23
Февруари
2015

РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за оцветяване водите на река Раковица

         На 20.02.2015 г. от тел. 112 на зеления телефон в РИОСВ – Монтана e постъпил сигнал за оцветяване водите на р. Раковица в лилаво в района на кв.”Раковица”, гр. Берковица. Експерти от екоинспекцията, съвместно с Регионална лаборатория – Монтана  извършиха незабавна проверка на място в късния следобед.
         Направен е оглед на  река Раковица по протежението на ул.”Крайречна” до моста на ул.”Крайречна” и ул.„Чайка”, при което е установено, че водите на реката са оцветени в синьо-лилав цвят, без мътност.
          Взети са водни проби за физико-химичен анализ от  РЛ-Монтана при моста на кв. Раковица. Експресните анализи на водните проби по показатели „pH”, „разтворен кислород”  и „електропроводимост” са в норма за повърхностния воден обект.
         РИОСВ – Монтана ще информира за резултатите от направените допълнителни анализи на водните проби от РЛ - Монтана.

17
Февруари
2015

РИОСВ - Монтана предупреждава за възможна поява на опасни продукти в търговската мрежа с марка „KAPCI” – авторепаратурни продукти с наднормено съдържание на летливи органични съединения

          В РИОСВ - Монтана е получена информация от Комисията за защита на потребителите за възможно разпространяване в търговската мрежа на несъответстващи на изискванията продукти, попадащи в обхвата на Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1 от Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20/2007 г.). Като такива са посочени компонент на запълване в авторепаратурни спрейове (2K HS Filler 633, Kapci Grey Filler) и грунд жълт цвят № 805 (Kapci Coatings, Wash Primer 805 Yellow 1Kg Gross), с производител „Kapci”, Египет. Същите са със съдържание на  ЛОС над определената за такива продукти в българското законодателство норма от 420 g/l, което ги прави изключително опасни за околната среда.
           Обръщаме внимание на всички лица, пускащи на пазара и/или употребяващи продукти, попадащи в обхвата на горепосочената Наредба, че за разпространяване и употреба на несъответстващи на изискванията продукти виновните лица се наказват с глоба в размер от 1000 до 5000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., включително ограничаване, забрана за пускане на пазара, разпространение, използване или изтегляне от пазара на такива продукти.

Categories: Актуално

11
Февруари
2015

Експертите от РИОСВ – Монтана изпратиха ранена горска улулица в Спасителния център в Стара Загора

 

           На зеления телефон на РИОСВ – Монтана е получен сигнал от физическо лице за намерена ранена птица на улица в с. Спанчевци, общ. Вършец, обл. Монтана. Екоинспекторите установяват, че това е екземпляр от вида горска улулица (Strix aluco) с фрактура на дясното крило.  Най-вероятната причина за травмите на птицата е удар от кола.     Видът горска улулица е защитен, включен в Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие.
         На основание чл. 39, ал. 2, т. 2  от Закона за биологичното разнообразие екземплярът е изпратен за  лечение в Спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx