11
Февруари
2015

Важно съобщение!

                РИОСВ – Монтана напомня, че наближава срока за представяне на годишните отчети за отпадъци по реда на Наредба 1/2014 г.   Те се подават в Изпълнителна агенция по околна среда на хартия в срок до 10 март 2015 г. 

Categories: Актуално

11
Февруари
2015

До 31 март 2015 г. – декларации за използваните летливи органични съединения, планове за управление на разтворители и информация за пуснатите на пазара и употребени бои, лакове и авторепаратурни продукти

 

31 март 2015 г. е крайният срок за представяне в РИОСВ –Монтана на:
Информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители през 2014 г. от всички оператори на инсталации, извършващи дейности по Приложение № 1 към Наредба № 7/21.10.2003 г. за норми на допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат от употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр. 96/2003 г., посл. изм. ДВ бр. 24/2013 г.). Примерен образец на Декларацията може да изтеглите от тук.
Планове за управление на разтворители (ПУР) за инсталациите, надвишаващи праговите стойности за консумация на разтворители за всяка конкретна дейност, посочени в Приложение № 2 на Наредба № 7/21.10.2003 г. Плановете се разработват в съответствие с условията в Приложение № 8 на наредбата и се представят на хартиен и електронен носител.
Информация за пуснатите и употребени количества бои, лакове и авторепаратурни продукти през 2014 г. от лицата, които пускат на пазара и употребяват продукти за нанасяне на покрития, попадащи в обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (ДВ, бр. 20/2007 г.). Образци на формите за попълване са Приложение № 3 за пуснатите на пазара и Приложение № 6 за употребените продукти към цитираната Наредба.

Categories: Актуално

26
Януари
2015

2 февруари 2015 г. Световен ден на влажните зони

2 февруари 2015 г. Световен ден на влажните зони
Какво е Световният ден на влажните зони?
Всяка година на 2 февруари се чества Световния ден на влажните зони. Тази дата бележи подписването на Конвенцията за влажните зони в иранския град Рамсар през 1997 г. 
           Мотото на кампанията през 2015 г. е „ Влажните зони и нашето бъдеще”
Повече за Световния ден на влажните зони можете да намерите на официалната интернет страница на кампанията на адрес:

http://www.ramsar.org/activity/world-wetlands-day-2015
Влажните зони са територии, в които водата покрива почвата или присъства в нейния горен слой, през цялата година или сезонно. Водата е основният фактор, от който зависят условията за живот на живеещите в тях животни и растения. Те могат да бъдат естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, чиято дълбочина при отлив не превишава шест метра.
Естествените влажни зони са едни от най-скъпите природни богатства и най-продуктивните места на Земята. В тях се срещат редки животински и растителни видове. Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяват водните запаси и подхранват подпочвените води.
Влажните зони, попадащи под защитата на Рамсарската конвенция в България са:
• Езеро Сребърна – в списъка от 1975 г., с площ 1 464 ха. Трансгранична влажна зона с Република Румъния „Сребърна – Йезерул Калараш” от 2013 г.;
• Комплекс „Ропотамо” – в списъка от 1975 г., с площ 5 500 ха;
• Атанасовско езеро – в списъка от 1984 г., с площ 1 404.3 ха;
• Дуранкулашко езеро – в списъка от 1984 г., с площ 350 ха;
• Шабленско езеро – в списъка от 1996 г., с площ 404 ха;
• Комплекс Беленски острови – в списъка от 2002 г., с площ 6 897.58 ха. Трансгранична влажна зона с Република Румъния „Комплекс Беленски острови – Сухая” от 2013 г.;
• Остров Ибиша – в списъка от 2002 г., с площ 372.19 ха. Трансгранична влажна зона с Република Румъния „Остров Ибиша – Бистрет” от 2013 г.;
• Поморийско езеро – в списъка от 2002 г., с площ 921.5 ха;
• Езеро Вая – в списъка от 2002 г., с площ 2 900 ха;
• Местността Пода – в списъка от 2002 г., с площ 306.63 ха;
• Карстов комплекс „Драгоманско блато” – в списъка от 2011 г., с площ 14 967 ха.
 

Categories: Актуално

20
Януари
2015

Обобщени данни от 39-то Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици за територията на РИОСВ - Монтана

           39-тото среднозимно преброяване на водолюбивите птици на територията на области Монтана и Видин се проведе в периода 17 – 18 януари 2015 г.
           Преброяването е извършено със съвместното участие на представител на   Националния Природонаучен музей към БАН и експерт от РИОСВ – Монтана. Обходен е язовир ”Огоста” и течението на река Дунав от с. Връв, обл. Видин до с. Долни Цибър, обл. Монтана.
          Преброяването на зимуващите водолюбиви птици в язовир „Огоста” е извършено в седем точки – устията на реките Бързия (при Боровци), Златица при (с. Калиманица) и Огоста (при църквата на с. Живовци), стената и гребната база на язовира, западната и източната страна на полуостров „Расника”.
           Наблюдавани са зеленоглава патица, голям гмурец, голям корморан, жълтокрака чайка, зимно бърне, речна чайка, лиска, голяма бяла чапла, качулата потапница и др.
           При 39-тото среднозимно преброяване на водолюбиви птици на яз.”Огоста” са наблюдавани 17 вида птици с обща численост 7 784 бр., което по численост и видово разнообразие е по-голямо с сравнение с 38-то преброяване, когато са наблюдавани 2009 бр. птици от 13 вида. 
         По поречието на река Дунав е извършено преброяване в 24 точки  - от с. Връв, обл. Видин до с. Долни Цибър, обл. Монтана. Наблюдавани са 13 вида птици с обща численост 1 905 броя, което е по-малко в сравнение с миналогодишното преброяване, когато са наблюдавани 15 вида птици с обща численост 7 884 броя. Като причина за по-малкия брой птици по видове и численост е гъстата мъгла по време на тазгодишното преброяване.
         Обобщените данни показват, че по време на 39-тото Среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици са наблюдавани общо 9 689 птици от 17 вида, а през 2014 г. са наблюдавани 9 893 броя птици от 15 вида. Изводът  е, че броят на  видовете  и тяхната численост се запазва приблизително еднакъв в сравнение с предишни години.
 

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx