Регионалната инспекция по околната среда и водите - Монтана е регионален орган на Министерството на околната среда и водите с предмет на дейност:

 • опазване и защита на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане;
 • опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;
 • управление на отпадъците;
 • опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и защитените зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000;
 • опазване на горските екосистеми;
 • провеждане на мониторинг, в рамките на Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ):
 • събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда.

Регионалната инспекция по околната среда и водите - Монтана, обхваща територията на Монтанска и Видинска област. Тя е създадена като Районна инспекция на горите и опазване на природната среда, съгласно т.1 от Разпореждане № 63 на Министерския съвет от 19.02.1972г.
В обсега на контрол от страна на РИОСВ - Монтана попадат две области Монтана и Видин. Област Монтана включва единадесет общини - Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово. Област Видин включва също единадесет общини: - Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.
Област Монтана е заема площ от 3 635 кв. км, населението й е - 170 217 )към 31.12.2004 г.), средна гъстота е 47,7 души на кв. км. Най - големите градове са административните центрове- гр. Монтана, следвани гр.Лом, гр.Берковица, гр. Вършец, гр. Вълчедръм и гр. Чипровци.
Област Видин обхваща площ от 3 022 кв. км, населението на областта е 114 769, според данни от край на 2006 г. Най - големите градове са административните центрове - гр. Видин, от гр. Белоградчик, Кула и гр. Димово.
РИОСВ осъществяват текущ, последващ и превантивен контрол и дейности по отношение на:

 • опазване на компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане (атмосферният въздух, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи);
 • произнасяне по екологична оценка (ЕО) и оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
 • предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване;
 • екологосъобразно управление на отпадъците;
 • управление на опасни химични вещества и препарати и на генетично модифицирани организми;
 • опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси;
 • опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;
 • опазване и подобряване на акустична среда, намаляване или елиминиране на въздействията от природна и техногенна радиоактивност, електромагнитни полета и други физични фактори;
 • изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда;
 • организация на процеса на участие на обществеността при вземане на решения в областта на околната среда;
 • контрол по изпълнението на мерките по програмите за управление на дейностите по отпадъците;
 • съгласуване на общинските програми за намаляване нивата на замърсителите на атмосферния въздух, както и общинските оперативни планове за действие съгласно изискванията на Закона за чистота на атмосферния въздух.

За осъществяване на последващия контрол РИОСВ налага:

 • принудителни административни мерки съгласно нормативните актове, касаещи дейността на РИОСВ за предотвратяване и преустановяване на административните нарушения, както и за предотвратяване и преустановяване на вредните последици от тях;
 • съставя административно наказателна преписка за нарушенията по Закона за опазване на околната среда и други нормативни актове в областта на опазване на околната среда и водите.

2.Седалище и адрес:
Град Монтана, пощенски код 3400
Ул.”Юлиус Ирасек” №4, ПК 55
Факс 096/300960; 096/300961
телефон:Деловодство 096/300-961
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
web: www.riosv-montana.com

3. Банкова сметка
IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана.

4. Административни услуги

Подробна информация за административните услуги, предлагани от РИОСВ – Монтана, можете да намерите в специалния линк “Административни услуги”. В този линк ще намерите подробна информация за видовете административни услуги, които извършва РИОСВ - Монтана, сроковете за изпълнението на всяка една услуга, таксата, която трябва да се заплати за нея, ако има такава, харта на клиента и образци за подаване на документи. Допълнителна информация можете да получите в Деловодството на РИОСВ –  Монтана на телефон 096/300-961.

5. Работно време – всеки делничен ден от 9.00 до 17:30 часа.
Административното обслужване в РИОСВ – Монтана се осъществява на принципа “Едно гише”.

6. Ред за подаване на предложения, сигнали, жалби и похвали
Предложения, сигнали, жалби и похвали можете да отправите чрез писмено депозиране в деловодството на РИОСВ - Монтана, на адрес - град Монтана, ул.”Юлиус Ирасек” №4, по пощата на същия адрес, по електронна поща на адрес: e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , чрез обаждане на телефон:096/300-961,чрез кутия за сигнали и предложения, поставена във фоайето на сградата на РИОСВ – Монтана на горепосочения адрес.

7. Ред за подаване на искания за достъп до обществена информация, както и необходимите за това формуляри
Заявление за достъп до информация можете да подадете в деловодството на РИОСВ - Монтана , на адрес - град Монтана, ул.”Юлиус Ирасек” №4. От Деловодството можете да получите и необходимата Ви бланка. Заявление, отговарящо на изискванията на Закона за достъп до информация, можете да изпратите и по пощата на адрес - град Монтана, ул.”Юлиус Ирасек” №4. Образец на заявлението можете да намерите интернет страницата на страницата РИОСВ – Монтана, линк “Административни услуги”.

Настоящата информация е съобразена с Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1 от Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията