Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.09.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 28.09.2022 г.

Дата на публикуване: 28/09/2022
Промяна: 28/09/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 66

Подробен устройствен план – парцеларен план за довеждаща инфраструктура с приложени план-схеми за довеждащ път, външен захранващ водопровод и външно ел. захранване“ към проект“ Пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Берковица, общ. Берковица“, с възложител: Община Берковица.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.09.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 19.09.2022 г.

Дата на публикуване: 19/09/2022
Промяна: 19/09/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 84

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.489.31 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: Н. Н.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.09.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 16.09.2022 г.

Дата на публикуване: 16/09/2022
Промяна: 16/09/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 81

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.2.556 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Агромашина груп“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.09.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 12.09.2022 г.

Дата на публикуване: 12/09/2022
Промяна: 12/09/2022
Размер: 35.5 КБ
Тегления: 76

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.4.311 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Грегъри Транс“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.09.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 08.09.2022 г.

Дата на публикуване: 08/09/2022
Промяна: 08/09/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 84

Проект за изменение на Общ устройствен план на община Берковица в обхвата на поземлени имоти с идентификатори 14297.17.100 и 14297.17.104 по КККР на с. Гаганица, общ. Берковица, обл. Монтана, м. Кръстове и проект на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на същите имоти, с възложител: „Драгънфлай Биосаянсес България” ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 01.09.2022 г.

Дата на публикуване: 01/09/2022
Промяна: 01/09/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 94

Частично изменение на Общ устройствен план на община Белоградчик в обхвата на поземлен имот с идентификатор 24431.35.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дъбравка и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на имота, с възложител: „Милк Къмпани Груп“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.08.2022 г.

Дата на публикуване: 24/08/2022
Промяна: 24/08/2022
Размер: 37 КБ
Тегления: 96

Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за обединяване на УПИ I-195, УПИ II-195, УПИ III-195, УПИ IV-195, УПИ V-195, УПИ VI-195, УПИ VII-195, УПИ VIII-195, УПИ IX-195, УПИ X-195, УПИ XI-195, УПИ XII -195, УПИ XIII -195, УПИ XIV -195, УПИ XV -195 и УПИ XVI -195, кв. 144 по регулационния план на с. Якимово, общ. Якимово в един имот, с отреждане за „Предимно производствена дейност – Фотоволтаична централа и трафопост“, с възложител: „МИМ“ ООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 24.08.2022 г.

Дата на публикуване: 24/08/2022
Промяна: 24/08/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 93

Изменение на Общ устройствен план на гр. Видин за поземлен имот с идентификатор 10971.410.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: „ЕЛБМ“ ЕАД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.08.2022 г. - 2 Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.08.2022 г. - 2

Дата на публикуване: 23/08/2022
Промяна: 23/08/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 90

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за обединяване на ПИ с идентификатор 12961.424.326 (УПИ ХVІІ, кв. 87) и ПИ с идентификатор 12961.424.325 (УПИ ХVІІІ, кв. 87) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Вършец, общ. Вършец и създаване на нов УПИ „за спортни и рекреационни дейности, ОО и паркингˮ, с възложител"МД 21" ООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 23.08.2022 г.

Дата на публикуване: 23/08/2022
Промяна: 23/08/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 91

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за обединяване на ПИ с идентификатор 12961.424.261 (УПИ ІІ-261) и ПИ с идентификатор 12961.424.426 (УПИ ІІІ-335, 336, 345) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Вършец, общ. Вършец и създаване на нов УПИ „за хотел, басейни, ОО и трафопостˮ, с възложител: „МД 21” ООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 22.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/08/2022
Промяна: 22/08/2022
Размер: 36 КБ
Тегления: 100

Изменение на Общ устройствен план в частта на поземлен имот с идентификатор 10971.512.188 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин за промяна на предназначението от „Други селскостопански дейности“ в „За производствени дейности“, с възложител: „Технически компоненти България“ ЕООД.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 18.08.2022 г.

Дата на публикуване: 18/08/2022
Промяна: 18/08/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 98

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Белоградчик и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с идентификатор 24431.99.33 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Дъбравка, общ. Белоградчик, с възложител: „Сън Енерджи 2022” ЕООД

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/08/2022
Промяна: 15/08/2022
Размер: 37.5 КБ
Тегления: 107

ПУП – ПП на трасетата на довеждащ колектор до ПСОВ, колектор за пречистени води, колектор за атмосферни води и доизграждане на главен колектор I до довеждащия колектор до ПСОВ към проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води” в поземлени имоти с идентификатори 03928.52.43, 03928.52.54 и 03928.52.56 по КККР на гр. Берковица, м. „Калешница” и ПУП – ПРЗ за съединяване на ПИ с идентификатори 03928.52.43 и 03928.52.54 по КККР и ново отреждане на проектен ПИ с идентификатор 03928.52.47 „За ПСОВ – за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение” и Разширение на обслужващ път до ПСОВ – с преотреждане „За второстепенна улица” на нов проектен ПИ с идентификатор 03928.52.49, засягащо ПИ с идентификатори 03928.52.43, 03928.52.54 и част от ПИ 03928.52.56 по КККР на гр. Берковица

възложител: Община Берковица

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 15.08.2022 г.

Дата на публикуване: 15/08/2022
Промяна: 15/08/2022
Размер: 36.5 КБ
Тегления: 99

Изменение на Общ устройствен план на община Берковица за поземлен имот с идентификатор 03928.47.92 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на имота с промяна предназначението му за „Обществено обслужване и жилищно строителство”, с възложител: Д. К.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.08.2022 г. Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО от 04.08.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 04/08/2022
Промяна: 04/08/2022
Размер: 35 КБ
Тегления: 122

Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 48489.2.679 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана, с възложител: „Крос“ ООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 2 от 13

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx