни ползи и решения, базирани на природата

УПРАВЛЯВАЙТЕ разумно и използвайте устойчиво, за да ги запазите и поддържате

ВЪЗСТАНОВЯВАЙТЕ за съживяване на биологичното разнообразие и живота

Информация за Световния ден на влажните зони, както и материали по темата, са налични на интернет страницата на Рамсарската конвенция - http://www.ramsar.org, на ниво World Wetlands Day.

Categories: Актуално

31
Януари
2022

Приета е техническата рекултивация на общинското сметище за твърди битови отпадъци в землището на с. Търговище, община Чупрене

Комисия, назначена със Заповед на кмета на община Чупрене, с участието на експерти на РИОСВ – Монтана, прие за извършена техническата рекултивация на обект „Рекултивация на старо депо за неопасни ТБО на община Чупрене, чрез извозване на регионално депо“.

Всички дейности по техническата рекултивация са изпълнени, като е извършено събиране на отпадъците и транспортирането им до РДБО – Видин, подравняване на освободения от отпадъци терен и възстановяване нивото му със земни маси.

Предстои извършване на биологичната рекултивация на терена до края на 2022 г., която включва дисковане и засяване с тревна смес, подходяща за почвените условия.

Categories: Актуално

28
Януари
2022

РИОСВ – Монтана с инициатива за почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изхвърлени и изоставени елементи от садково стопанство

РИОСВ – Мотана организира почистване на бреговата ивица на яз. „Огоста” от изоставени елементи от садково стопанство във връзка с постъпили в инспекцията сигнали за изхвърлени по източния бряг на язовира в посока с. Благово конструкции за садки. Инициативата ще се проведе на 12.02.2022 г. от 10:00 часа.

Идеята е това събитие да се превърне в масово мероприятие, в което да се включат граждани, сдружения и представители на местните и държавни структури.

За създаването на добра организация на акцията и осигуряване на необходимите консумативи, техника за извозването и доброволчески труд, РИОСВ – Монтана апелира към желаещите да се включат в инициативата, до 10.02.2022 г. да заявят желанието си на на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx