09
Май
2013

ЕКСПЕРТИ ОТ РИОСВ – МОНТАНА ПРОВЕДОХА ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г."


            РИОСВ – Монтана проведе две публични събития, като бенефициент по ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.” за проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната кория” и поддържан резерват „Ибиша”, с цел запознаване на обществеността с дейностите по проекта и приноса на ЕС за осъществяването им.
            На 08.05.2013 г. в информационния център  на РИОСВ – Монтана бяха презентирани дейностите, предвидени за резерват „Горната кория”, землище на гр. Берковица, обл. Монтана и за поддържан резерват „Ибиша”, разположен на остров Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана.
           На 09.05.2013 г. в община Чупрене бяха презентирани дейностите, предвидени за резерват „Чупрене”, разположен на териториите на общини Чупрене и Белоградчик.
            Ръководителят на проекта запозна присъстващите с основните дейности по проекта, целите и задачите за изпълнение.
            Публичните събития са проведени съгласно планираните мерки за публичност, в съответствие с насоките по ОПОС.
 

Categories: Актуално

29
Април
2013

РИОСВ – Монтана информира за резултатите от кампанията "Да почистим България за един ден" - 20.04.2013 г.

        Във връзка с окончателното докладване от РИОСВ – Монтана  за количествата събрани и депонирани отпадъци в кампанията на btv Media „Да почистим България за един ден” за области Монтана и Видин са депонирани  - 532,2 тона неопасни отпадъци; събрани за последващо рециклиране - 130,9 тона отпадъци и 148,21 тона строителни отпадъци. В почистването за двете области Монтана и  Видин са се включили 15 443 участника, почистили 420 терена с площ 2044,8 дка.
Област Монтана:
- включили се в инициативата - 11 129 участника;
- почистени 155 бр. терени с площ 1707 дка;
- депонирани на РДНО - Монтана 349 тона неопасни отпадъци; събрани за последващо третиране (от сепариращата инсталация) - 130,9 тона отпадъци; събрани 123 тона строителни отпадъци.
Област Видин:
- включили се в инициативата - 4 314 участника;
- почистени 265 бр. терени с площ 337,8 дка;
- депонирани на шестте места за целта - 183,2 тона неопасни отпадъци; събрани 25,210 тона строителни отпадъци.
     През 2012 г. отчетеното количество депонирани отпадъци от РИОСВ  – Монтана е било 503,520 тона.

Categories: Актуално

26
Април
2013

Експерти от РИОСВ – Монтана извършиха незабавна проверка по повторен сигнал за разнасяне на неприятна миризма от нерегламентираното сметище до нафтостанцията на Безмитна зона – Видин

 

           На 25.04.2013 г. екип експерти от РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по изнесеното в сигнала в присъствието на представител на община Видин и в отсъствие на сигналоподателя, който е отказал да присъства на проверката.  При проверката не е установено разнасяне на неприятна миризма, което е потвърдено и от дежурния в нафтостанцията.
    При огледа на площадката, ползвана от „ФЦЦ Конструксион” клон България е констатирано, че са предприети действия по разделянето по вид на отпадъците– строителни, битови и отпадъци от опаковки, като са осигурени съдове за разделното им съхраняване. Не се разпространяват неприятни миризми. „ФЦЦ Конструксион” клон България предприема действия за сключване на договори с лица, притежаващи документи за дейности с отпадъци по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. Фирмата е започнала изпълнение на дадените предписания от страна на РИОСВ - Монтана, разписани в констативния протокол при проверката на 22.04.2013 г.
 

Categories: Актуално

25
Април
2013

РИОСВ – МОНТАНА ЩЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013"

 

            РИОСВ – Монтана, като бенефициент по ОП „Околна среда 2007 – 2013” за проект „Изпълнение на дейности за устройство и управление на резерват „Чупрене”, резерват „Горната кория” и поддържан резерват ”Ибиша”, ще проведе публични събития, с цел запознаване на обществеността с дейностите по проекта и приноса на ЕС за осъществяването им. Събитията са планирани, както следва:
          - на 08.05.2013 г. в заседателната зала на РИОСВ – Монтана от 13 00 ч.– за презентиране на дейностите, предвидени за резерват „Горната кория”, землище на гр. Берковица, обл. Монтана и за поддържан резерват „Ибиша”, разположен на о-в „Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана;
           - на 09.05.2013 г. в община Чупрене от 13 00 ч. – за презентиране на дейностите, предвидени за резерват „Чупрене”, разположен на териториите на общ. Чупрене и общ. Белоградчик.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията