Актуално

03
Май
2022

Във връзка с отбелязване на Европейския ден на „Натура 2000“ – 21 май 2022 г. Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана, обявява конкурс за детска рисунка под наслов „Природата и аз“

Целта на проявата е популяризиране на биологичното разнообразие в Р България, свързано с изграждането на Национална екологична мрежа Натура 2000, включваща: защитени зони с висока природозащитна значимост като част от Европейската екологична мрежа.

Това са места от територията и акваторията на страната, които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в Приложенията на Директивата за местообитанията и Директивата за птиците, спрямо които се прилагат координирани дейности с цел дългосрочното опазване на биологичното, геологичното и ландшафтното разнообразие, осигуряването на достатъчни по площ и качество места за хранене, размножаване и почивка, включително при миграция, линеене и зимуване на дивите животни; създаването на условия за генетичен обмен между разделени популации и видове; участието на Република България в европейските и световните екологични мрежи; ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху защитените зони и територии.

Растителните, животинските и гъбните видове от дивата флора, фауна и микота на страната се опазват в естествената им среда чрез: съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа (НЕМ), поставяне на видовете под режим на защита или на регулирано ползване; поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно екологичните изисквания на съответния вид; разработване и прилагане на планове за действия за видове с различна степен на застрашеност; повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на популациите на редки и застрашени видове и т.н.

България се нарежда в челните редици на страните от Европа по биологично разнообразие. Богатството от видове и съобщества се дължи на широкия спектър от климатични, топографски и хидроложки условия в страната. Тук могат да се открият представителни образци от почти всички местообитания, известни на континента, както и голям брой уникални екосистеми с европейско и световно значение.

На територията контролирана от РИОСВ – Монтана, включваща област Монтана и област Видин са включени 38 защитени зони по Натура 2000:

- 9 защитени зони по Директивата за опазване на дивите птици 2009/147/ЕС и 29 защитени зони по Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна 92/43/ЕЕС.

Конкурсът за детска рисунка създава условия за забавление на децата и младежите, участващи в него, както и предоставя възможност за изява на творчески подход към наблюденията им в природата.

Правила и условия за участие:

1. Конкурсът е предназначен за възрастова група: деца и ученици между 5 и 16 години /за област Монтана и област Видин/.

2. Използваните материали и техника са по избор, без ограничение - пастели, цветни моливи, акварел и т. н. Проектите да са с минимален формат А4.

3. Сюжетът на рисунката трябва да отговаря на темата - „Природата и аз“.

4. В творбите си, авторите могат да отразят красотата на природата /защитените зони, територии/ в нейния широк спектър - биологичното разнообразие от растителни и животински видове и техните местообитания, както и пресъздаване на своите наблюдения, впечатления и уловени мигове от посещението си в природата.

5. Конкурсните творби могат да се изпращат по пощата на адрес: гр. Монтана 3400, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3, РИОСВ - Монтана

6. Творбите да бъдат придружавани със следната информация: трите имена на автора, възраст, учебно заведение, телефон и адрес за кореспонденция.

7. Краен срок за предаване/изпращане на творбите: 30 май 2022 г. (понеделник), включително.

8. След изтичането на крайния срок, жури от 3-ма експерти на РИОСВ – Монтана, ще оценят и класират всички конкурсни творби и ще излъчат победители във всяка една категория.

9. Обявяване на резултатите: 3 юни 2022 г.;

10. Участниците се оценяват в три възрастови групи - до 8 г., до 12 г. и до 16 г.

11. Победителите ще бъдат отличени с грамоти и предметни, рекламни и образователни материали.

12. Важно: При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, че проектите им ще бъдат използвани при подготовката на информационни материали.

13. Всички проекти ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ –Монтана.

Екипът на РИОСВ - Монтана пожелава успех на участниците в конкурса!

Categories: Актуално

14
Март
2022

ВАЖНО ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ОТЧЕТИ ЗА ОТПАДЪЦИТЕ ЗА 2021 Г.

Изготвянето и предоставянето на годишни отчети за дейностите по управление на отпадъците от 1 януари 2022 г., съгласно изискванията на Наредба № 1/2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, се извършва чрез Националната информационна система "Отпадъци" (НИСО), поддържана от Изпълнителната агенция по околна среда.

Съгласно чл. 23, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 1, годишните отчети за предходната година се предоставят ежегодно до 10 март на текущата година, като в случай на необходимост от коригиране на информацията в тях се предоставят коригирани годишни отчети, в срок до 31 март на текущата година.

Във връзка с появили се в периода 8 - 10 март 2022 г. технически проблеми и временно прекъсване на интернет връзката в държавната администрация, Ви информираме, че с оглед осигуряване изпълнението на нормативното изискване за предоставяне на годишни отчети от задължените лица чрез НИСО, системата ще дава възможност за подаването им и в периода за подаване на коригиращи отчети, а именно до 31 март 2022 г."

Categories: Актуално

11
Февруари
2022

Съобщение за инициативата на РИОСВ – Монтана за почистване на 12.02.2022 г. по бреговата ивица на яз. „Огоста” от изхвърлени и изоставени елементи от садково стопанство

Сборният пункт ще бъде при стената на яз. „Огоста” в района на кулата, 10 ч. на 12 февруари 2022 г.

Набелязани са три участъка за почистване – в района при стената на яз. „Огоста” при ляв бряг, след новопостроените къщи в м. Семчова круша”, гр. Монтана и при с. Благово, общ. Монтана. В тези места са забелязани и разпилени опаковки и пластмасови бутилки.

Поради по-малкия брой желаещи да се включат в тази кампания, най-вероятно тя няма да може да приключи в рамките на обявения ден за почистване и същата ще бъде проведена на няколко етапа. Резултатите от първия етап на кампанията и последващите такива ще бъдат оповестени на интернет-страницата на Инспекцията.

Categories: Актуално

07
Февруари
2022

До 31 март 2022 г. следва да бъде представена информация за консумацията и количеството на вложените разтворители, плановете за управление на разтворители и за пуснатите на пазара и употребени бои, лакове и авторепаратурни продукти през 2021 г.

Информацията за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители през 2021 г. се представя от всички оператори на инсталации, извършващи дейности по Приложение № 1 към Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7/2003 г., обн. ДВ, бр. 96/2003 г.), съгласно чл. 20, ал. 8 от наредбата.

Плановете за управление на разтворители (ПУР) за инсталациите, надвишаващи праговите стойности за консумация на разтворители през 2021 г. за всяка конкретна дейност по Приложение № 2 на Наредба № 7/2003 г., се разработват от операторите в съответствие с условията в Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 на наредбата. ПУР следва да бъдат съобразени и с указанията в издадените от министъра на околната среда и водите секторни ръководства за прилагане изискванията на наредбата към инсталациите от съответните категории дейности.

Информацията за пуснатите и употребени количества бои, лакове и авторепаратурни продукти през 2021 г. се представя от лицата, които пускат на пазара за пръв път на територията на Република България продукти съгласно Приложение № 1 и/или употребяват продукти за нанасяне на покрития по чл. 6 и чл. 8 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20/2007 г.), съгласно Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 за пуснатите на пазара и Приложение № 6 към чл. 7 и 9 за употребените продукти за нанасяне на покрития по чл. 6 и чл. 8 от наредбата.

Горепосочената информацията освен на хартиен носител и в електронен формат (на магнитен, оптичен или друг вид носител), може да бъде представена в РИОСВ-Монтана и по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за електронното управление.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx