06
Юли
2015

РИОСВ – МОНТАНА СЪСТАВИ АКТОВЕ НА ЛАГЕРУВАЩИТЕ В РЕЗЕРВАТ „ИБИША”

           Във връзка с подаден на 28 юни сигнал, за обособен лагер на брега на остров Ибиша в река Дунав - в източната част на резерват „Ибиша”, на „зеления” телефон на РИОСВ-Монтана е извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ - Монтана и длъжностни лица от Базата на гранично - полицейските кораби във Видин. Извършени са и две последващи проверки: на 2 юли с участието на директора на ТП ДГС в Лом и кмета на с. Долни Цибър, а на 3 юли – с участието на длъжностни лица от Базата на гранично  - полицейските кораби във Видин.
           При първата проверка с обход на катер се установява, че на територията на резервата е изграден лагер с шатра и оборудване, но без наличие на хора в него. При извършената проверка на 2 юли е установено демонтиране на шатрата и пренасяне на оборудването. Още на 28 юни лагеруващите са предупредени от служители на ТП ДГС в Лом, че  пребиваването им на териториторията на резерват „Ибиша“ е в противоречие на законовите разпоредби и са предупредени за забраните по отношение защитената територия  и  че  трябва да напуснат зоната на резервата.
         Проверката, извършена на 3 юли установява, че демонтираното оборудване не е изнесено от територията на резерват „Ибиша”. На пребиваващи в резервата три лица са съставени актове за установяване на административно нарушение на чл. 27, ал. 1 от Закона за защитените територии.

Categories: Актуално

29
Юни
2015

ВАЖНО за кандидатите за финансиране по мярка 6. "Развитие на стопанства и предприятия", Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопанства от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020

               Възложителите, които кандидатстват по мярка 6. "Развитие на стопанства и предприятия", Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопанства от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020, трябва да внасят в РИОСВ – Монтана:
          1.Уведомление за план, съгласно образец – Уведомление за план, програма или проект;
          2.Бизнес-план, включващ настоящето състояние на стопанството и бъдещи предвиждания;
          3.Скици на имотите;
          4.Арендни договори и др. по преценка на възложителя.

29
Юни
2015

ИЗВЪНРЕДНА ПРОВЕРКА НА РИОСВ – МОНТАНА В ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ „ИБИША”

       На 28 юни в 10:20 ч. е  постъпил сигнал по телефона в РИОСВ – Монтана за изграждане на  „бивак” в източната част на поддържания резерват „Ибиша” на  дунавския остров Цибър. Извършена е проверка от екип на РИОСВ – Монтана, съвместно със служители на гранична полиция БГКП – Видин, с граничен патрулен катер. При оглед на бреговата линия на резервата е установено,  че  подадения сигнал е основателен. Изграденият временен лагер е в нарушение на Закона за защитените територии и заповедта за обявяване на поддържания резерват. При проверката в и около бивака, не са засечени хора и плавателни съдове.

       Със съдействието на гранична полиция и местните власти се работи по установяване самоличността на лицата, изградили лагера и неговото премахване.  От директора на ТП – ДГС Лом  е поискано представяне на копия, от издадени разрешителни за ловни излети – ловен сезон 2015, за - Дивечовъден участък „Ибиша” и позволителни  за добив на дървесина на териториите на остров Цибър, и съседните острови, влизащи в границите на ЗМ „Острови Цибър”.
 

Categories: Актуално

08
Юни
2015

Експерти на РИОСВ – Монтана се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно”

             Експерти от РИОСВ – Монтана се включиха в нициативата  „Да изчистим България заедно”. Почистена бе защитена местност „Китката” в землището на с. Вирове, общ. Монтана. В инициативата взеха участие 9 служители, които събраха около 30 кг  смесени битови отпадъци.
            За събраните отпадъци общините са освободени от дължимите отчисления, за да бъдат насърчени да организират събирането на отпадъка от своята територия. Осигурен е свободен достъп до съществуващите общински и регионални депа за транспортните средства, които се включват в инициативата.
            Данните за количествата извозени и депонирани отпадъци в области Монтана и Видин  ще бъдат обобщени от РИОСВ – Монтана.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx