Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 21.09.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 21.09.2022 г.

Дата на публикуване: 21/09/2022
Промяна: 21/09/2022
Размер: 52.98 КБ
Тегления: 7

Частично изменение на подробен устройствен план – парцеларен план за водопроводно отклонение Ø90-ПЕВП за захранване на поземлен имот с идентификатор 48489.27.829 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 20.09.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 20.09.2022 г.

Дата на публикуване: 20/09/2022
Промяна: 20/09/2022
Размер: 53.04 КБ
Тегления: 7

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за външна кабелна връзка 20 kV за присъединяване на фотоволтаична централа до 5 mWp, находяща се в УПИ І – 000025, землище на с. Дъбова махала, местност Лъката, общ. Брусарци, обл. Монтана, с възложител: „Хидроенерджи Груп” ООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.09.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.09.2022 г.

Дата на публикуване: 14/09/2022
Промяна: 14/09/2022
Размер: 38 КБ
Тегления: 20

Изменение на ОУП на община Видин в обхвата на ПИ с идентификатори 57131.74.5, 57131.74.6, 57131.74.7, 57131.74.8, 57131.74.9 и 57131.74.10 по КККР на с. Покрайна, м. Гриндури, общ. Видин, с възложител: „Балкански Индустриален Парк“ АД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.09.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.09.2022 г.

Дата на публикуване: 14/09/2022
Промяна: 14/09/2022
Размер: 39 КБ
Тегления: 21

Изменение на ОУП на гр. Видин в обхвата на ПИ с идентификатори 10971.66.8, 10971.67.3, 10971.68.17, 10971.68.26, 10971.69.3, 10971.66.4, 10971.66.5, 10971.66.7, 10971.67.5 и 10971.67.6 по КККР на гр. Видин, м. Гриндул, общ. Видин, с възложител: „Балкански Индустриален Парк“ АД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.09.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.09.2022 г.

Дата на публикуване: 14/09/2022
Промяна: 14/09/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 25

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.3.274 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, м. Тировете, общ. Монтана, с възложител: Петър Тодоров.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.09.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 14.09.2022 г.

Дата на публикуване: 14/09/2022
Промяна: 14/09/2022
Размер: 52.91 КБ
Тегления: 24

Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Бойчиновци и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ), с териториален обхват: част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11418.214.9 и част от ПИ с идентификатор 11418.314.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Владимирово, общ. Бойчиновци

възложители: Община Бойчиновци и "Пътища М" ЕООД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 07.09.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 07.09.2022 г.

Дата на публикуване: 07/09/2022
Промяна: 07/09/2022
Размер: 53.04 КБ
Тегления: 34

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за довеждаща инфраструктура с приложени план-схеми за довеждащ път, външен захранващ водопровод и външно ел. захранване към проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Берковица, община Берковица” с възложител: община Берковица

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.09.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.09.2022 г.

Дата на публикуване: 05/09/2022
Промяна: 05/09/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 36

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.18.521 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана и инвестиционен проект за жилищна сграда и автокъща в същия имот, с възложител: З. Илков.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.09.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 05.09.2022 г.

Дата на публикуване: 05/09/2022
Промяна: 05/09/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 40

Изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 24431.60.2 и 24431.60.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, с възложител: "Планет Ърт" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 01.09.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 01.09.2022 г.

Дата на публикуване: 01/09/2022
Промяна: 01/09/2022
Размер: 38 КБ
Тегления: 38

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 10971.489.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Н. Найденова.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 01.09.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 01.09.2022 г.

Дата на публикуване: 01/09/2022
Промяна: 01/09/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 37

Изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик в обхвата на поземлен имот с идентификатор 12632.30.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Върба, общ. Белоградчик, с възложител: "Планет Ърт" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.08.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.08.2022 г.

Дата на публикуване: 29/08/2022
Промяна: 29/08/2022
Размер: 53.01 КБ
Тегления: 40

Проект за частично изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Бойчиновци с териториален обхват поземлен имот (ПИ) с идентификатор 05236.911.550 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Бойчиновци и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ с идентификатори 05236.401.89 и 05236.911.550 по КККР на гр. Бойчиновци

Възложители: Община Бойчиновци и "Екоагрострой" АД

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.08.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.08.2022 г.

Дата на публикуване: 29/08/2022
Промяна: 29/08/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 43

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.4.311 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: "Грегъри Транс" ЕООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.08.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 29.08.2022 г.

Дата на публикуване: 29/08/2022
Промяна: 29/08/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 54

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.2.556 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: "Агромашина Груп" ООД.

Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.08.2022 г. Съобщение по чл. 8, ал. 4 от Наредбата за ЕО от 26.08.2022 г.

Дата на публикуване: 26/08/2022
Промяна: 26/08/2022
Размер: 52.88 КБ
Тегления: 49

Частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП – ПЗ) за промяна предназначението на ПИ с идентификатор 12961.58.216 по КК и КР на гр. Вършец с ново предназначение „за складова база и фотоволтаичен паркˮ

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx