ОХВ

Направление "Опасни химични вещества и управление на риска" извършва:


Контролна дейност:

1.   По спазване изискванията на Закона за опазване на околната среда
2.   По спазване изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове:
3.   Извършване на проверки, наблюдения  и контрол по изпълнение на условията за съхранение и употреба на опасни химични вещества и препарати на територията на инспекцията, посочени от производителя в информационните листове за безопасност;
4.   Организиране и провеждане на съвместни проверки от определени със заповед на Министъра на околната среда и водите междуведомствени комисии по изпълнението на условията в разрешителните по чл. 104, ал. 1  и чл. 116 д, ал. 1  от ЗООС и изпълнение на задълженията на оператора в случаите по чл. 157а от ЗООС;
5.   Участие в комисии за конторл на оператори с издадени Комплексни разрешителни по реда на чл. 117 от ЗООС;
6.    Участие в междуведомствена комисия при проверка на потенциално опасни обекти, работещи с промишлени отровни вещества, складове с пестициди и др.

    По спазване изискванията на Регламент (ЕО)1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) .
    По спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите

    По спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класификацията, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP).
    По спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали.
    По спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 850/ 2004 за устойчивите органични замърсители.

Допълнителна информация

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Информационна брошура за регистрации по регламент REACH на химични вещества през 2018 г. Информационна брошура за регистрации по регламент REACH на химични вещества през 2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/08/2016
Промяна: 19/08/2016
Размер: 127.83 КБ
Тегления: 4947

Въпросник за регистрации по регламент REACH на химични вещества през 2018 г. Въпросник за регистрации по регламент REACH на химични вещества през 2018 г.

топ!
Дата на публикуване: 19/08/2016
Промяна: 19/08/2016
Размер: 52.46 КБ
Тегления: 4810

Нова административна услуга на РИОСВ Нова административна услуга на РИОСВ

топ!
Дата на публикуване: 27/01/2016
Промяна: 27/01/2016
Размер: 89.5 КБ
Тегления: 5143

НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

топ!
Дата на публикуване: 22/01/2016
Промяна: 22/01/2016
Размер: 427.52 КБ
Тегления: 5474

НОВО! НАРЕДБА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.

Важно за регистрантите на междинни продукти по Регламент REACH Важно за регистрантите на междинни продукти по Регламент REACH

топ!
Дата на публикуване: 28/09/2012
Промяна: 28/09/2012
Размер: 131.8 КБ
Тегления: 5640

Европейската агенция по химикали (ЕСНА) приканва регистрантите на междинни продукти да подобрят качеството на регистрационните си досиета.

Европейската агенция по химикали (ЕСНА) ще публикува допълнителна информация за рег. хим. вещества Европейската агенция по химикали (ЕСНА) ще публикува допълнителна информация за рег. хим. вещества

топ!
Дата на публикуване: 28/09/2012
Промяна: 28/09/2012
Размер: 183.95 КБ
Тегления: 5714

Допълнителната за публикуване информация ще включва наименованието на регистранта, регистрационния номер на веществото, както и други елементи, които се съдържат в информационните листове за безопасност.

Актуализиран списък с вещества кандидати за разрешаване по Регламент RECH Актуализиран списък с вещества кандидати за разрешаване по Регламент RECH

топ!
Дата на публикуване: 17/07/2012
Промяна: 17/07/2012
Размер: 237.5 КБ
Тегления: 6105

           Всички новодобавени вещества се класифицират като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията. 

           Напомняме, че от датата на включване на вещество/а в кандидат списъка произтичат задължения за доставчиците на тези вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия, по реда на чл. 7 (2) и 33 на Регламент (ЕО)1907/2006 REACH.

Кандидат-списък по разрешаване по Регламент REACH Кандидат-списък по разрешаване по Регламент REACH

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2012
Промяна: 01/03/2012
Размер: 1.11 МБ
Тегления: 5877

Кандидат-списък за разрешаване по Регламент REACH и списък с класификация и етикетиране на вещества съгласно Регламент CLP

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията