21
Октомври
2013

Относно изменение и допълнение на Наредба 2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 86/01.10.2013 г.)

Във връзка с изменение и допълнение на  Наредба 2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр. 86/01.10.2013 г.), след 07.10.2013 г. се прекратява воденето на отчетни книги по Приложение 6, в случай че на една и съща площадка с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ) се извършват дейности по събиране и съхранение, и по оползотворяване и/или обезвреждане на ОЧЦМ.
Отчетните книги, подадени в РИОСВ – Монтана за заверка преди 07.10.2013 г.,които са в съответствие с формата на Наредбата преди нейното изменение, ще бъдат заверени и могат да се водят до тяхното приключване.
Актуалните образци на отчетни книги може да бъдат изтеглени от страницата на ИАОС на този адрес.

Categories: Актуално

11
Октомври
2013

Министерският съвет стартира Инициатива за дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина

За първи път в държавната администрация в България ще се проведат дистанционни стажове за български студенти, обучаващи се в чужбина. Кандидатите ще могат да кандидатстват за най-малко 300 стажантски позиции, в 27 професионални направления, обявени от 61 структури на държавната администрация. Кандидатстването е изцяло онлайн на Портала за студентски стажове http://staj.government.bg/. Инициативата се провежда под патронажа на заместник министър-председателя по икономическото развитие г-жа Даниела Бобева.
Какво предлагаме?
Целта на инициативата е да се предоставят възможности за стаж на български студенти, обучаващи се в чужбина по един изцяло нов, гъвкав и достъпен начин. Дистанционните стажове предоставят за първи път възможност на кандидатите да вземат участие в стажантска програма без да е необходимо да напускат страната, в която се обучават.
Стажовете ще бъдат обявени по страни, както и по теми и/или области за проучване, за които студентите ще кандидатстват. Резултатите от проучванията им ще бъдат добра основа, която те ще могат да използват за разработването на бакалавърска или магистърска теза, докторат, статии и др. В същото време ползите за администрацията ще бъдат свързани най-вече с достоверността и надеждността на готовия продукт – анализ, проучване и т.н., чиято добавена стойност ще е много висока.
По време на стажа при разработване на темата, която му е възложена, студентът ще бъде насочван и подкрепян от наставник.
Този иновативен подход дава възможност на студентите както да открият нови възможности за развитие и професионално ориентиране, така и да придобият нови знания и умения в определена сфера от държавната администрация. По този начин те ще могат да допринасят за развитието на страната си и да участват активно в обществения й живот дори от разстояние.
Условия за кандидатстване
Могат да кандидатстват български студенти, които се обучават във висши училища  извън страната, след завършен ІІ курс, без значение от степента (бакалавър, магистър, доктор) и формата (редовно, задочно, дистанционно) на обучение. В зависимост от обхвата и сложността на темата, по изключение могат да бъдат поставяни и допълнителни условия.
В рамките на инициативата всеки студент има право да кандидатства за максимум 5 стажа. Подборът на студенти, интервюто, провеждането и приключването на стажа ще бъдат изцяло онлайн. Всеки кандидат за стаж трябва да премине онлайн тест на Портала за студентски стажове http://staj.government.bg/. За провеждането на интервюто  ще се използват гъвкави методи като Facebook, Skype, Google+ или телефонно интервю. Темите, за които ще кандидатства студента, трябва да съответстват на  професионалното направление, в което се обучава. Стажовете ще са с продължителност от 10 до 45 дни и са неплатени.
Важни срокове
Всички стажантски позиции ще бъдат обявени на Портала за студентски стажове в държавната администрация http://staj.government.bg/  на 4 октомври 2013 г. , 16.00 ч.
Крайният срок за регистрация и кандидатстване на студентите е до 25 октомври 2013 г. включително. Провеждането на интервютата ще приключи до 5 ноември 2013 г.
Провеждането на дистанционните стажове в държавната администрация ще започне от 6 ноември и ще приключи до 31 декември 2013 г.
Информация за инициативата ще бъде разпространена чрез посолствата, задграничните представителства, трудовите аташета на Република България, Държавната агенция за българите в чужбина и сайтовете на всички министерства.
За допълнителна информация:
тел.+359 2 940 2626, 940 2494
имейл: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Categories: Актуално

11
Октомври
2013

РИОСВ – МОНТАНА ПОСРЕЩНА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА УЧИЛИЩА ОТ ПЕТ СТРАНИ

           РИОСВ – Монтана  посрещна представители на училища от пет страни –Унгария, Словения, Полша,  Румъния, Турция. Работната визита се осъществява по проект за многостранно училищно партньорство „Планетата е в нашите ръце” по европрограма Коменски на ПМГ „Св. Климент Охридски”, гр. Монтана. Проектът е двугодишен и стартира през септември 2013 г. Основната цел на проекта е повишаване на екологичното съзнание и поведение на подрастващите. Инж. Диана Иванова – гл. експерт „Опазване на защитените територии и горите” запозна присъстващите със защитените територии включени в териториалния обхват на РИОСВ – Монтана.   В изнесената презентация подробно бяха представени по-значимите защитени територии и целите на опазването им.

Categories: Актуално

08
Октомври
2013

През месец септември 2013 г. експертите на РИОСВ – Монтана са извършили 80 проверки по спазване на екологичното законодателство

               През месец септември 2013 г. експертите на РИОСВ – Монтана са извършили 80 проверки по спазване на екологичното законодателство.
             Дадени са двадесет и шест предписания за отстраняване на констатирани нарушения. Издадени са две наказателни постановления на стойност 150 лева, наложени са три броя санкции по чл. 69 от ЗООС на стойност 6 257, 08 лв. Санкциите са за установени нарушения по Закона за водите за превишения на емисионните ограничения, заложени в разрешителните за заустване на три обекта. Постъпилите суми от наложени санкции са 4 071,04 лв.
              Съставени са два акта, на физически лица, които като отговорници на билкозаготвителни пунктове са събрали плод шипка в свежо състояние, без да имат издадени съответните позволителни. Съгласно Закона за лечебните растения ползването на лечебни растения, представляващо стопанска дейност, се извършва въз основа на позволително.
               На „зеления телефон” са постъпили 5 сигнала.
 

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx