30
Април
2015

РИОСВ – МОНТАНА ИНФОРМИРА ЗА 12 ТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЦИ

РИОСВ – МОНТАНА ИНФОРМИРА ЗА 12 ТИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС
ЗА УЧЕНИЦИ

БЪДИ АКТИВЕН!

           РИОСВ – Монтана призовава всички ученици на възраст  между 6 и 16 години да вземат участие  в 12-тото издание на конкурса „Danube Art Master” – една амбициозна
надпревара, която обединява деца и младежи от 14 държави в Дунавския регион. От 2004 година разнообразието от творби, които се конкурират в състезанието през изминалите години са отражение на богатството и красотата на Дунавския басейн.
           И тази година всички ученици и образователни организации са поканени да участват в традиционния конкурс, посветен на река Дунав и да създадат произведение на тема
          „Най-големият Дунавски маскарад“, ползвайки речни материали.
          Състезанието е част от международното честване на денят на Дунав – 29 юни. Състезанието ще се проведе на два етапа : национален и международен –
http://www.stuwa.org/files/other/DanubeArtMaster2015.pdf

          За повече информация и вдъхновение погледнете на страницата: www.danubeday.org.

24
Април
2015

РИОСВ - Монтана информира за утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г."

Със Заповед № РД-211/ 31.03.2015 г. на министъра на околната среда са утвърдени „Методически указания за разработване на общински и методически указания за разработване на регионални програми за управление на отпадъците за периода 2015-2020 г."

Пълният текст на указанията може да намирите тук.
 

22
Април
2015

РИОСВ – Монтана напомня, че крайния срок за приемане на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви е до 1 май 2015 г.

         
         РИОСВ – Монтана напомня, че крайния срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на инспекцията е до 1 май 2015 г. Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително. Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за ферменото им отглеждане е регламентирана  в  Заповед №- РД -361/ 09.04.2004 г. на министъра на околната среда и водите.
            Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са в Приложение № 4 на ЗБР.
            Съобразено с биологията на двата сухоземни вида градинския и лозовия охлюв – разрешеният период за събирането им e от 10 май до 30 юни 2015 г. Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни или хладилни  помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата. За целта физическите и юридическите лица са длъжни да уведомят РИОСВ за организираните от тях пунктове за изкупуване на охлюви, както и отговорниците  към тях в срок до 1 май 2015 г.
            В случай, че до 30 юни останат неизнесени количества, то лицата са длъжни да декларират в съответната РИОСВ количествата в складовете в срок до 5 юли 2015 г., като след проверка от страна на инспекцията се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ. Лицата, които притежават ферми за охлюви, са длъжни да декларират количествата във фермите си пред РИОСВ, в срок до  25 април 2015 г.
            Физическите лица, нарушители на горецитираната заповед, се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции  от 200 до 5 000 лева, съгласно разпоредбите на чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие.
 

20
Април
2015

Нови изисквания за класифициране, етикетиране и опаковане на химичните вещества и смеси от 01.06.2015 г.

 

      Във връзка с наближаване  на 01.06.2015 г. -  крайният срок за повторно класифициране, етикетиране и опаковане  на смесите съгласно изискванията на  Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP) е необходимо:
1. Производителите и вносителите на опасни химични вещества и смеси след 1 юни 2015 г. да използват само класификацията и етикетирането на веществата и смесите по Регламент CLP.
2. От 1 юни 2015 г.  ИЛБ на пусканите на пазара вещества и смеси, трябва да  бъдат  изготвени съгласно изискванията на Приложение IІ на Регламент  ЕО №  453/2010 г.
            Подробна информация относно изискванията на Регламент (EO) № 1272/2008 (CLP) и Регламент (ЕО) № 453/2010 г., можете да получите от ръководствата и информацията, публикувани на сайта на ECHA и на МОСВ: http://www.chemicals.moew.government.bg

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx