Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 20-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 20-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 21/12/2021
Промяна: 21/12/2021
Размер: 410.23 КБ
Тегления: 589

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталация с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупренеˮ, с възложител: Община Видин.

Решение № МО 19-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 19-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 20/12/2021
Промяна: 20/12/2021
Размер: 416.94 КБ
Тегления: 565

ИП „Допълнително водовземане от дренаж край р. Помеждинска река в района на с. Помеждин, общ. Георги Дамяновоˮ, с възложител: Община Георги Дамяново.

Решение № МО 18-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 18-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 23/11/2021
Промяна: 23/11/2021
Размер: 104.17 КБ
Тегления: 572

ИП „Изграждане на производствени, складови, административни и обслужващи сгради и съоръжения” в поземлен имот с идентификатор 10971.157.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, с възложител: П.И.

Решение № МО 17 - П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 17 - П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/11/2021
Промяна: 12/11/2021
Размер: 305.62 КБ
Тегления: 576

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталация с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупренеˮ, с възложител: Община Видин

Решение № МО 16-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 16-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 14/10/2021
Промяна: 14/10/2021
Размер: 143.79 КБ
Тегления: 688

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на Чипровски манастир”, землище на с. Железна, общ. Чипровци, с възложител: Чипровски манастир „Св. Йоан Рилски”.

Решение № МО 15-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 15-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 05/10/2021
Промяна: 05/10/2021
Размер: 129.1 КБ
Тегления: 657

Изменение на Общ устройствен план на община Берковица и Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 03928.11.49 по КККР на гр. Берковица, местност Калешница, с възложител: М.М.

Решение № МО 14-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 14-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 05/10/2021
Промяна: 05/10/2021
Размер: 138.29 КБ
Тегления: 651

ИП „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Ерден, общ. Бойчиновци – І-ви етапˮ, с възложител: Община Бойчиновци.

Решение № МО 13-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 13-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 17/09/2021
Промяна: 17/09/2021
Размер: 147.83 КБ
Тегления: 705

ИП „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталация с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупренеˮ, с възложител: Община Видин

Решение № МО12-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО12-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 29/07/2021
Промяна: 29/07/2021
Размер: 616.38 КБ
Тегления: 864

ИП "Изграждане и монтаж на високоскоростен Ролглайдер" в землището на общ. Белоградчик с възложител Община Белоградчик.

Решение № МО-11/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО-11/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 11/06/2021
Промяна: 11/06/2021
Размер: 138.66 КБ
Тегления: 1010

ИП „Изграждане на тръбен сондажен кладенец за добив на подземни водиˮ в поземлен имот с идентификатор 67043.501.19 по КК и КР на с. Славотин, общ. Монтана

Решение №  МО 10-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 10-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2021
Промяна: 25/05/2021
Размер: 140.26 КБ
Тегления: 1014
Изграждане на тръбен сондажен кладенец за добив на подземни водиˮ в поземлен имот с идентификатор 67043.162.10 по КК и КР на с. Славотин, общ. Монтана, с възложител: „ЕКО АГРОˮ ЕООД

Решение № МО 9-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 9-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2021
Промяна: 25/05/2021
Размер: 126.76 КБ
Тегления: 1089

Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за велосипедно трасе в обхвата на Път ІІІ-1024 (ПИ с идентификатор 14773.391.2 по КК и КР на с. Георги Дамяново) от републиканската пътна мрежа в участъка между регулационната граница на с. Георги Дамяново и разклона за с. Помеждин, общ. Георги Дамяново, обл. Монтана, с възложител: Община Георги Дамяново.

Решение № МО 8-П/2021 за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 8-П/2021 за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 25/05/2021
Промяна: 25/05/2021
Размер: 139.77 КБ
Тегления: 1140

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) и промяна предназначението на ПИ с идентификатор 22530.89.4 по КК и КР на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм за разширяване на строителните граници на населеното място и ПУП – ПП за изграждане на нова техническа инфраструктура, с възложител: Община Вълчедръм

Решение № МО 7-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 7-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2021
Промяна: 12/04/2021
Размер: 251.87 КБ
Тегления: 1297

ИП „Водовземане от подземни води, чрез съществуващо водовземно съоръжение ТК-1 за отглеждане на овцеˮ в ПИ с идентификатор 22530.15.259 по КК и КР на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, с възложител: „КА 3 ЕНТЪР ТРЕЙДˮ ЕООД

Решение № МО 6-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 6-П/2021 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 15/03/2021
Промяна: 15/03/2021
Размер: 177.5 КБ
Тегления: 1232

ИП „Отглеждане на риба” в поземлен имот с идентификатор 48489.25.582 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана 

възложител: „Балкан Транс Туринг” ЕООД

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща > Край >>
Страница 4 от 8

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx