Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 10 – П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 10 – П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

Дата на публикуване: 06/06/2024
Промяна: 06/06/2024
Размер: 123.58 КБ
Тегления: 47

ИП „Изграждане на модулни пречиствателни съоръжения за отпадъчни води от канализационната система на гр. Белоградчикˮ в ПИ с идентификатор 03616.501.1566 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Белоградчик, с възложител: Община Белоградчик

Решение № МО 9-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 9-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 10/04/2024
Промяна: 10/04/2024
Размер: 102.63 КБ
Тегления: 148

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана за ПИ с идентификатор 03736.938.38 по КККР на с. Долно Белотинци, общ. Монтана, с възложител: „Екоагростройˮ АД.

Решение № МО 8 - П/2024 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 8 - П/2024 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/03/2024
Промяна: 27/03/2024
Размер: 2.38 МБ
Тегления: 147

ИП „Основен ремонт и преустройство на промишлена сграда с идентификатор 48489.5.159.11 по КККР на гр. Монтана в склад за семена, продукти за растителна защита и авторемонтна работилница (съставна част на КПИИ)ˮ в ПИ с идентификатор 48489.5.159 по КККР на гр. Монтана, с възложител: „АСМ” ЕООД

Решение № МО 7 – П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 7 – П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 19/03/2024
Промяна: 19/03/2024
Размер: 108.87 КБ
Тегления: 158

ИП „Основен ремонт (рехабилитация) за обект „Път II-14 „о.п. Видин – Кула – Връшка чука – граница Р Сърбия” от км 0+210 до км 10+076.22 и от км 10+276.22 до км 30+301.88”, с възложител: АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”.

Решение № МО 6 – П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 6 – П/2024 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 18/03/2024
Промяна: 18/03/2024
Размер: 193.81 КБ
Тегления: 154

 ИП: „Изграждане на кариера за добив на строителни материали в концесионна площ „Езерото” (728,4 дка)”, разположена в землищата на с. Мартиново и гр. Чипровци, общ. Чипровци, обл. Монтанаˮ, с възложител „Пътиженеринг – Мˮ ЕАД.

Решение № МО 5-П/2024 г. за прекратяване на административно производство Решение № МО 5-П/2024 г. за прекратяване на административно производство

топ!
Дата на публикуване: 18/03/2024
Промяна: 18/03/2024
Размер: 109 КБ
Тегления: 163

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 23672.701.1601, 23672.701.1757, 23672.256.1, 23672.178.1, 23672.178.2, 23672.176.1, 23672.172.5, 23672.180.4, 23672.180.1, 23672.164.22, 23672.164.10, 23672.339.12, 23672.339.13, 23672.163.11, 23672.340.6, 23672.166.2, 23672.702.721, 23672.702.1496, 23672.702.1497, 23672.166.5, 23672.241.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Дреновец, общ. Ружинци, 73924.91.6, 73924.88.1, 73924.85.19, 73924.85.20, 73924.501.333, 73924.501.334, 73924.501.345, 73924.501.343, 73924.501.335, 73924.501.344 по КККР на с. Тополовец, общ. Ружинци и 21193.501.167, 21193.501.277, 21193.501.165, 21193.501.278, 21193.501.274, 21193.501.334, 21193.501.335, 21193.501.384, 21193.501.336, 21193.501.314 по КККР на с. Динково, общ. Ружинци.

Решение № МО 4-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 4-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 27/02/2024
Промяна: 27/02/2024
Размер: 233.67 КБ
Тегления: 197

ИП: „Промяна в дейностите по оползотворяване към инвестиционно предложение „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ, с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергия“ в ПИ с идентификатор 22873.98.49 по КККР на с. Долно Церовене, общ. Якимово, обл. Монтана, с възложител: „ЕКОЕН 8“ ЕООД.

Решение № МО 3-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 3-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 13/02/2024
Промяна: 13/02/2024
Размер: 122.34 КБ
Тегления: 228

ИП „Изграждане на вятърен парк за производство на електроенергия в местността Златията, в землищата на селата Горни Цибър, Златия, Разград, Черни връх, Септемврийци и на гр. Вълчедръм”, с възложител: Драгомир Иванов.

Решение № МО 2-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 2-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 15/01/2024
Промяна: 15/01/2024
Размер: 107.22 КБ
Тегления: 249

Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 05236.208.3, 05236.207.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бойчиновци и ПИ с идентификатор 27557.859.100 по КККР на с. Ерден, общ. Бойчиновци

възложител: Община Бойчиновци

Решение № МО 1-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 1-П/2024 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/01/2024
Промяна: 15/01/2024
Размер: 159.56 КБ
Тегления: 247

ИП „Създаване на овощна градина с трайни насаждения – орехи, сливи, вишни и кайсии“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 44238.181.1 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, с възложител: „Винарна Лопушна“ АД.

Решение № МО 24-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 24-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 14/12/2023
Промяна: 14/12/2023
Размер: 153.49 КБ
Тегления: 276

Частично изменение (ЧИ) на Общ устройствен план (ОУП) на община Кула и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 40525.320.2, 40525.319.8, 40525.331.17, 40525.316.4, 40525.315.1, 40525.310.6, 40525.307.31, 40525.307.32, 40525.304.35, 40525.303.2, 40525.298.2, 40525.299.19, 40525.287.17, 40525.285.18, 40525.283.10 и 40525.273.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: „ТЕССА ЕКО ЕНЕРДЖИ” ЕООД

Решение № МО 23-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 23-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 24/10/2023
Промяна: 24/10/2023
Размер: 97.84 КБ
Тегления: 336

Изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик в частта на поземлени имоти с идентификатори 24431.60.2 и 24431.60.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбравка, м. Барски дол, общ. Белоградчик, с възложител: „ПЛАНЕТ ЪРТˮ ЕООД.

Решение № МО 22-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 22-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 10/10/2023
Промяна: 10/10/2023
Размер: 158.23 КБ
Тегления: 345

ИП „Обособяване на изкоп (яма) за водосбор на дъждовни води и води от снеготопене и дозасаждане на трайна дървесна растителност (плододаващи) на свободните площиˮ в поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 22873.42.7, 22873.42.6 и 22873.42.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Долно Церовене, общ. Якимово, с възложители П. М. и Р. М.

Решение № МО 21-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 21-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 14/09/2023
Промяна: 14/09/2023
Размер: 84.84 КБ
Тегления: 375

ИП „Рехабилитация на Път III-121 „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – Кула” от км 20+000 до км 31+851=31+840” в землищата на с. Каниц, с. Раброво, с. Периловец и с. Бориловец, общ. Бойница, обл. Видин, с възложител: Агенция „Пътна инфраструктура”

Решение № МО 20 - П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 20 - П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/09/2023
Промяна: 12/09/2023
Размер: 116.96 КБ
Тегления: 374

ИП „Хотел с подобекти за търговия, услуги, ресторант, спа център и басейн“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12961.420.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: "Хинд Къмпани" ООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 1 от 9

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията