20
Май
2015

Експертите от РИОСВ – Монтана изпратиха ранен бял щъркел в Спасителния център в Стара Загора

          На зеления телефон на РИОСВ – Монтана е получен сигнал от физическо лице за ранен щъркел в близост до пътя между селата Расово и Медковец, обл. Монтана. Птицата е уловена от експерти на РИОСВ – Монтана. Те  установяват, че това е екземпляр от вида бял щъркел  (Ciconia ciconia) с фрактура на лявото крило. 
           Видът бял щъркел е защитен, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие. На основание чл. 39, ал. 2, т. 2  от Закона за биологичното разнообразие екземплярът е изпратен за  лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.
          

Categories: Актуално

19
Май
2015

Експертите на РИОСВ – Монтана извършиха незабавна проверка по сигнал за замърсяване водите на р. Огоста в района на с. Ерден, общ. Бойчиновци

       На 18.05.2015 г. в 15:45 ч. чрез тел. 112 в РИОСВ – Монтана е  постъпил сигнал за замърсяване водите на р. Огоста, в района на с. Ерден, общ. Бойчиновци и наличие на умряла риба. Като евентуални източници са посочени инсталациите за преработка (пресяване и промиване) на речна баластра в района.
       Извършена е незабавна проверка на място от експерти на РИОСВ – Монтана и РЛ – Монтана. При проверката е констатирано, че трите инсталации, ситуирани на две работни площадки не работят и отпадъчни води в р. Огосата не се заустват. Водите на реката в района на обектите и около тях са видимо чисти и няма следи от замърсяване, помътняване и наличие на мъртва риба.
        Взети са четири водни проби от водите на Огоста, като резултатите от полевия анализ показват характерните стойности за категорията на водния обект. Пробите ще се анализират от акредитирана РЛ – Монтана към ИАОС.

18
Май
2015

В помощ на техници и оператори на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащи ФПГ

             В помощ на  техници и оператори на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, по прилагане на изискванията, ограниченията и забраните на новия Регламент (ЕС) № 517/2014

         Във връзка с прилагането на новия Регламент (ЕС) № 517/2014  за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 РИОСВ – Монтана обръща внимание на всички обслужващи техници и оператори на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, че Европейската комисия е изготвила в тяхна помощ както следва:
• Информация за техници и потребители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържашо флуорсъдържащи парникови газове;
• Инструмент за изчисляване превръщането от потенциал за глобално затопляне (ПГЗ) в метричната система.
            Документите са качени на интернет страницата на МОСВ в раздел  „ВЪЗДУХ/Флуорирани парникови газове (ФПГ)/Полезна информация”:
   www.moew.government.bg/?show=top&cid=111&land=bg

12
Май
2015

Международен ден на биологичното разнообразие (IDB) 22 май 2015 г.

        Темата на Международния ден на биологичното разнообразие, обявена за 2015 г. от Секретариата на Конвенцията за биологично разнообразие в гр. Монреал, Канада, е "Биоразнообразие за устойчиво развитие". Посланието отразява важността на усилията на всички държави, за създаване на цели за устойчиво развитие (SDGs), като част от Програмата за развитие на Организацията на обединените нации (Post-2015) за периода от 2015-2030 г. и значението на биологичното разнообразие за постигане на устойчивото развитие.
       Изборът на темата подчертава приемането на Декларацията от Гангуон от министри и участници във висшия министерски сегмент на Дванадесетата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията за биологичното разнообразие в Ю. Корея през 2014 г. Декларацията от Гангуон подчертава значението и ключовия принос на Стратегическия план за биологичното разнообразие 2011 – 2020 г., неговите 20 цели от Аичи и Визията му до 2050 г. за Програмата на изпълнението на Целите за устойчиво развитие след 2015 на ООН. Декларацията приветства значението, дадено на биологичното разнообразие в заключителния документ на Откритата Работна група по Целите за устойчиво развитие. Декларацията прави връзка между изпълнението на Програмата след 2015 и други процеси, като например Рамковата помощ за развитие на ООН, Националните стратегии за биоразнообразието и планове за действие и др.
         В декларация, министрите призовават страните, правителствата, международни организации и заинтересовани страни да интегрират изпълнението на целите след 2015 в своите политики, като се обръща дължимото внимание на ключовата роля и приноса на жените в устойчивото развитие.
В продължение на предишни практики, Секретариатът ще организира няколко събития по този повод, включително в седалището на ООН в Ню Йорк.
Във връзка с гореизложеното, Изпълнителният секретар на Конвенцията за БР, г-н Браулио Ферейра де Суза Диаз покани страните и съответните организации, които вече са инициирани мероприятия в чест на Международния ден на биологичното разнообразие, да информират секретариата за проведените забележителни дейности, организирани от правителствени, неправителствени, научни организации или други организации, така че те да бъдат включени в специалните страници на уеб сайта на Конвенцията, посветени на тези тържества по цял свят http://www.cbd.int/idb/2015 /.
          България вече няколко години традиционно отбелязва Международния ден на биологичното разнообразие. Основно инициативите са на регионално ниво, с участие на десетки ученици от различни възрастови групи, природолюбители, читалища и учени. 

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx