Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.06.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.06.2023 г.

Дата на публикуване: 01/06/2023
Промяна: 01/06/2023
Размер: 37 КБ
Тегления: 2

Подробен устройствен план – парцеларен план за техническата инфраструктура – довеждащ електропровод от поземлен имот с идентификатор 51665.102.460 през ПИ с идентификатори 51665.96.880, 51665.73.880, 51665.68.893, 51665.56.947, 51665.70.895, 51665.108.895, 51665.59.895 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана и през ПИ с идентификатори 48489.4.296, 48489.4.310, 48489.4.407, 48489.4.442, 48489.4.345, 48489.4.561 и 48489.32.380 до границата на ПИ с идентификатор 48489.32.27 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: Петко Петков и Силвана Викторова.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.06.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.06.2023 г.

Дата на публикуване: 01/06/2023
Промяна: 01/06/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 2

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 32754.103.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Иново, общ. Видин, с възложител: В. Т.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.06.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.06.2023 г

Дата на публикуване: 01/06/2023
Промяна: 01/06/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 2

Изменение на Общ устройствен план на община Димово в обхвата на поземлен имот с идентификатор 32370.102.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Извор, общ. Димово, с възложител: „Л1А“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.05.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 30.05.2023 г

Дата на публикуване: 30/05/2023
Промяна: 30/05/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 1

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в частта на поземлен имот с идентификатор 36141.501.891 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитановци, общ. Видин, с възложител: В. Младенова.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.05.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 17.05.2023 г

Дата на публикуване: 17/05/2023
Промяна: 17/05/2023
Размер: 35 КБ
Тегления: 6

Програма за управление на отпадъците на община Медковец за периода 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на община Медковец за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Медковец.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.05.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.05.2023 г

Дата на публикуване: 15/05/2023
Промяна: 15/05/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 8

Подробен устройствен план – парцеларен план за подземно кабелно електрозахранване 20 kV от подстанция „Монтана“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.32.27 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Монтана до трафопост в ПИ с идентификатор 48489.5.737 по КККР на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „ЕМКО“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.05.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 09.05.2023 г

Дата на публикуване: 09/05/2023
Промяна: 09/05/2023
Размер: 35 КБ
Тегления: 13

Програма за управление на отпадъците на община Ново село 2021 – 2028 г., с възложител: Община Ново село.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.05.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.05.2023 г

Дата на публикуване: 04/05/2023
Промяна: 04/05/2023
Размер: 36 КБ
Тегления: 19

Подробен устройствен план – парцеларен план за кабелно ел. захранване 20 kV от съществуващ ЖР стълб в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.200.548, през ПИ с идентификатори 48489.200.549 и 48489.200.406 до нов трафопост в ПИ с идентификатор 48489.200.250 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: Т. Кръстева.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.05.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.05.2023 г

Дата на публикуване: 02/05/2023
Промяна: 02/05/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 24

Изменение на Общ устройствен план на община Видин и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на поземлен имот с идентификатор 39147.45.16 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кошава, общ. Видин, с възложител: „ГИПС“ АД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.04.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.04.2023 г

Дата на публикуване: 28/04/2023
Промяна: 28/04/2023
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 19

Подробен устройствен план – парцеларен план за водопроводно отклонение от съществуващ водопровод в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 48489.30.358, през ПИ с идентификатори 48489.30.8, 48489.30.5 до ПИ с идентификатор 48489.30.355 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, м. Герана, общ. Монтана, с възложител: Н. Иванова.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.04.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 25.04.2023 г

Дата на публикуване: 25/04/2023
Промяна: 25/04/2023
Размер: 35 КБ
Тегления: 18

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 51665.90.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, общ. Монтана, с възложител: „Болкан Сън Пауър“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.04.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.04.2023 г

Дата на публикуване: 21/04/2023
Промяна: 21/04/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 23

Специализиран подробен устройствен план – план за застрояване на сграда с идентификатор 61011.206.46.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Рабиша, общ. Белоградчик, м. Магурата, с възложител: „РЕМОНТИ.БГ” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.04.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.04.2023 г

Дата на публикуване: 12/04/2023
Промяна: 12/04/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 24

Проект за изменение на Общ устройствен план на община Берковица за поземлен имот с идентификатор 03928.151.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица, м. Горната кория, с възложител: К. Статков.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.04.2023 г Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 10.04.2023 г

Дата на публикуване: 10/04/2023
Промяна: 10/04/2023
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 24

Проект за изменение на Общ устройствен план на община Видин и проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на 22 поземлени имота в землището на с. Антимово, общ. Видин

възложители: „ДАНУБИЯ ЛОГИСТИК ВИДИН” ЕООД, Община Видин и К. Станева

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.04.2023 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 03.04.2023 г.

Дата на публикуване: 03/04/2023
Промяна: 03/04/2023
Размер: 36 КБ
Тегления: 33

Подробен устройствен план – план за застрояване за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 44238.219.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, с който същият да придобие статут на урегулиран поземлен имот с трайно предназначение от земеделски в „За производствени и складови дейности – производство на електрическа енергия от възобновяеми източници и трафопост”, с възложител: „Енерджи Дивелъпмънт 2014“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 1 от 16

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx