18
Септември
2015

Експертите на РИОСВ – Монтана провериха 53 обекта през месец август

        През месец август експертите на РИОСВ – Монтана са извършили 61 проверки на 53 обекта в област Монтана и област Видин. Съставен е един акт, издадено е едно наказателно постановление в размер на 100 лв. Наложена е една санкция на стойност 615,91 лв. Дадени са девет предписания за отстраняване на допуснати нарушения. Постъпилите суми от наложени санкции са 3 869,76 лв.

        Най-важните акценти в извършената месечна контролна дейност на РИОСВ – Монтана са изпълнение на Годишния план за контролната дейност на РИОСВ и проверки по изпълнение на предписания за чистота на речните легла и прилежащите територии на реките за нерегламентирани замърсявания с отпадъци.

          През отчетния период са извършени комплексни проверки за установяване съответствието на осъществяваната дейност с нормативните изисквания по опазване на околната среда на следните обекти: „Ломско пиво“ АД, гр. Лом – предприятие за производство и реализация на пиво и „Евролинеа“ ТМ“ ЕООД, гр. Берковица - производство на изделия от дървесина. Докладите от комплексните проверки са публикувани на интернет страницата на инспекцията.

             През месец август в РИОСВ – Монтана са постъпили 13 сигнала. Те са за намерени птици в безпомощно състояние и замърсяване на водите. Подробна информация за извършените проверки по постъпилите сигнали e публикувана на интернет страницата на инспекцията – http://www.riosv-montana.com/jalbi/cat_view/59---/138-2015-.

Categories: Актуално

07
Август
2015

Експерти от РИОСВ – Монтана съставиха акт за незаконен износ на шипоопашата костенурка

На 07.08. 2015 г. служители на ГКПП „Връшка чука” към митницата във Видин са установили при проверка, че шофьор на лек автомобил с българска регистрация превозва шипоопашата костенурка. Влечугото е конфискувано от митническите служители и предадено на експерти от РИОСВ – Монтана с приемо-предавателен протокол. На лицето, превозващо костенурката е съставен акт за установяване на административно нарушение, съгласно чл. 38, ал. 1, т. 6 от Закона за биологичното разнообразие.

Костенурката е защитен вид, включена в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие. Забранени са всички форми на умишлено улавяне или убиване, преследване, притежаване, пренасяне, търговия, препариране, излагане на публични места и т.н.

Categories: Актуално

07
Август
2015

РИОСВ – Монтана информира за утвърдени нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци

Със Заповед № РД-534/20.07.2015 г. и Заповед № РД-546/24.07.2015 г. на министъра на околната среда и водите са утвърдени нови образци на заявления за издаване на разрешения за дейности с отпадъци по чл.67 и за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл.78 от Закона за управление на отпадъците.

Промяната се отнася за начина на получаване на издаденият индиви -дуален административен акт по един от следните начини:

1. Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес;

(като декларираме, че пощенските разходи са за собствена сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и сме съгласни документите да бъдат пренасяни за служебни цели)

Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:

1.1. като вътрешна препоръчана пощенска пратка

1.2. като вътрешна куриерска пратка

1.3. като международна препоръчана пощенска пратка

2. Лично от звеното за административно обслужване
при РИОСВ;

3. По електронен път на електронна поща.

Categories: Актуално

05
Август
2015

Министър Василева откри депо за отпадъци във Видин

        Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева преряза лентата на новата Регионална система за управление на отпадъци във Видин, финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“. Общата стойност на инвестицията е над 20 млн. лв. С изграждането на модерната система се закрива и рекултивира старото депо във Видин. Още 5 други депа в региона ще бъдат закрити, с което България изпълнява своите национални ангажименти.

        Регионалната система ще обслужва над 95 000 души от 11 общини и включва депо за битови отпадъци с капацитет 309 600 тона, както и съоръжения за компостиране и рециклиране на строителни отпадъци.

         Новото депо се намира на 13 км от Видин и е разположено върху площ 22 хектара. Има две клетки, в които за 20 години ще бъдат депонирани 516 000 т отпадъци. Депото е оборудвано с клетка за неопасни отпадъци, пречиствателна станция за отпадъчни води, инсталации за улавяне на отделяните газове и за компостиране, съоръжения за оползотворяване на строителните отпадъци, помощна инфраструктура.

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx