Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/08/2022
Промяна: 22/08/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 483

Изменение на Общ устройствен план в частта на поземлен имот с идентификатор 10971.512.188 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин за промяна на предназначението от „Други селскостопански дейности“ в „За производствени дейности“, с възложител: „Технически компоненти България“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/08/2022
Промяна: 18/08/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 470

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Белоградчик и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24431.99.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, с възложител: „Сън Енерджи 2022” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/08/2022
Промяна: 15/08/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 491

ПУП – ПП на трасетата на довеждащ колектор до ПСОВ, колектор за пречистени води, колектор за атмосферни води и доизграждане на главен колектор I до довеждащия колектор до ПСОВ към проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води” в поземлени имоти с идентификатори 03928.52.43, 03928.52.54 и 03928.52.56 по КККР на гр. Берковица, м. „Калешница” и ПУП – ПРЗ за съединяване на ПИ с идентификатори 03928.52.43 и 03928.52.54 по КККР и ново отреждане на проектен ПИ с идентификатор 03928.52.47 „За ПСОВ – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение” и Разширение на обслужващ път до ПСОВ – с преотреждане „За второстепенна улица” на нов проектен ПИ с идентификатор 03928.52.49, засягащо ПИ с идентификатори 03928.52.43, 03928.52.54 и част от ПИ 03928.52.56 по КККР на гр. Берковица

възложител: Община Берковица

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/08/2022
Промяна: 15/08/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 468

Изменение на Общ устройствен план на община Берковица за поземлен имот с идентификатор 03928.47.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на имота с промяна предназначението му за „Обществено обслужване и жилищно строителство”, с възложител: Д. К.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/08/2022
Промяна: 04/08/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 482

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.2.679 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Крос“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/08/2022
Промяна: 02/08/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 469

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07510.50.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Бързия, общ. Берковица, с възложител: Община Берковица

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 02.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/08/2022
Промяна: 02/08/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 459

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори 30301.85.62, 30301.85.63 и 30301.85.309 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Замфирово, общ. Берковица, включително парцеларен план за довеждаща инфраструктура, с възложител: Г. М.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/08/2022
Промяна: 01/08/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 479

Подробен устройствен план – парцеларен план за елемент на техническа инфраструктура – път за достъп до поземлен имот с идентификатор 51665.23.352 през ПИ с идентификатори 51665.23.949, 51665.23.765, 51665.23.629 и 51665.23.817 по КККР на с. Николово, общ. Монтана

възложител: Община Монтана

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/08/2022
Промяна: 01/08/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 439

Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана в обхват на поземлен имот с идентификатор 51665.90.463 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Николово, м. Стрелката, с възложител: „Балканска застрахователно брокерска къща“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.07.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 21.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/07/2022
Промяна: 21/07/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 461

Програма за управление на отпадъците на територията на община Брусарци за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Брусарци.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.07.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/07/2022
Промяна: 11/07/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 459

Програма за управление на отпадъците на територията на община Берковица 2021 – 2028 г., част от Програма за опазване на околната среда на територията на община Берковица 2021 – 2028 г., с възложител: Община Берковица.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.07.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/07/2022
Промяна: 11/07/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 471

Програма за управление на отпадъците на територията на община Чупрене за периода 2021 – 2028 г., с възложител: Община Чупрене.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.07.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 11.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/07/2022
Промяна: 11/07/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 488

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 12961.33.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: Д. Замфиров.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.07.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/07/2022
Промяна: 08/07/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 460

Изменение на Общ устройствен план на община Видин в обхвата на поземлен имот с идентификатор 06954.119.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Буковец, общ. Видин, с възложител: Л. Иванов.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.07.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.07.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/07/2022
Промяна: 01/07/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 478

Програма за управление на отпадъците на община Монтана 2021 – 2028 г.

възложител: Община Монтана

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 10 от 20

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията