11
Март
2013

Експерти от РИОСВ - Монтана извършиха незабавна проверка по сигнал за неприятни миризми

       Експерти от РИОСВ – Монтана извършиха незабавна проверка по подаден сигнал за неприятни миризми на мърша във въздуха в централната част на гр. Монтана. Проверката се извърши съвместно с представители на ОДБХ - Монтана и община Монтана. Обходен е района на централната градска част и обектите, които са възможни източници на неприятни миризми. Проверени са птицекланици в града – „Булгарплод - София” АД и „Гала М” ООД, гр. Монтана, Осми и Шести център за отглеждане на отглеждане на птици в м. „Палековото”, земл. на гр. Монтана, откъдето не е установено разпространение на неприятни миризми.
         Комисията установява, че интензивната миризма на мърша е със залпов и кратковременен характер и с неустановен източник. При последващи сигнали комисията има  готовност незабавно да продължи своята работа за  установяване източника на интензивна миризма.

Categories: Актуално

11
Март
2013

РИОСВ – МОНТАНА ПРЕДУПРЕЖДАВА ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА БЕЗРАЗБОРНО ПАЛЕНЕ НА СТЪРНИЩА

 

              РИОСВ – Монтана предупреждава да не се извършва палене на стърнища, суха тревна растителност в земеделски земи, крайпътни сервитутни ивици и в горски фонд.  Продължава почистването на земеделски земи чрез изгаряне на сухите треви и стърнищата на много места в област Монтана и област Видин. Гъстият дим около пътищата намалява видимостта и създава условия за пътно-транспортни произшествия. Палежите водят до увреждане на хумусния слой на почвата, до затруднено възстановяване на елементите на биологичното разнообразие и до общо влошаване  качеството на околната среда.
             РИОСВ – Монтана акцентира да се засили контрола от всички институции за недопускане паленето на стърнища и други площи със суха трева, при строго прилагане на предвидените в законодателството мерки.

08
Март
2013

РИОСВ – Монтана ще регистрира диви животни

       Всички собственици на диви животни са длъжни да ги регистрат в РИОСВ – Монтана от 01 март 2013 г. до 31 декември 2013 г., които се отглеждат на територията контролирана от инспекцията, включваща области Монтана и Видин. Касае се за диви животни извън зоологически градини, центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове, спасителни центрове и бази за интензивно стопанисване на дивеч. Регистрацията е във връзка с чл. 22, ал.1 и чл.22а от Закона за защита на животните (ДВ, бр.13 от 8 февруари 2008 г., изм. ДВ. бр.92 от 22 ноември 2011г.).
         При регистрацията ще бъдат издавани регистрационни карти с данни за:
- име и адрес на собственика по документи за самоличност;
- вид на отглеждания екземпляр;
- пол и година на раждане/излюпване на екземпляра;
- маркировка, ако такава е налична;
- пълния адрес, на който се отглежда екземплярът (пощенски код, град, улица, квартал, номер, етаж, апартамент и т. н.);
- документ, указващ произхода на екземпляра, когато е дарен, закупен, внесен на територията на страната или придобит по друг начин от друго физическо или юридическо лице, включително държавна институция;
- номер на разрешителното, когато такова се изисква.
    Всички собственици на диви животни са длъжни да регистрират притежаваните от тях екземпляри в 14-дневен срок от придобиването им
На регистрация не подлежат питомните животни, които са:
-животни (породи) целенасочено селектирани за нуждите и потребностите на човека и са морфологично, биологично, физиологично и/или етологично отдалечени от дивия систематичен вид, от който са произлезли;
-Домашни и селскостопански животни;
-Селектирани декоративни и/или екзотични животни, напр. порчета, морски свинчета, хамстери, зайци, плъхове, мишки и т.н.;
-Селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички;
-Селектирани и/или екзотични декоративни риби и пойни птички;
           Забраняват се придобиването и отглеждането на защитени животински видове по чл. 37 и 47 от Закона за биологичното разнообразие. Забранява се внасянето, придобиването, продажбата и отглеждането на екземпляри от разред примати и на диви котки по чл. 21 от Закона за защита на животните, като нарушителите се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лв.а животното се отнема в полза на държавата.  Регистрират се всички диви животни. Това са животни, които притежават всички морфологични, анатомични, биологични, физиологични и етологични белези на свободно живеещия див систематичен вид. Собствениците на животни следва да знаят, че "диво животно" е всяко живо гръбначно животно, с изключение на домашните породи кучета, котки, коне, магарета, крави, овце, кози, свине, гъски, патици, кокошки, пуйки и други.Собствениците на диви животни следва да ги регистрират в РИОСВ в 14-дневен срок от придобиването им.
           Нарушителите се наказват с глоба от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 3000 лв., освен ако деянието не съставлява престъпление. При смяна на собствеността на екземпляра оригиналът на регистрационната карта се предава на новия собственик, който я използва за последваща регистрация.


 

08
Март
2013

Експерти от РИОСВ – Монтана проведоха пресконференция по проект от ОПОС

                                              
        РИОСВ – Монтана като бенефициент по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” проведе пресконференция на 01.03.2013 г. в Детски център „Камбанка”, гр. Берковица.
         Тя е в изпълнение на мерките за публичност по проекта „Разработване на план за управление на ЗЗ „Берковица” – BG 0002090, предмет на опазване по Директива 2009/147/ЕО”, по който РИОСВ – Монтана е бенефициент.
        Целта на пресконференцията е запознаване на обществеността с дейностите по проекта. Проектът касае защитена зона BG 0002090 „Берковица”, чиято територия обхваща землищата на гр. Берковица, селата Ягодово, Мездрея, Бокиловци, Песочница, Бързия, Слатина, общ. Берковица и село Драганица, общ. Вършец. На персконференцията присъстваха кметове и кметски наместници от населените места в община Берковица, РДГ-Берковица и туристическо дружество – Берковица.  
         Ръководителят на проекта представи филм за Националната екологична мрежа „Натура 2000” в РБългария. Присъстващите се запознаха с основните дейности по проекта, целите и задачите за изпълнение  в Плана за управление на ЗЗ „Берковица”.
            На пресконференцията след презентациите се проведе дискусия по теми свързани с ползването на земите и горите в Натура 2000 и очакваните резултати от реализацията на проекта.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията