Решения за прекратяване на процедура по гл. VI

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Решение № МО 20 - П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 20 - П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 12/09/2023
Промяна: 12/09/2023
Размер: 116.96 КБ
Тегления: 393

ИП „Хотел с подобекти за търговия, услуги, ресторант, спа център и басейн“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12961.420.17 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Вършец, общ. Вършец, с възложител: "Хинд Къмпани" ООД

Решение № МО 19 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ЕО Решение № МО 19 – П/2023 г. за прекратяване на процедурата по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 17/08/2023
Промяна: 17/08/2023
Размер: 94.67 КБ
Тегления: 423

Проект за Частично изменение на Общ устройствен план на община Монтана в обхват на ПИ с идентификатор 03736.938.38 по КККР на с. Долно Белотинци, местност Край Огоста и проект на Подробен устройствен план – план за застрояване за разделяне на същия имот на два нови и определяне на конкретното им предназначение, с възложител: „Екоагростройˮ АД

Решение № МО 18 - П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 18 - П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 17/08/2023
Промяна: 17/08/2023
Размер: 104.34 КБ
Тегления: 385

ИП „Изграждане на система за капково напояване и микродъждуване на 291,042 дка зеленчуци и хладилно оборудване” в землището на с. Флорентин, общ. Ново село, с възложител: Марин Маринов

Решение № МО 17-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 17-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 08/08/2023
Промяна: 08/08/2023
Размер: 1.2 МБ
Тегления: 394

ИП „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоръжения” в ПИ с идентификатор 55258.15.20 по КК и КР, землище на с. Палилула, общ. Бойчиновци, с възложител „Екоагрострой” АД.

Решение № МО 16-П/2023 г. за прекратяване на административното производство Решение № МО 16-П/2023 г. за прекратяване на административното производство

топ!
Дата на публикуване: 19/07/2023
Промяна: 19/07/2023
Размер: 80.07 КБ
Тегления: 437

ИП „Разкриване на обект „Пица Парти Клуб „Ла Костиера” с адрес: ул. „Гургулят” № 22, имот № 1317, кв. 2 по плана на кв. Боруна, гр. Лом, с подател „Пица Парти Клуб” ЕООД

Решение № МО 15-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 15-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 06/07/2023
Промяна: 06/07/2023
Размер: 121.49 КБ
Тегления: 451

ИП „Изграждане на площадка за приемане, предварително третиране и рециклиране на строителни отпадъциˮ в част от ПИ с идентификатор 12961.422.1 по КККР на гр. Вършец., с възложител: Община Вършец

Решение № МО 14-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 14-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 05/07/2023
Промяна: 05/07/2023
Размер: 119.31 КБ
Тегления: 444

ИП „Инсинератор за обезвреждане и унищожаване на странични животински продукти (СЖП) категория 1 и 3 към Кланичен пункт” в имот с № 058035 в землището на с. Ковачица, общ. Лом (ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица), с възложител: ЕТ "Митко Боев".

Решение № МО 13-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 13-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 05/07/2023
Промяна: 05/07/2023
Размер: 180.54 КБ
Тегления: 440

Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 10971.157.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин, общ. Видин, с възложител: П. Иванов.

Решение № МО 12-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 12-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 13/06/2023
Промяна: 13/06/2023
Размер: 108.25 КБ
Тегления: 464

Подробен устройствен план – парцеларен план на елементи на техническата инфраструктура за обект: „Електропроводно кабелно трасеˮ от фотоволтаична електроцентрала в УПИ X, кв. 8 (поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23073.501.91) по плана на с. Драганица общ. Вършец до ТП № 3 с. Драганица, с възложител: Е. К.

Решение № МО 11-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 11-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 12/06/2023
Промяна: 12/06/2023
Размер: 162.4 КБ
Тегления: 457

Проект за частично изменение на Общ устройствен план на община Бойчиновци и Подробен устройствен план – план за застрояване, с териториален обхват: част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 11418.214.9 и част от ПИ с идентификатор 11418.314.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложители: Община Бойчиновци и „Пътища Мˮ ЕООД

Решение № МО 10-П/2023 г. за прекратяване на административното  производство Решение № МО 10-П/2023 г. за прекратяване на административното производство

топ!
Дата на публикуване: 01/06/2023
Промяна: 01/06/2023
Размер: 111.77 КБ
Тегления: 484

Подробен устройствен план – парцеларен план и Специализирана план-схема за обект: Два броя ЗРУ и един брой кабел 20 kV от килия 13 на п/ст 110/20 kV Лом до два броя Фотоволтаични централи, разположени в поземлен имот с идентификатор 44238.508.138 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом, с възложител „АЗАХАР“ ЕООД.

Решение № МО 9-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 9-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 09/05/2023
Промяна: 09/05/2023
Размер: 82.38 КБ
Тегления: 487

Комплексен проект за инвестиционна инициатива включващ: 1. Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за обединяване на УПИ XVI и УПИ XVII, кв. 185 по плана на гр. Лом и образуване на нов УПИ XVI с отреждане „за автосервиз“; 2. Технически проект за автосервиз – преустройство на съществуващи промишлени сгради в нов УПИ XVI, кв. 185 по плана на гр. Лом, с подател „Вирея – Лом“ ООД.

Решение № МО 8 – П/2023 г. за прекратяване на административното производство Решение № МО 8 – П/2023 г. за прекратяване на административното производство

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2023
Промяна: 12/04/2023
Размер: 78.21 КБ
Тегления: 474

Подробен устройствен план – парцеларен план и Специализирана план-схема за обект: Два броя ЗРУ и един брой кабел 20 kV от килия 13 на п/ст 110/20 kV Лом до два броя Фотоволтаични централи, разположени в поземлени имоти с идентификатори 44238.508.134 и 44238.508.138 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Лом, общ. Лом.

 

Решение № МО 7 – П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО Решение № МО 7 – П/2023 г. за прекратяване на процедура по ЕО

топ!
Дата на публикуване: 12/04/2023
Промяна: 12/04/2023
Размер: 73.03 КБ
Тегления: 447

Общ устройствен план на община Видин, с възложител Община Видин

Решение № МО 6-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС Решение № МО 6-П/2023 г. за прекратяване на процедура по ОВОС

топ!
Дата на публикуване: 02/03/2023
Промяна: 02/03/2023
Размер: 179.57 КБ
Тегления: 460

ИП „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 – отпадъци от строителството с цел извършване на дейности по оползотворяване с код R5, рециклиране или възстановяване на други неорганични материали (сортиране, раздробяване, натрошаване)ˮ в поземлен имот с идентификатор 11418.853.325 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимирово, общ. Бойчиновци, с възложител: „Пътинженеринг – М” АД.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща > Край >>
Страница 2 от 9

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията