Актуално

03
Ноември
2023

РИОСВ – Монтана извърши 104 проверки през октомври в рамките на контролната дейност

През октомври 2023 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 104 проверки на 85 обекта, от които 91 планови (в т. ч. 13 планови проверки на парковата охрана на Резерват “Чупрене“) и 13 извънредни. Няма съставени актове за нарушения на екологичното законодателство. За периода няма сключени споразумения по съставени актове за установени административни нарушения.

Издадени са 3 наказателни постановления на обща стойност 6 400 лв. С наказателни постановления са наложени и две имуществени санкции по чл. 69 от ЗООС за замърсяване на воден обект - река Дунав, на обща стойност 510 лв. Дадени са две предписания. Постъпили са суми от глоби и имуществени санкции в размер на 9 120 лв, а от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 5 164 лв. Постъпили са и суми от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН в размер на 7 000 лв.

През месеца са проведени процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 121 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени нерегламентирани замърсявания в с. Славотин и с. Горна Вереница, общ. Монтана, както и в с. Аспарухово, общ. Медковец на обща площ от около 20 дка.

След лечение и положени грижи са спасени и пуснати на свобода две защитени по Закона за биологичното разнообразие птици от вида ушата сова и кукумявка.

Експерти на РИОСВ - Монтана са участвали в две държавни приемателни комисии за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

13
Октомври
2023

Пожар в планински масив в землището на с. Чупрене, общ. Чупрене

На 12.10.2023 г в 13:30 ч. в РИОСВ – Монтана е постъпил сигнал от парковата охрана на Резерват Чупрене за забелязан дим във високите части на планински масив в местността „Три уши“, землище с. Чупрене, общ. Чупрене. Предприети са незабавни действия за установяване мястото на пожара от парковата охрана на Резерват Чупрене към РИОСВ – Монтана и представители на ТП ДГС „Белоградчик“ с. Чупрене, общ. администрация Чупрене и Гранична полиция.
Уведомени и РД ПБЗН – Белоградчик.

Установено е, че пожара е възникнал на терен на около 700 м от границите на Резерват Чупрене по въздушна линия. Горят и тлеят ниска храстова растителност, треви и мъхове по северния склон на площ около 0,5 дка.

Предприети са действия от страна на РИОСВ – Монтана, ТП ДГС Белоградчик, общ. адм. Белоградчик и Гранична полиция като екипи работят на терен за локализиране и потушаване на пожара. По данни към 10:30 ч. на 13.10.2023 г. пожара е напълно овладян и почти потушен.

* Снимката е илюстративна

Categories: Актуално

04
Октомври
2023

РИОСВ – Монтана извърши 88 проверки през септември 2023 г. в рамките на контролната дейност

През месец септември 2023 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 88 проверки на 73 обекта, от които 71 планови (в т. ч. 15 планови проверки на парковата охрана на Р Чупрене) и 18 извънредни. Съставени са 4 Акта за нарушения на екологичното законодателство. За периода са сключени 3 споразумения по съставени АУАН на обща стойност 8960 лв. Издадени са 5 наказателни постановления на обща стойност 18800 лв. Дадени са 7 предписания. Постъпили суми от еднократни и текущи санкции по ЗООС – 645,95 лв. Постъпили суми от сключени споразумения по ЗАНН – 1960 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 122 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени нерегламентирани замърсявания в с. Спанчевци, общ. Вършец, с. Крива бара, общ. Брусарци и два терена и с. Мърчево, общ. Бойчиновци на обща площ от около 2,00 дка.

Спасени и пуснати на свобода, след лечение и положени грижи, 2 броя защитени в Закона за биологичното разнообразие птици от вида бял щъркел и една птица от вида кукувица.

Експерти на РИОСВ-Монтана са участвали в пет Държавно приемателни комисии за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи, една на територията на област Видин и четири на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

07
Септември
2023

Информация в отговор на Иво Йорданов, „Северозапад Днес“

В земището на с. Чупрене, обл. Видин, са регистрирани нападения над 3 селскостопанскити животни (две юници и един бик) от породата Абърдийн Ангус, в периода 14-18.08.2023 г.
На основание заповед на директора на РДГ – Берковица на 22.08.2023 г. по предложение на ТП ДГС „Миджур“ по подаден сигнал от „Ребел“ ЕООД, гр. София - собственик на животните, е извършена проверка от междуведомствена комисия. Според констатациите нанесените щети на нападнатите животни са сериозни, но няма доказателствен материал, че са дело на кафява мечка.

Единичен екземпляр кафява мечка е засечен и заснет от ловни камери високо в планината на 8, 9 и 10 август 2023 г. Проверката не установи следи (мечи стъпки, прекършени клони и дървета, разрушени огради или други конструкции) вследствие движението на мечката или евентуално нападение от мечка над животните. От ежедневните обходи и проверки на парковата охрана в буферната зона на Резерват Чупрене, пътеката за преминаване от туристи, както и в прилежащите терени, също не са открити следи (стъпки) от придвижване на мечката.

След последния инцидент на 18.08.2023 г. с нападение на селскостопански животни мечката не е забелязана в района, нито е заснета от камери в ловните участъци в планината. Наблюдавани са и са засечени движения само на чакали.

На 25.08.2023 г. РИОСВ – Монтана изрази пред МОСВ отрицателно становище за издаване на разрешение от министъра на земеделието и храните за отстрел на забелязания в планинския район в землище с. Чупрене екземпляр от вида кафява мечка (Ursus arctos).

* Снимката е илюстративна

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx