Съобщение

Със Заповед № 223/06.04.2015 г. на министъра на околната среда и водите е утвърден Правилник за изменение и допълнение (ПИД) на Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети (ЕЕС) към Регионалните инспекции по околна среда и водите, приет на Колегиум на Министерство на околната среда и водите на 09.03.2015 г.

ПИД дава възможност за участие на представители на неправителствени организации (НПО) и експерти с определена компетентност или специалисти по планове и програми в заседанията на ЕЕС. Желанието за участие се изразява чрез подаване на писмено заявление в:

- деловодството на РИОСВ – Монтана;
- по пощата;
- или по електронен път с електронен подпис,

в срок, не по-късно от 10 дни след провеждане на общественото обсъждане на доклад за ОВОС или 5 дни след изтичане на срока за консултации по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата за ЕО.

Към заявлението за участие се прилагат документите по чл. 9, ал. 4 или чл. 10, ал. 2 от ПИД на Правилника за функциите, задачите и състава на експертните екологични съвети към РИОСВ.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx