Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

BG0002104_Цибърко блато_специфични цели BG0002104_Цибърко блато_специфични цели

топ!
Дата на публикуване: 28/07/2022
Промяна: 28/07/2022
Размер: 1.43 МБ
Тегления: 200

BG0002008_Остров до Горни Цибър специфични цели BG0002008_Остров до Горни Цибър специфични цели

топ!
Дата на публикуване: 28/07/2022
Промяна: 28/07/2022
Размер: 1.37 МБ
Тегления: 208

BG0002007_Остров Ибиша_специфични цели BG0002007_Остров Ибиша_специфични цели

топ!
Дата на публикуване: 28/07/2022
Промяна: 28/07/2022
Размер: 1.47 МБ
Тегления: 191

Обявление по чл. 66 от АПК Обявление по чл. 66 от АПК

топ!
Дата на публикуване: 28/07/2022
Промяна: 28/07/2022
Размер: 32.72 КБ
Тегления: 211

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл.66 от АПК, Министерството на околната среда и водите уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт, заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване за следните защитени зони за опазване на дивите птици: BG0002007 „Остров Ибиша“, BG0002008 „Остров Горни Цибър“ и BG0002104 „Цибърско блато“.

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации, съгласно чл. 69, ал.1, т. 1 от АПК са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на МОСВ на адрес гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ 22 или на имейл: edno_gishe@moew.government.bg в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване, както и с текстове за специфични цели за защитени зони за опазване на дивите птици: BG0002007 „Остров Ибиша“, BG0002008 „Остров Горни Цибър“ и BG0002104 „Цибърско блато“ от публикуваното по-долу приложение, както и на интернет страницата на РИОСВ – Монтана.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения по процедурата.

Публично оповестяване на проекти на заповеди за обявяване на проекта на заповед за одобряване на специфични и подробни цели на опазване, Публикувано на 28.07.2022 г.

Карти на ЗЗ BG0001040 „Зап. Ст. планина и Предбалкан“, координати и пълен текст на проекто заповед Карти на ЗЗ BG0001040 „Зап. Ст. планина и Предбалкан“, координати и пълен текст на проекто заповед

топ!
Дата на публикуване: 26/02/2021
Промяна: 26/02/2021
Размер: Неизвестен
Тегления: 1683

Карти на ЗЗ BG0000524 „Оризището“, координати и пълен текст на проекто заповед Карти на ЗЗ BG0000524 „Оризището“, координати и пълен текст на проекто заповед

топ!
Дата на публикуване: 26/02/2021
Промяна: 26/02/2021
Размер: 942.77 КБ
Тегления: 1680

Обявление за защитена зона  BG0000524 „Оризището“ Обявление за защитена зона BG0000524 „Оризището“

топ!
Дата на публикуване: 26/02/2021
Промяна: 26/02/2021
Размер: 14.11 КБ
Тегления: 1576

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000524 „Оризището“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Акациево, с. Иново, гр. Видин община Видин, област Видин.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Обявление ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“. Обявление ЗЗ BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“.

топ!
Дата на публикуване: 26/02/2021
Промяна: 26/02/2021
Размер: 15.81 КБ
Тегления: 1589

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Белоградчик, с. Боровица, с. Вещица, с. Гранитово, с. Граничак, с. Дъбравка, с. Крачимир, с. Ошане, с. Праужда, с. Пролазница, с. Раяновци, с. Салаш, с. Сливовник, с. Стакевци, с. Струиндол, с. Чифлик, община Белоградчик, област Видин, с. Върбовчец, с. Орешец, с. Яньовец, община Димово, област Видин, с. Подгоре, с. Раковица, община Макреш, област Видин, с. Гюргич, с. Плешивец, с. Ружинци, община Ружинци, област Видин, с. Върбово, с. Горни Лом, с. Долни Лом, с. Протопопинци, с. Репляна, с. Средогрив, с. Търговище, с. Чупрене, община Чупрене, област Видин, гр. Берковица, с. Бистрилица, с. Боровци, с. Бързия, с. Гаганица, с. Комарево, с. Костенци, с. Котеновци, с. Лесковец, с. Цветкова бара, с. Черешовица, община Берковица, област Монтана, гр. Вършец, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Спанчевци, с. Стояново, община Вършец, област Монтана, с. Видлица, с. Гаврил Геново, с. Георги Дамяново, с. Главановци, с. Говежда, с. Дива Слатина, с. Дълги дел, с. Еловица, с. Каменна Рикса, с. Копиловци, с. Меляне, с. Помеждин, с. Чемиш, община Георги Дамяново, област Монтана, с. Белотинци, с. Винище, с. Горна Вереница, с. Горно Церовене, с. Долна Вереница, гр. Монтана, с. Смоляновци, община Монтана, област Монтана, с. Белимел, с. Горна Ковачица, с. Горна Лука, с. Железна, с. Мартиново, с. Митровци, с. Превала, с. Равна, с. Челюстница, гр. Чипровци, община Чипровци, област Монтана, с. Бракьовци, с. Букоровци, с. Бърля, с. Връдловци, с. Върбница, с. Гинци, гр. Годеч, с. Голеш, с. Губеш, с. Каленовци, с. Комщица, с. Мургаш, с. Равна, с. Разбоище, с. Ропот, с. Смолча, с. Станинци, с. Туден, с. Шума, община Годеч, област София, с. Беренде, с. Беренде извор, гр. Драгоман, с. Калотина, с. Липинци, с. Прекръсте, с. Чепърлинци, община Драгоман, област София, с. Бучин проход, с. Дреново, община Костинброд, област София, с. Бов, с. Брезе, с. Губислав, с. Добравица, с. Добърчин, с. Дружево, с. Завидовци, с. Заноге, с. Заселе, с. Зимевица, с. Искрец, с. Лакатник, с. Манастирище, с. Миланово, с. Церово, община Своге, област София.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3) и София (гр. София, п.к. 1618, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 10).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Карти на ЗЗ "Пъстрина" BG0001037, координати и пълен текст на проекто заповед Карти на ЗЗ "Пъстрина" BG0001037, координати и пълен текст на проекто заповед

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2021
Промяна: 12/02/2021
Размер: 2.78 МБ
Тегления: 1671

Обявление ЗЗ  BG0001037 „Пъстрина“ Обявление ЗЗ BG0001037 „Пъстрина“

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2021
Промяна: 12/02/2021
Размер: 17.08 КБ
Тегления: 1635

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001037 „Пъстрина“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Бойчиновци, с. Охрид, с. Палилула, община Бойчиновци, област Монтана, с. Долно Белотинци, с. Крапчене, с. Липен, с. Николово, с. Стубел, община Монтана, област Монтана.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Публикувано на 12.02.2021 г.

Карти на ЗЗ "Златия" BG0000336, координати и пълен текст на проекто заповед Карти на ЗЗ "Златия" BG0000336, координати и пълен текст на проекто заповед

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2021
Промяна: 12/02/2021
Размер: 1.47 МБ
Тегления: 1662

Обявление ЗЗ "Златия" BG0000336 Обявление ЗЗ "Златия" BG0000336

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2021
Промяна: 12/02/2021
Размер: 13.93 КБ
Тегления: 1566

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000336 „Златия“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Вълчедръм, с. Разград, община Вълчедръм, област Монтана.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Карти на ЗЗ "Видински парк" BG0000522, координати и пълен текст на проекто заповед Карти на ЗЗ "Видински парк" BG0000522, координати и пълен текст на проекто заповед

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2021
Промяна: 12/02/2021
Размер: 1.62 МБ
Тегления: 1615

Обявление ЗЗ  BG0000522 „Видински парк" Обявление ЗЗ BG0000522 „Видински парк"

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2021
Промяна: 12/02/2021
Размер: 14.19 КБ
Тегления: 1600

О Б Я В Л Е Н И Е

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000522 „Видински парк“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Бояново, с. Водна, гр. Грамада, с. Милчина лъка, община Грамада, област Видин, с. Синаговци, община Видин, област Видин.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Монтана (гр. Монтана, ул. „Юлиус Ирасек“ 4, ПК 55, етаж 3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Карти, координати и пълен текст на проектозаповед за защитена зона BG0000527 „Козлодуй“ Карти, координати и пълен текст на проектозаповед за защитена зона BG0000527 „Козлодуй“

топ!
Дата на публикуване: 01/12/2020
Промяна: 01/12/2020
Размер: 847.36 КБ
Тегления: 1867

 

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща > Край >>
Страница 1 от 6

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx