Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 5 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 5 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 04/03/2020
Промяна: 04/03/2020
Размер: 1.61 МБ
Тегления: 1622

Решение № МО 5 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС, в т. ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение: „Добив на индустриални минерали – кварцови пясъци в находище „Гладно поле”, землищата на гр. Вълчедръм и с. Разград, общ. Вълчедръм, обл. Монтана”, с възложител: „ИНДУСТРИАЛНИ МИНЕРАЛИ БГ” ЕООД, гр. София.

Решение № МО 4 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 4 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 02/03/2020
Промяна: 02/03/2020
Размер: 1012.16 КБ
Тегления: 1612

 Проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване (ПУП – ПР и ПЗ) в обхват УПИ ІІ – „за бригадирски лагерˮ, кв. 144, гр. Брегово, обл. Видин.

Решение № МО 3 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 3 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 02/03/2020
Промяна: 02/03/2020
Размер: 1.08 МБ
Тегления: 1596

Изменение на Общ устройствен план (ОУП) на община Видин в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10971.31.23 с предназначение „земеделска земяˮ и част от имот с идентификатор 10971.514.3 с предназначение „пасища, мериˮ за промяна пред-назначението им в „за производствени дейностиˮ

Решение № МО 2 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 2 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 27/02/2020
Промяна: 27/02/2020
Размер: 124.87 КБ
Тегления: 1558

ИП „Отвеждащ канал на води от миячно-пресевна и сортировъчна инсталация, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12543.918.21 и пречиствателни съоръжения към нея в ПИ с идентификатор 12543.918.19 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм, обл. Монтанаˮ на ЕТ „Катерина – Георги Евденовˮ

Решение № МО 1 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 1 – П/2020 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 04/02/2020
Промяна: 04/02/2020
Размер: 304.92 КБ
Тегления: 1616

ИП: „Създаване на предприятие за преработка на земеделски продукти и производство на храни за ежедневна употреба” в поземлен имот с идентификатор 44238.507.188 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, обл. Монтана на „ОФРОУД ТРАВЕЛˮ ООД.

Решение № МО 12 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 12 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 30/12/2019
Промяна: 30/12/2019
Размер: 324.6 КБ
Тегления: 1655

Решение № МО 12 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС, в т. ч. и съвместната процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Изграждане на микроводоем” в ПИ с идентификатор 05236.109.25 по КК и КР на гр. Бойчиновци, общ. Бойчиновци, обл. Монтана, местност Харитов чифлик, с възложител: „ТОНИ ФИШЕР” ЕООД.

Решение № МО 11 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 11 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 27/12/2019
Промяна: 27/12/2019
Размер: 373.86 КБ
Тегления: 1636

Решение № МО 11 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от Закона за опазване на околната среда, в т. ч. и съвместната процедура по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие за инвестиционно предложение: „Преустройство на съществуваща сграда в цех за производство на сокове от десертни лозя и линия за производство на олио от десертни лозя” в УПИ VІІ-145, кв. 47 по регулационния план на с. Комощица, общ. Якимово, обл. Монтана на „ВИ ПИ ОРГАНИКАˮ ЕООД

Решение № МО 10 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС Решение № МО 10 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 10/12/2019
Промяна: 10/12/2019
Размер: 454.11 КБ
Тегления: 1680

Решение № МО 10 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Рекултивация на общинско сметище за битови отпадъциˮ в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене, обл. Видин

Решение № МО 9 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка Решение № МО 9 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 27/09/2019
Промяна: 27/09/2019
Размер: 194.6 КБ
Тегления: 1745

Решение № МО 9 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за Подробен устройствен план (ПУП) – ПРЗ в обхвата на ПИ 03928.47.26 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на гр. Берковица, с възложител: Бисер Аврамов.

Решение № МО 8 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка Решение № МО 8 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка

топ!
Дата на публикуване: 20/09/2019
Промяна: 20/09/2019
Размер: 154.85 КБ
Тегления: 1737

Решение № МО 8 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по екологична оценка, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за ПУП – ПРЗ в обхвата на ПИ с идентификатор 03616.38.2 по КК и КР на гр. Белоградчик за промяна предназначението му от „изоставена ниваˮ във „ваканционно селищеˮ.

Решение № МО 7 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ПУП Решение № МО 7 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ПУП

топ!
Дата на публикуване: 16/07/2019
Промяна: 16/07/2019
Размер: 78.94 КБ
Тегления: 1803

Решение № МО 7 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по разглеждане на уведомление за ПУП – ИПРЗ за УПИ ІІ-001424, създаване на кв. 1 (нов) и ПУР за улица с осеви точки по о.т. 1 – о.т. 12 (нови), местност „Колоˮ, землище на с. Горни Лом, общ. Чупрене, обл. Видин, с възложител: „МИДЖУР МАНЕДЖМЪНТ КЪНСТРАКШАНˮ ЕООД.

Решение № МО 6 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 6 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 01/07/2019
Промяна: 01/07/2019
Размер: 232.39 КБ
Тегления: 1825

Решение № МО 6 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС, в т.ч. и съвместената процедура по чл. 31 от ЗБР за инвестиционно предложение „Изграждане на битови помещения и преустройство с пристройка към производствен цехˮ в имот с идентификатор 51665.25.291 в землището на с. Николово, общ. Монтана с възложител „Видекс Инженерингˮ ЕАД

Решение № МО 5 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС Решение № МО 5 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 03/06/2019
Промяна: 03/06/2019
Размер: 317.01 КБ
Тегления: 1838

ИП „Изграждане на рециркулационна система за отглеждане на тилапия” в поземлени имоти с идентификатори 22530.15.192, 22530.15.179 и 22530.15.205 по кадастралната карта (КК) и кадастралните регистри (КР) на с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм

Решение № МО 4 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС Решение № МО 4 – П/2019 г. за прекратяване на процедурата по глава шеста от ЗООС

топ!
Дата на публикуване: 18/04/2019
Промяна: 18/04/2019
Размер: 1.51 МБ
Тегления: 1820

ИП: „Изземване и добив на динамични наносни отложения – инертни материали (чакъл и пясък) по течението на р. Огоста и чашката на яз. Огоста в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана” на „ИХТИС 33” ЕООД

Решение № МО 3 – П/2019 г. за прекратяване на процедура Решение № МО 3 – П/2019 г. за прекратяване на процедура

топ!
Дата на публикуване: 05/02/2019
Промяна: 05/02/2019
Размер: 166.28 КБ
Тегления: 1914

 Решение № МО 3 – П/2019 г. за прекратяване на процедура по разглеждане на уведомление за инвестиционно предложение„Проектиране на склад за нехранителни стоки“ в имот с № 001424 в землището на с. Горни Лом, общ. Чупрене, с възложител: „Миджур Манеджмънт Кънстракшан“ ЕООД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 7 от 9

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx