09
Март
2023

Експерти на РИОСВ – Монтана проследиха състоянието на защитения растителен вид български ерантис в границите на защитена местност „Връшка чука“

На 02.03.2023 г. експерти на РИОСВ – Монтана посетиха защитена местност „Връшка чука“. Целите на проверката бяха в две направления – от една страна да се провери дали се спазва режима на управление на защитената територия, определен със заповедта за обявяване и Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие и от друга – да се извърши своеобразен „мониторинг” на местообитанието и на състоянието на популацията на растителния вид българския ерантис (представител на сем. Лютикови), за който е известно, че цъфти само в края на м. февруари в продължение на максимум три седмици, в зависимост от климатичните условия.

Защитената територия е обявена като природна забележителност през 1986 г., в последствие прекатегоризирана в „защитена местност” по критериите на Закона за защитените територии. Носи името на сухото каменисто възвишение – последен дял на Западна Стара планина с 892 м. н.в., разположено на границата ни с Р Сърбия, в земл. на с. Извор махала, общ. Кула. Защитената територия е с площ от 68,28 ха и е обявена с цел опазване на единственото в света находище на защитения растителен вид български ерантис (Eranthis bulgaricus), който е и балкански ендемит. В границите на защитената територия се срещат и други балкански ендемити като томасиниев минзухар (Crocus tommasinianus) и ничичово прозорче (Potentilla nicicii), както и растителни видове като тъмнопурпурната метличина (Centaurea calocephala), понтийския пелин (Artemisia pontica), розовия божур (Paeonia mascula), йордановата камбанка (Campanula jordanovii) и др. Изброените видове са защитени според българското екологично законодателство, синхронизирано с изискванията на Европейския съюз за опазване на биологичното разнообразие.

Categories: Биоразнообразие

08
Март
2023

РИОСВ – Монтана извърши 76 проверки през пъвите два месеца от годината

През януари и февруари на 2023 г. експертите на РИОСВ – Монтана извършиха 76 проверки на 44 обекта на територията на областите Видин и Монтана, от които 51 планови и 25 извънредни. От извършените извънредни проверки 10 са по постъпили 16 сигнали и жалби. В резултат от извършените проверки са дадени 69 предписания.

Съставен е един акт за установено административно нарушение. Издадени са 5 наказателни постановления на обща стойност 4 900 лв. С наказателни постановления са наложени и 3 текущи санкции по чл. 69 от ЗООС на обща стойност 245,52 лв. Постъпилите суми от глоби и имуществени санкции са в размер на 1280 лв., а от еднократни и текущи санкции – 1898,37 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 222 броя инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени замърсени терени в землището на гр. Белоградчик и с. Градец, общ. Видин, на площ около един декар.

Спасени са 5 защитени птици от вида мишелов и ястреб, които са изпратени в центрове за наблюдение и лечение.

Взето е участие в 3 Държавно приемателни комисии, за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на обл. Видин и обл. Монтана.

Categories: Актуално

28
Февруари
2023

РИОСВ – Монтана обявява резултатите от конкурса ,,Изработване на оригинално пано или мартеница за дома и семейството”

РИОСВ – Монтана обявява резултатите от конкурса ,,Изработване на оригинално пано или мартеница за дома и семейството”

В срок бяха представени мартеници и пана, изработени от вълна, вълнена или памучна прежда, включващи елементи от рециклируеми материали /хартия, пластмаса, метал, стъкло/.

Комисия, назначена със Заповед на директора на РИОСВ – Монтана, разгледа представените мартеници и пана. Комисията оцени творбите и ги класира:

1. На първо място – Стефания Валентинова Генкова, ЦПЛР – ОДК клуб ,,Рисуване“, гр. Вълчедръм;

2. На второ място – Рейчъл Боянова Аврамова, ЦПЛР – ОДК клуб ,,Рисуване“, гр. Вълчедръм;

3. На трето място – Мария Кертина – ЦОП гр. Белоградчик

Класираните участници ще получат предметни награди.

На останалите участници в конкурса ,,Изработване на оригинално пано или мартеница за дома и семейството“, ще бъдат раздадени поощрителни грамоти.

 1 myasto Stefania Genkova 2 myasto Reichal Avramova  3 myasto Maria Kertina

Categories: Актуално

02
Февруари
2023

Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана обявява КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОРИГИНАЛНО ПАНО или МАРТЕНИЦА ЗА ДОМА И СЕМЕЙСТВОТО

Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана  обявява КОНКУРС ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОРИГИНАЛНО ПАНО или МАРТЕНИЦА ЗА ДОМА И СЕМЕЙСТВОТО

І. Целеви групи

В конкурса могат да участват индивидуално ученици от първи до четвърти клас от училищата на територията на област Монтана и Видин.

ІІ. Процедура за кандидатстване и оценка:

Мартениците и паната трябва да бъдат изработени от вълна, вълнена или памучна прежда, но и да включват елемент от рециклируеми материали /хартия, пластмаса, метал, стъкло/. Изискването за паната е те да бъдат размер А4 и приспособени за окачване на стена, а за мартениците - да бъдат с размер от 15 до 30 см. и закрепени върху картон. На гърба на всяка обложка трябва да са написани име и фамилия на участника, клас, училище и телефон за връзка с класен ръководител.

Лице за контакт и приемане на мартениците: Борислава Начева – тел:0887651556

ІII. Срок Краен срок за предаване – 24.02.2023 г.

IV. Приключване на конкурса и награждаване

Представените за конкурса мартеници или пана ще бъдат оценени от комисия, а класираните творби ще бъдат обявени на 28.02.2023 г.

За отличените мартеници учениците ще получат предметни награди.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx