12
Март
2015

22 март 2015 г. – Световен ден на водата

         Всяка година кампанията за Световния ден на водата акцентира върху специфични аспекти на сладководните води. Темата „Вода и устойчиво развитие” през 2015 г. осигурява възможности за утвърждаване на тази от предишния Световен ден на водата - да постави в центъра на вниманието ролята на водата в дневния ред на устойчивото развитие.
         Организацията на обединените нации подкрепя за кампанията по повод Световния ден на водата и определя водещата тема всяка година. През 2014 г. ООН представи План за отбелязване на деня на водата през настоящата година, която се координира от Програмата на обединените нации за развитие (UNDP) в сътрудничество с други организации като Световната програма за оценка на водите (WWAP), Организацията на световното наследство (UNESCO), Световната банка и др.
           Повече информация за международната кампания за Световния ден на водата за 2015 г.  можете да намерите на официалната интернет страница на адрес: http://programme.worldwaterweek.org/event/world-water-day-3923.

Categories: Актуално

05
Март
2015

Наближава срока за представяне на годишните отчети за отпадъци

Годишните отчети за отпадъци по реда на Наредба 1/2014 г.   се подават в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) на хартиен носител в срок до 10 март 2015 г. На интернет страницата на ИАОС са публикувани формите на образци и указания за предоставяне на годишни отчети в зависимост от дейностите с отпадъци

25
Февруари
2015

Разпределени са количествата билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в област Монтана и област Видин

           .
           Разпределението на квотите е извършено след разглеждане на подадените документи от комисии, в които са участвали експерти към РИОСВ – Монтана, представители на областните администрации и общините в областите Монтана и Видин, РДГ-Берковица, както и Държавните горски стопанства на територията на двете области.
           За тази година, със Заповед № РД-115 /13.02.2015 г. на  Министъра на околната среда и водите за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2015 г., на основание чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за лечебните растения, са определени в област Монтана да бъдат събрани следните допустими количества билки: 300 кг цвят червен божур, 250 кг цвят иглика и 500 кг стрък лечебен ранилист .
            За област Видин предвидените количества са: 300 кг цвят от червен божур, 250 кг цвят иглика и 500 кг стрък лечебен ранилист.
            На територията, контролирана от РИОСВ - Монтана в разпределението на количествата е подал заявка за участие един билкозаготвител. Всяка друга фирма или физическо лице, непосочена в заповедта на Директора на РИОСВ - Монтана, което събира или изкупува  лечебни растения под режим извън разрешените квоти, периоди на събиране и посочени райони, подлежи на санкции, съгласно Закона за лечебните растения.

Categories: Актуално

25
Февруари
2015

Представители на РИОСВ – Монтана участваха в регионална среща по проект „Изграждане на капацитет и модели на участие на заинтересованите страни в управлението на ЗЗ от Натура 2000 в България”

          Представители на РИОСВ – Монтана участваха в регионална среща по проект „Изграждане на капацитет и модели на участие на заинтересованите страни в управлението на защитени зони от Натура 2000 в България”. Предложените модели практики за обществено участие в управлението ще бъдат пилотно тествани в три защитени зони – „Западен Балкан”, „Западни Родопи” и „Кочериново”.
          Основната цел на срещата бе да се информират заинтересованите страни  - представители на институции, училища, неправителствени организации и местни власти, които  да дадат своя принос в създаването на модел за гражданско участие в управлението на защитената зона от региона.
            На регионалната среща бе представено значението и приноса на Европейската мрежа от защитени зони Натура 2000 за повишаване качеството на живота на хората. Дискутирани бяха ползите и ограниченията, възможните икономически дейности в зоните от Натура 2000.  Представени бяха възможностите за финансиране при природосъобразно ползване на територии, попадащи в рамките на Натура 2000, финансиране на управлението на Натура 2000. Обсъдени бяха целите на управление и възможните решения за постигане на устойчиво стопанисване на защитените зони.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx