Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 10-П/2023 г. за прекратяване на административното  производство Решение № МО 10-П/2023 г. за прекратяване на административното производство

Дата на публикуване: 01/06/2023
Промяна: 01/06/2023
Размер: 111.77 КБ
Тегления: 3

Подробен устройствен план – парцеларен план и Специализирана план-схема за обект: Два броя ЗРУ и един брой кабел 20 kV от килия 13 на п/ст 110/20 kV Лом до два броя Фотоволтаични централи, разположени в поземлен имот с идентификатор 44238.508.138 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, с възложител „АЗАХАР“ ЕООД.

Решение № МО 9-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 9-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

Дата на публикуване: 09/05/2023
Промяна: 09/05/2023
Размер: 82.38 КБ
Тегления: 23

Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ: 1. Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за обединяване на УПИ XVI и УПИ XVII, кв. 185 по плана на гр. Лом и образуване на нов УПИ XVI с отреждане „за автосервиз“; 2. Технически проект за автосервиз – преустройство на съществуващи промишлени сгради в нов УПИ XVI, кв. 185 по плана на гр. Лом, с подател „Вирея – Лом“ ООД.

Решение № МО 8 – П/2023 г. за прекратяване на административното производство Решение № МО 8 – П/2023 г. за прекратяване на административното производство

Дата на публикуване: 12/04/2023
Промяна: 12/04/2023
Размер: 78.21 КБ
Тегления: 34

Подробен устройствен план – парцеларен план и Специализирана план-схема за обект: Два броя ЗРУ и един брой кабел 20 kV от килия 13 на п/ст 110/20 kV Лом до два броя Фотоволтаични централи, разположени в поземлени имоти с идентификатори 44238.508.134 и 44238.508.138 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом.

 

Решение № МО 7 – П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 7 – П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО

Дата на публикуване: 12/04/2023
Промяна: 12/04/2023
Размер: 73.03 КБ
Тегления: 26

Общ устройствен план на община Видин, с възложител Община Видин

Решение № МО 6-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 6-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

Дата на публикуване: 02/03/2023
Промяна: 02/03/2023
Размер: 179.57 КБ
Тегления: 54

ИП „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителството с цел извършване на дейности по оползотворяване с код R5, рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (сортиране, раздробяване, натрошаване)ˮ в поземлен имот с идентификатор 11418.853.325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложител: „Пътинженеринг – М” АД.

Решение № МО 5 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 5 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 06/02/2023
Промяна: 06/02/2023
Размер: 94.55 КБ
Тегления: 62

ИП „Извършване на дейности по събиране, нарязване (без шредиране), компактиране на отпадъци (ОЧЦМ, НУБА, ИУМПС, ИУЕЕО, отпадъци от опаковки и др.) на площадка с площ 6359 м2ˮ в ПИ с идентификатор 14489.203.188 по КККР на с. Орешец, общ. Димово, обл. Видин, с възложител: „ВИДА МЕТАЛС РИСАЙКЛИНГ” ООД

Решение № МО 4 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 4 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 03/02/2023
Промяна: 03/02/2023
Размер: 1.81 МБ
Тегления: 87

ИП „Изграждане на садкова инсталация за отглеждане на риба в плаващи мрежести клетки в яз. Огоста“, с подател „Фиш Инвест“ ООД.

Решение № МО 3 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 3 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 03/02/2023
Промяна: 03/02/2023
Размер: 1.84 МБ
Тегления: 72

ИП „Изграждане на садково стопанство и интензивно развъждане на риба в участък от акваторията на язовир „Огоста“, в землището на гр. Монтана, с подател „Еврофиш Инвест 777“ ЕООД.

Решение № МО 2 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 2 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 20/01/2023
Промяна: 20/01/2023
Размер: 164.54 КБ
Тегления: 71

ИП: „Кариера за добив на габродиабази „Ошане” в землището на с. Ошане, общ. Белоградчик, обл. Видин, с възложител: „ПСТ ВИДИН” ЕООД.

Решение № МО 1 – П/2023 г. за прекратяване на административно производство Решение № МО 1 – П/2023 г. за прекратяване на административно производство

Дата на публикуване: 13/01/2023
Промяна: 13/01/2023
Размер: 96.2 КБ
Тегления: 80

ИП „Изграждане на вятърен парк за производство на електроенергия в местността Златията, в землищата на селата Горни Цибър, Златия, Разград, Черни връх, Септемврийци и гр. Вълчедръм”, внесено от „УИНД ПАУЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София

Решение № МО 17 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 17 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 29/12/2022
Промяна: 29/12/2022
Размер: 803.32 КБ
Тегления: 76

Площадка за временно съхраняване на отпадъци до 50 т/денонощиеˮ в ПИ с идентификатор 10971.201.525 по КККР на гр. Видин, с възложител: „СКМ ЕКО СОЛЮШЪНС” ЕООД.

Решение № МО 16 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ЕО Решение № МО 16 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ЕО

Дата на публикуване: 29/12/2022
Промяна: 29/12/2022
Размер: 1.07 МБ
Тегления: 67

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 72919.87.264 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Тошевци, общ. Грамада, с възложител: „ЧАНЕВ ИНЖЕНЕРИНГˮ ООД.

Решение № МО 15 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 15 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 06/12/2022
Промяна: 06/12/2022
Размер: 812.16 КБ
Тегления: 108

ИП „Почистване на храсти и дървесна растителност” в ПИ с идентификатори 17422.245.10, 17422.245.27 и 17422.245.28 по КККР на с. Градец, общ. Видин, с възложител: Чортан Йонов

Решение № МО 14 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 14 – П/2022 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/10/2022
Промяна: 19/10/2022
Размер: 3.56 МБ
Тегления: 284

ИП „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоръжения” в ПИ с идентификатор 55258.15.20 по КК и КР, землище на с. Палилула, общ. Бойчиновци, с възложител „Екоагрострой” АД

Решение № МО 13 – П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 13 – П/2022 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/10/2022
Промяна: 19/10/2022
Размер: 4.91 МБ
Тегления: 158

ИП „Път за връзка на ПИ 55258.15.18 по КК и КР на с. Пали лула, общ. Бойчиновци с държавната пътна мрежа до Републикански път ІІІ – 101”, с възложител: „Екоагрострой” АД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща > Край >>
Страница 1 от 7

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx