Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 04.12.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 04.12.2023 г.

нов!
Дата на публикуване: 04/12/2023
Промяна: 04/12/2023
Размер: 39.5 КБ
Тегления: 14

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 32370.102.8 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Извор, общ. Димово, с възложител: "ИСС ИЗВОР СОЛАР И СТОРИДЖ" ООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.11.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.11.2023 г.

Дата на публикуване: 28/11/2023
Промяна: 28/11/2023
Размер: 40 КБ
Тегления: 20

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) и План схема към ПУП за обект: „Подземен ел. провод от фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) „Бойчиновци – 2“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05236.551.343 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бойчиновци до нов извод в ПИ с идентификатор 05236.305.27 по КККР на гр. Бойчиновци от ЗРУ 20kV на п/ст „Бойчиновци“, с възложител "Каро Трейдинг" ООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 23.11.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 23.11.2023 г.

Дата на публикуване: 23/11/2023
Промяна: 23/11/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 24

Подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфрасктруктура: „Нова кабелна линия (подземен ел. провод 20 kV) за присъединяване на обект на производител на ел. енергия (ФЕЦ) в поземлени имоти с идентификатори 03928.183.14 и 03928.183.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица към електроразпределителната мрежа", с възложител: "ВАК-02" ООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 08.11.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 08.11.2023 г.

Дата на публикуване: 08/11/2023
Промяна: 08/11/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 45

Подробен устройствен план – парцеларен план и План – схема за кабелна линия 20 kV за обект ФЕЦ до 500 kW, монтирана на терен в поземлен имот с идентификатор 40525.701.1766 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кула (УПИ XVII-4, кв. 46 по плана на гр. Кула), с възложители: М. Ц. и "Ник Сън Енержи" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.10.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 19.10.2023 г.

Дата на публикуване: 19/10/2023
Промяна: 19/10/2023
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 85

Изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24551.237.381 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Дългоделци, общ. Якимово, с възложител Община Якимово

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 16.10.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 16.10.2023 г.

Дата на публикуване: 16/10/2023
Промяна: 16/10/2023
Размер: 39 КБ
Тегления: 88

Подробен устройствен план – парцеларен план и План – схема за обект: Трасе на ВиК за поземлени имоти с идентификатори 48489.22.494 и 48489.22.495 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител "Монт Билд" ООД. 

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.10.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 10.10.2023 г.

Дата на публикуване: 10/10/2023
Промяна: 10/10/2023
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 94

Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия и закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 20 kV, външно ел. захранване от ЗРУ 20 kV, попадащо в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.489.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин до СРС № 1 на ВЕЛ „Бели брег“ в ПИ с идентификатор 10971.508.759 по КККР на гр. Видин“, с възложител: Н. Найденова.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 06.10.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 06.10.2023 г.

Дата на публикуване: 06/10/2023
Промяна: 06/10/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 89

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Кабелна линия и закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 20 kV”, външно ел. захранване от ЗРУ 20 kV, попадащо в ПИ с идентификатор 10971.489.69 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин до СРС № 1 на ВЕЛ „Акация”, попадащ в ПИ с идентификатор 10971.508.619 по КККР на гр. Видин, обл. Видин, с възложител: „К ЕНД К – ЛТД” ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 06.10.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 06.10.2023 г.

Дата на публикуване: 06/10/2023
Промяна: 06/10/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 93

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Кабелна линия и закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 20 kV”, външно ел. захранване от ЗРУ 20 kV, попадащо в ПИ с идентификатор 10971.489.90 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин до СРС № 1 на ВЕЛ „Индустрия”, попадащ в ПИ с идентификатор 10971.508.619 по КККР на гр. Видин, обл. Видин, с възложител: „К ЕНД К – ЛТД” ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 06.10.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 06.10.2023 г.

Дата на публикуване: 06/10/2023
Промяна: 06/10/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 89

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект „Кабелна линия и закрита разпределителна уредба (ЗРУ) 20 kV”, външно ел. захранване от ЗРУ 20 kV, попадащо в ПИ с идентификатор 10971.489.89 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин до СРС № 1 на ВЕЛ „Тополи”, попадащ в ПИ с идентификатор 10971.508.609 по КККР на гр. Видин, обл. Видин, с възложител: „К ЕНД К – ЛТД” ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 04.10.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 04.10.2023 г.

Дата на публикуване: 04/10/2023
Промяна: 04/10/2023
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 95

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Кула и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 40525.320.2, 40525.319.8, 40525.331.17, 40525.316.4, 40525.315.1, 40525.310.6, 40525.307.31, 40525.307.32, 40525.304.35, 40525.303.2, 40525.298.2, 40525.299.19, 40525.287.17, 40525.285.18, 40525.283.10 и 40525.273.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: „Тесса Еко Енерджи” ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.09.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.09.2023 г.

Дата на публикуване: 28/09/2023
Промяна: 28/09/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 98

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 36141.501.646 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитановци, общ. Видин, с възложител Е. Халачев.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.09.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 28.09.2023 г.

топ!
Дата на публикуване: 28/09/2023
Промяна: 28/09/2023
Размер: 38.5 КБ
Тегления: 100

Изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхват поземлен имот с идентификатор 24431.16.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, с възложител: "Планет Ърт" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.09.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.09.2023 г.

Дата на публикуване: 27/09/2023
Промяна: 27/09/2023
Размер: 38 КБ
Тегления: 97

Проект за Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) в обхвата на поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 40525.290.69, 40525.274.28, 40525.283.31, 40525.281.2, 40525.285.24, 40525.281.4, 40525.316.33, 40525.317.23, 40525.319.13, 40525.281.6, 40525.281.3, 40525.302.17, 40525.289.58, 40525.304.38 и 40525.307.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Кула, общ. Кула, с възложител: „Тесса Еко Енерджи” ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.09.2023 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 27.09.2023 г.

Дата на публикуване: 27/09/2023
Промяна: 27/09/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 94

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 39147.8.2, 39147.8.1, 39147.8.35, 39147.9.3 и 39147.9.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошава, общ. Видин, с възложител "Видинска Винарска Компания" ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 19

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx