08
Март
2013

РИОСВ – Монтана ще регистрира диви животни

       Всички собственици на диви животни са длъжни да ги регистрат в РИОСВ – Монтана от 01 март 2013 г. до 31 декември 2013 г., които се отглеждат на територията контролирана от инспекцията, включваща области Монтана и Видин. Касае се за диви животни извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч. Регистрацията е във връзка с чл. 22, ал.1 и чл.22а от Закона за защита на животните (ДВ, бр.13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.92 от 22 ноември 2011г.).
         При регистрацията ще бъдат издавани регистрационни карти с данни за:
- име и адрес на собственика по документи за самоличност;
- вид на отглеждания екземпляр;
- пол и година на раждане/излюпване на екземпляра;
- маркировка, ако такава е налична;
- пълния адрес, на който се отглежда екземплярът (пощенски код, град, улица, квартал, номер, етаж, апартамент и т. н.);
- документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция;
- номер на разрешителното, когато такова се изисква.
    Всички собственици на диви животни са длъжни да регистрират притежаваните от тях екземпляри в 14-дневен срок от придобиването им
На регистрация не подлежат питомните животни, които са:
-животни (породи) целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли;
-Домашни и селскостопански животни;
-Селектирани декоративни и/или екзотични животни, напр. порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.;
-Селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички;
-Селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички;
           Забраняват се придобиването и отглеждането на защитени животински видове по чл. 37 и 47 от Закона за биологичното разнообразие. Забранява се внасянето, придобиването, продажбата и отглеждането на екземпляри от разред примати и на диви котки по чл. 21 от Закона за защита на животните, като нарушителите се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.а животното се отнема в полза на държавата.  Регистрират се всички диви животни. Това са животни, които притежават всички морфологични, анатомични, биологични, физиологични и етологични белези на свободно живеещия див систематичен вид. Собствениците на животни следва да знаят, че "диво животно" е всяко живо гръбначно животно, с изключение на домашните породи кучета, котки, коне, магарета, крави, овце, кози, свине, гъски, патици, кокошки, пуйки и други.Собствениците на диви животни следва да ги регистрират в РИОСВ в 14-дневен срок от придобиването им.
           Нарушителите се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация.


 

08
Март
2013

Експерти от РИОСВ – Монтана проведоха пресконференция по проект от ОПОС

                                              
        РИОСВ – Монтана като бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” проведе пресконференция на 01.03.2013 г. в Детски център „Камбанка”, гр. Берковица.
         Тя е в изпълнение на мерките за публичност по проекта „Разработване на план за управление на ЗЗ „Берковица” – BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО”, по който РИОСВ – Монтана е бенефициент.
        Целта на пресконференцията е запознаване на обществеността с дейностите по проекта. Проектът касае защитена зона BG 0002090 „Берковица”, чиято територия обхваща землищата на гр. Берковица, селата Ягодово, Мездрея, Бокиловци, Песочница, Бързия, Слатина, общ. Берковица и село Драганица, общ. Вършец. На персконференцията присъстваха кметове и кметски наместници от населените места в община Берковица, РДГ-Берковица и туристическо дружество – Берковица.  
         Ръководителят на проекта представи филм за Националната екологична мрежа „Натура 2000” в РБългария. Присъстващите се запознаха с основните дейности по проекта, целите и задачите за изпълнение  в Плана за управление на ЗЗ „Берковица”.
            На пресконференцията след презентациите се проведе дискусия по теми свързани с ползването на земите и горите в Натура 2000 и очакваните резултати от реализацията на проекта.

19
Февруари
2013

РИОСВ – Монтана организира провеждането на комисии за разпределение на билките под специален режим на опазване и ползване за 2013 г.

 

         Със заповеди на директора на РИОСВ – Монтана се организира провеждането на комисии за разпределение на билките под специален режим на опазване и ползване за 2013 г., съответно на 20 и 21.02.2013 г. за област Монтана и  област Видин. Заповедите на директора на РИОСВ – Монтана са издадени  на основание Заповед № РД-65 от 28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения през 2013 г., във връзка с  чл. 10, ал. 1, 2 и 3 от Закона за лечебните растения. В нея са определени допустимите за събиране количества билки (кг сухо тегло) от естествените находища извън националните паркове за 11 вида лечебни растения под специален режим на ползване, разпределени по административни области, забранява се събирането на други 24 вида лечебни растения от естествените им находища на територията на цялата страна и др.(ДВ, бр. 14, стр. 41) 
          Съгласно чл. 10, ал. 4 и ал. 5 от Закона за лечебните растения определените  количества билки ще бъдат разпределени между билкозаготвителите от област Монтана  и област Видин, които са подали заявление за количества в срок до 31.12.2012 г.

19
Февруари
2013

Нова наредба за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците

          В сила е нова наредба обнародвана в Държавен вестник бр. 10 от 5 февруари 2013 г. – Наредба №2 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.
          С нея се определят редът и образците за водене на отчетност за дейностите по отпадъците и редът и образците за предоставяне на информация за дейностите по отпадъците. Съгласно параграф 4 от предходните и заключителните разпоредби Наредбата отменя Наредба 9 от 2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.
              Образците, по които се предоставя информация и се води отчетност за дейностите по отпадъците могат да бъдат изтеглени в електронен вид от Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) в раздел “Нормативна база” – “Отпадъци” - http://eea.government.bg/bg/legislation/waste/index.html
           Други нови подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за управление на отпадъците влезли в сила са:
Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн. ДВ, бр.85/06.11.2012 г.)
Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
Наредба за излязлото от употреба  електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 355 от 28.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)
Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр.73 от 25.09.2012 г.)
Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, (приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)
          Горепосочените наредби могат да бъдат намерени на Интернет страницата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) http://www.moew.government.bg - раздел “Отпадъци”.
 

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx