#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

22
Юли
2015

ПРОВЕРЕН Е СИГНАЛ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ НА ОГОСТА В РАЙОНА НА С. ГАВРИЛ ГЕНОВО

        На 21.07.2015 г. екип експерти от РИОСВ – Монтана и Регионалната лаборатория - Монтана извърши незабавна проверка по сигнал, подаден чрез тел. 112 за оцветяване в кафяво на река Огоста в района на с. Гаврил Геново, община Георги Дамяново. Проверката е осъществена в присъствието на кметския наместник на селото и в отсъствие на сигналоподателя, тъй като не е намерен на телефона, посочен за връзка.
        При огледа на участък от река Огоста от моста при с. Гаврил Геново до моста при м. Балова шума не се констатира оцветяване  на водите, както и наличие на умряла риба.
          Взета е водна проба от повърхностните води на реката при моста в с. Гаврил Геново, община Герги Дамяново. Резултатите от измерените експресни показатели са : рН – 8,03 рН единици, електропроводимост - 303 μS/cm, температура – 27,90С и разтворен кислород – 6,87 mg/ dm3 и са характерни за водите на Огоста. Предстои извършване на физико-химични анализи от РЛ - Монтана на взетата проба в лабораторни условия по следните показатели: рН, разтворен кислород, електропроводимост, ХПК, общ азот и температура. Те ще бъдат оповестени след като са готови.  

06
Юли
2015

РИОСВ – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА В С. СТУДЕНО БУЧЕ

      Във връзка с инвестиционно предложение „Изграждане на eлектроцентрала на биогаз с производствена мощност от 1,5 MW, в землището на с. Студено буче, общ. Монтана", днес се проведена работна среща. Тя бе инициирана от РИОСВ – Монтана и кмета на селото. 

      Присъстваха представители на възложителя, експерти от екоинспекцията и жители на населеното място. Разяснена беше технологията и същността на съоръжението – обект на инвестиционното предложение. На поставените въпроси експертите отговориха изчерпателно и достъпно. Извършен бе и оглед на площадката, където се предвижда разполагане на инсталацията с участниците в срещата.

06
Юли
2015

РИОСВ – МОНТАНА СЪСТАВИ АКТОВЕ НА ЛАГЕРУВАЩИТЕ В РЕЗЕРВАТ „ИБИША”

           Във връзка с подаден на 28 юни сигнал, за обособен лагер на брега на остров Ибиша в река Дунав - в източната част на резерват „Ибиша”, на „зеления” телефон на РИОСВ-Монтана е извършена незабавна проверка от експерти на РИОСВ - Монтана и длъжностни лица от Базата на гранично - полицейските кораби във Видин. Извършени са и две последващи проверки: на 2 юли с участието на директора на ТП ДГС в Лом и кмета на с. Долни Цибър, а на 3 юли – с участието на длъжностни лица от Базата на гранично  - полицейските кораби във Видин.
           При първата проверка с обход на катер се установява, че на територията на резервата е изграден лагер с шатра и оборудване, но без наличие на хора в него. При извършената проверка на 2 юли е установено демонтиране на шатрата и пренасяне на оборудването. Още на 28 юни лагеруващите са предупредени от служители на ТП ДГС в Лом, че  пребиваването им на териториторията на резерват „Ибиша“ е в противоречие на законовите разпоредби и са предупредени за забраните по отношение защитената територия  и  че  трябва да напуснат зоната на резервата.
         Проверката, извършена на 3 юли установява, че демонтираното оборудване не е изнесено от територията на резерват „Ибиша”. На пребиваващи в резервата три лица са съставени актове за установяване на административно нарушение на чл. 27, ал. 1 от Закона за защитените територии.

Categories: Актуално

29
Юни
2015

ВАЖНО за кандидатите за финансиране по мярка 6. "Развитие на стопанства и предприятия", Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопанства от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020

               Възложителите, които кандидатстват по мярка 6. "Развитие на стопанства и предприятия", Подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопанства от Програма за развитие на селските райони 2014- 2020, трябва да внасят в РИОСВ – Монтана:
          1.Уведомление за план, съгласно образец – Уведомление за план, програма или проект;
          2.Бизнес-план, включващ настоящето състояние на стопанството и бъдещи предвиждания;
          3.Скици на имотите;
          4.Арендни договори и др. по преценка на възложителя.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx