26
Април
2013

Експерти от РИОСВ – Монтана извършиха незабавна проверка по повторен сигнал за разнасяне на неприятна миризма от нерегламентираното сметище до нафтостанцията на Безмитна зона – Видин

 

           На 25.04.2013 г. екип експерти от РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по изнесеното в сигнала в присъствието на представител на община Видин и в отсъствие на сигналоподателя, който е отказал да присъства на проверката.  При проверката не е установено разнасяне на неприятна миризма, което е потвърдено и от дежурния в нафтостанцията.
    При огледа на площадката, ползвана от „ФЦЦ Конструксион” клон България е констатирано, че са предприети действия по разделянето по вид на отпадъците– строителни, битови и отпадъци от опаковки, като са осигурени съдове за разделното им съхраняване. Не се разпространяват неприятни миризми. „ФЦЦ Конструксион” клон България предприема действия за сключване на договори с лица, притежаващи документи за дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Фирмата е започнала изпълнение на дадените предписания от страна на РИОСВ - Монтана, разписани в констативния протокол при проверката на 22.04.2013 г.
 

Categories: Актуално

25
Април
2013

РИОСВ – МОНТАНА ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013"

 

            РИОСВ – Монтана, като бенефициент по ОП „Околна среда 2007 – 2013” за проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната кория” и поддържан резерват ”Ибиша”, ще проведе публични събития, с цел запознаване на обществеността с дейностите по проекта и приноса на ЕС за осъществяването им. Събитията са планирани, както следва:
          - на 08.05.2013 г. в заседателната зала на РИОСВ – Монтана от 13 00 ч.– за презентиране на дейностите, предвидени за резерват „Горната кория”, землище на гр. Берковица, обл. Монтана и за поддържан резерват „Ибиша”, разположен на о-в „Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана;
           - на 09.05.2013 г. в община Чупрене от 13 00 ч. – за презентиране на дейностите, предвидени за резерват „Чупрене”, разположен на териториите на общ. Чупрене и общ. Белоградчик.

Categories: Актуално

24
Април
2013

РИОСВ – Монтана приема уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви до 1 май 2013 г.

 

             Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за ферменото им отглеждане е регламентирана в Заповед №-РД -361 от 9 април 2004 г.  на министъра на околната реда и водите.
               Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са в Приложение № 4 (видове под регулирано опазване и ползване) на Закона за биологичното разнообразие.
                Съобразено с биологията на двата сухоземни вида градинския и лозовия охлюв – разрешеният период за събирането им e от 10 май до 30 юни 2013 г. Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни или хладилни  помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата. За целта физическите и юридическите лица са длъжни да уведомят РИОСВ за организираните от тях пунктове за изкупуване на охлюви, както и отговорниците към  тях  в срок до 1 май 2013 г.
             В случай, че до 30 юни останат неизнесени количества, то лицата са длъжни да декларират в съответната РИОСВ количествата в складовете в срок до 5 юли 2013 г., като след проверка от страна на инспекцията се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ. Лицата, които притежават ферми за охлюви, са длъжни да декларират количествата във фермите си пред РИОСВ, в срок до 25 април 2013.
           Физическите лица, нарушители на горецитираната заповед, се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции  от 200 до 5 000 лева, съгласно разпоредбите на чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие.

Categories: Актуално

23
Април
2013

Експерти от РИОСВ – Монтана извършиха незабавна проверка по сигнал за изливане на бидони с химикали в района на Дунав мост 2

            На 22.04.2013 г. екип експерти от РИОСВ – Монтана и РЛ – Монтана извърши незабавна проверка  по  сигнал за изливане на бидони с химикали до нафтостанцията на Безмитна зона – Видин от МПС с надпис FCC (строители на Дунав мост 2), образувано нерегламентирано сметище, от което се разнася неприятна миризма, предизвикваща дихателни смущения, но не е замърсен воден обект. При проверката е присъствал представител на община Видин и подателя на сигнала за уточняване на точното местоположение - част от площадката на Свободна безмитна зона – Видин, наета с договор и ползвана от „ФЦЦ Конструксион” - клон България (строители на Дунав мост 2).
         От направения оглед е установено, че в непосредствена близост до каменните фракции и пясък, намиращи се до пресевната инсталация, има натрупани отпадъци – строителни и битови, смесени с отпадъци от опаковки. В момента на проверката не е констатирано изливане на течности, но се усеща неприятна миризма.
        За установените факти и обстоятелства е изготвен констативен протокол, в който са дадени предписания на дружеството с кратки срокове за разделяне на отпадъците по вид и предаването им на лица, притежаващи необходимите документи за дейности с отпадъци по реда на чл. 35 от Закона за управление на отпадъците, както и обособяване в съответствие с нормативните изисквания на площадки за разделно събиране на отпадъците по вид със съответното обозначение.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията