Печат
ПДФ

Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Монтана (РИОСВ-Монтана) е административна структура към Министерството на околната среда и водите (МОСВ), имаща за цел да осигури провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.

Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Монтана е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерството на околната среда и водите и се ръководи от директора на РИОСВ-Монтана. Териториалният обхват на РИОСВ – Монтана обхваща областите Монтана и Видин.

Дейността на РИОСВ-Монтана се осъществява с помощта на администрация, която според разпределението на дейностите, които извършва при подпомагане на директора на РИОСВ, е обща и специализирана.

I. Общата администрация е организирана в дирекция "Административни, финансови и правни дейности (АФПД)". Общата администрация на РИОСВ подпомага осъществяването на правомощията на директора на РИОСВ, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.

II. Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора на РИОСВ, свързани с неговата компетентност.

Специализираната администрация на РИОСВ-Монтана е организирана в дирекция „Контролна и превантивна дейност (КПД)“, в която са обособени следните отдели:

1. Отдел „Контрол и опазване на околната среда (КОС)“, който включва направленията "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори (ОЧАВВФФ)", "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, екологична отговорност и доброволни ангажименти (КПКЗЕОДА)", "Опазване на водите" и "Управление на отпадъците и опазване на почвите (УООП)".

2. Отдел „Превантивна дейност“, който включва направленията "Екологична оценка (ЕО) и Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)", "Биологично разнообразие, защитени територии и зони" и "Специализирани регистри".

Структурата на РИОСВ-Монтана може да бъде представена схематично по следния начин:

structura riosv

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx