Категории

РИОСВ – Монтана е бенефициент по ОП “Околна среда 2014 – 2020 г.”

РИОСВ – Монтана е бенефициент по ОП “Околна среда 2014 – 2020 г.” ( 1 Файла )

РИОСВ – Монтана е бенефициент по Оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.” с проектното предложение BG16M1OP002-3.007-0005Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“

Разработване на план за управление

Разработване на план за управление ( 3 Файла )

"Разработване на план за управление на защитена зона за опазване на птици BG0002090 "Берковица"

Изпълнение на дейности за устройство и управление

Изпълнение на дейности за устройство и управление ( 3 Файла )

Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват "Чупрене", резерват "Горната кория" и поддържан резерват "Ибиша".

 

Проекти на планове за управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната Кория” и поддържан резерват „Ибиша”


Проектите на планове за управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната Кория” и поддържан резерват „Ибиша” са изготвени от П-Юнайтед ООД , в съответствие с изискванията на Договор ОПОС-2-Д-13/02.04.2014 г. с предмет: „Разработване на планове за управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната Кория” и поддържан резерват „Ибиша”, сключен между РИОСВ Монтана и П-Юнайтед ООД.
Проектите на планове за управление на посочените защитени територии са разработени по проект “Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната кория” и поддържан резерват ”Ибиша”, който се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет на Р. България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”.

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Прессъобщение за пресконференция на 19.12.2018 г. от 13:00 ч. Прессъобщение за пресконференция на 19.12.2018 г. от 13:00 ч.

топ!
Дата на публикуване: 17/12/2018
Промяна: 17/12/2018
Размер: 90 КБ
Тегления: 4140

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в РИОСВ - Монтана Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в РИОСВ - Монтана

топ!
Дата на публикуване: 25/09/2014
Промяна: 25/09/2014
Размер: 232.74 КБ
Тегления: 5201

Обявление Обявление

топ!
Дата на публикуване: 19/07/2012
Промяна: 19/07/2012
Размер: 144.28 КБ
Тегления: 5901

РИОСВ – Монтана е бенефициент по втори проект на

 

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Обявление Обявление

топ!
Дата на публикуване: 20/02/2012
Промяна: 16/07/2012
Размер: 134.5 КБ
Тегления: 6074

РИОСВ – Монтана е бенефициент по

Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията