16
Април
2015

Общо 31 проекта на общини, кметства, училища и детски градини получават финансиране от ПУДООС в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2015 г.”

 

    Общо 31  проекта на общини, кметства, училища и детски градини от област Монтана и област Видин ще получат финансиране в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 2015 г.” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда конкурс на тема „Обичам природата – и аз участвам”. Целта и на тазгодишната кампания е да се повиши екологичната култура и навлизането на съвременни тенденции в сферата на опазване на околната среда.

        В кампанията са подадени 1012 проекта от общини и кметства, от които са финансирани 234 за територията на цялата страна. До 10 000 лв. ще получат 16 общини и кметства на територията на РИОСВ – Монтана:
1. Кметство Благово, общ. Монтана за проекта „Обичам природата и аз участвам”.
2. Община Кула, обл. Видин за проекта „Детска площадка и озеленяване жилищен блок Младост УПИ ХІІІ  кв. 92 гр. Кула.
3. Кметство Дунавци – общ.  Видин за проекта „Обичам природата и аз участвам”.
4. Община Вършец, обл. Монтана за проекта „Обновяване на площадно пространство - кв. Заножене, гр. Вършец.
5. Община Бойница, обл. Видин за проекта „Зелена зона за отдих в с. Бойница”.
6. Кметство Арчар, общ. Димово за проекта „Моето село – китно и зелено”.
7. Кметство Иново, общ. Видин за проекта „Кът за отдих в с. Иново, общ. Видин”.
8. Кметство Каленик, общ. Видин за проекта „Обособяване на зона за отдих в с. Каленик, общ. Видин.
9. Кметство Капитановци, общ. Видин за проекта „Зелен и цветен детски кът в с. Капитановци, общ. Видин”.
10. Кметство Бели мел, общ. Чипровци за проекта „Обичаме природата и ние участваме”.
11. Община Димово, гр. Димово за проекта „Обичам природата и аз участвам”.
12. Кметство Трайково, общ. Лом за проекта „Почистване и възстановяване на парка на с.Трайково”.
13. Община Георги Дамяново, обл. Монтана за проекта „Благоустрояване  и озеленяване на обществен терен в с. Меляне”.
14. Община Брусарци, гр. Брусарци за проекта „Град Брусарци – зелен и привлекателен”.
15. Кметство Аспарухово, общ. Медковец за проекта „Почистване и озеленяване на парк с.Аспарухово”.
16. Кметство Замфирово, общ. Берковицаза проекта „Поичстване и облагородяване на парк с. Замфирово”.

        В кампанията са подадени 1098 проекта от училища и ОДК, от които са финансирани 122 за цялата страна. До 5000 лв. ще получат 6 училища на територията на РИОСВ – Монтана

1. ОУ „Кирил и Методий”, с. Замфир, общ. Лом за проекта „Обичам природата и аз участвам”.
2. ОУ ”Климент Охридски”, с. Сталийска махала, общ. Лом за проекта „Класна стая сред природата”.
3. Трето ОУ „Иван Вазов”, гр. Берковица за проекта „Хиляди малки стъпки”.
4.  ОУ „Отец Паисий”, с. Георги Дамяново, обл. Монтана за проекта „Обичам природата и аз участвам”.
5. СОУ „Любен Каравелов”, гр. Видин за проекта „Обичам Дунав и аз участвам”.
6. СОУ ”Христо Ботев”, с. Арчар, общ. димово, обл. Видин за проекта „Обичам природата и аз участвам”.

       В кампанията са подадени 773 проекта от детски градини, от които са финансирани 121 в цялата страна. До 5000 лв. ще получат 9 детски градини на територията на РИОСВ – Монтана

1. ЦДГ „Звънче”, гр. Берковица за проекта „Обичам природата и аз участвам”.
2. ЦДГ „Щастливо детство”, с. Мадан, общ. Бойчиновци за проекта „Почистване, озеленяване и създаване на кът за отдих в района на ЦДГ „Щастливо детство”.
3. ЦДГ № 1„Щастливо детство”, гр. Монтана за проекта „Обичам природата и аз участвам”.
4. ЦДГ „Слънце”, с. Якимово, обл. Монтана за проекта „Да бъдем приятели с природата”.
5. ЦДГ „Мир”, гр. Дунавци, общ. Видин за проекта „Обичам природата и аз участвам”.
6. ЦДГ „Арабела” гр. Видин за проекта „Зелена занималня”.
7. ОДЗ „Синчец”, гр. Брусарци за проекта „да опознаем, обичаме и пазим природата”.
8. ОДЗ № 16 „Русалка”, гр. Видин за проекта „Зелено в ОДЗ „Русалка”.
9. ЦДГ”Йонка Маркова”, с. Бойница, общ. Видин за проекта „Екокомпас”.

Пълният текст на протокола с одобрените проекти е публикуван на интернет страницата на ПУДООС – http://pudoos.bg/.

Categories: Актуално

14
Април
2015

Световен ден на Земята - 22 април 2015 г.

  „Време е да дадем пример“
          Първото честване на Деня на Земята се организира    през 1970 г. от Гейлорд Нелсън, сенатор на щата Уисконсин (САЩ), след опустошителното действие на масивен нефтен разлив в Санта Барбара, Калифорния през 1969 година. Понастоящем, всяка година на 22 април, над 1 милиард души в 190 страни по света вземат участие в дейности посветени на Деня на Земята, акцентирайки върху нуждата да опазим природното наследство на нашата планета.
         През 2015 г., 45-та годишнина от честването на Деня на Земята може да се окаже най-вълнуващата годишнина в историята на опазването на околната среда. Това е годината, в която да се заложи на постигането на икономическия растеж чрез прилагане на устойчиви решения. Година, в която световните лидери най-после да постигнат необходимото съгласие по въпросите за климатичните промени, обвързвайки се с общ договор за предотвратяването им. Година, в която граждани и организации да се откажат от употребата на конвенционални енергоизточници и да започнат да се влагат пари в производството на енергия от възобновяеми източници.
       Това са част от значимите проблеми на дневен ред, но от решаването им зависи бъдещето на нашата планета и запазването на живота на Земята. В Деня на Земята, ние всички трябва да се обединим и да покажем на света една нова посока, демонстрирайки на световните лидери пример, който да последват.
        РИОСВ - Монтана кани всички училища, детски градини, общини, фирми и организации от област Монтана и област Видин да се включат с инициативи в отбелязването на Световния ден на Земята – 22 април!

Categories: Актуално

25
Март
2015

РИОСВ – Монтана приема уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви до 1 май 2015 г.

            РИОСВ – Монтана информира, че периода за събиране от природата и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермено отглеждане е от 10 май до 30 юни 2015 г. 
            Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за ферменото им отглеждане е регламентирана в Заповед №-РД -361/09.04.2004 г. на министъра на околната среда и водите.
            Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са в Приложение № 4 (видове под регулирано опазване и ползване) на Закона за биологичното разнообразие.
            Съобразено с биологията на двата сухоземни вида градинския и лозовия охлюв – разрешеният период за събирането им e от 10 май до 30 юни 2015 г. Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни или хладилни  помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата. За целта физическите и юридическите лица са длъжни да уведомят РИОСВ за организираните от тях пунктове за изкупуване на охлюви, както и отговорниците към тях в срок до 1 май 2015 г.
            В случай, че до 30 юни останат неизнесени количества, то лицата са длъжни да декларират в съответната РИОСВ количествата в складовете в срок до 5 юли 2015 г., като след проверка от страна на инспекцията се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ. Лицата, които притежават ферми за охлюви, са длъжни да декларират количествата във фермите си пред РИОСВ, в срок до 25 април 2015 г.
            Физическите лица, нарушители на горецитираната заповед, се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции  от 200 до 5 000 лева, съгласно разпоредбите на чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие.
 

Categories: Актуално

23
Март
2015

Стартира регистрацията за участие в Европейска седмица на устойчивото развитие (30 май – 5 юни)

Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е общоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5 юни 2015 г.


1. Участвайте!


Помислете как можете да популяризирате устойчивото развитие и планирайте дейност, проект или събитие, което ще се проведе през ЕСУР.


2. Регистрирайте!


Качете идеята си на уебсайта на ЕСУР след 1 март 2015 г.


3. Действайте!


Организирайте и популяризирайте инициативата си през ЕСУР 30 май - 5 юни 2015 г.
Проучете какви събития се провеждат в Европа и участвайте в дейности, които, се случват наблизо!
Регистрацията е отворена за правителствени агенции, изследователски центрове, образователни институции, музеи, фондации, сдружения и бизнеса, както и за граждани, ако предложените събития / проекти насърчават устойчивото развитие.


Флайер на български език
Флайер на английски език
Линк към уебсайта на инициативата

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx