Актуално

25
Март
2024

Ново работно време на РИОСВ-Монтана, изнесено работно място гр. Видин

Поради влизане в сила на нова структура на РИОСВ-Монтана, считано от 25.03.2024 г. офиса на инспекцията в гр. Видин, ул. „Дунавска“ №6, ет. 1 ще работи само в сряда с работно време от 10:30 до 15:45 часа.

Categories: Актуално

25
Март
2024

РИОСВ – Монтана отбеляза Световния ден на вода – 22 март 2024 г.

По случай Световния ден на водата – 22 март РИОСВ - Монтана организира посещение на ученици от 12-ти клас, профилирана подготовка по биология, в Гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Берон“, гр. Монтана на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Монтана.

По време на визитата учениците се запознаха с дейността и процесите в инсталацията за пречистване на отпадъчните води в ПСОВ - Монтана. От представител на Регионална лаборатория – Монтана към Изпълнителна агенция по околна среда и водите, гр. София бе осъществено пробонабиране от пречистените отпадъчни води на изход ПСОВ и бе извършен експресен анализ на място по показатели рН, електропроводимост и температура.

Categories: Актуално

12
Март
2024

22 март 2024 г. – Световен ден на водата

Световният ден на водата, който се отбелязва всяка година на 22 март, има за цел да повиши осведомеността и да насочи вниманието на обществеността към предприемане на действия за справяне с кризата с водата и канализацията. Инициативата се координира от Механизма на ООН за достъп до вода (UN-Water).

През 2024 г. темата на Световния ден на водата е „Използвайте водата за мир“. Тя е съобразена с годишната публикация на Доклада за развитието на световните води на ООН, публикуван от ЮНЕСКО под заглавие „Използване на водата за мир и просперитет“.

 Изтегли брошурата

Categories: Актуално

05
Март
2024

РИОСВ – Монтана извърши 67 проверки през януари и февруари 2024 г. в рамките на контролната дейност

През месеците януари и февруари на 2024 г. експертите на РИОСВ - Монтана са извършили 67 проверки на 33 обекта, от които 55 планови (в т. ч. 34 планови проверки на парковата охрана на Резерват Чупрене) и 12 извънредни. Съставени са два акта за установени административни нарушения и нарушения на екологичното законодателство. Няма издадени наказателни постановления.

През януари със заповед на директора на РИОСВ – Монтана е отменена наложена текуща санкция за прекратено замърсяване на воден обект р. Цибрица и е намалена една санкция - за замърсяване на водите на р. Костенска.

В резултат на осъществената контролна дейност за отчетния период са дадени общо 81 предписания. Постъпилите суми от глоби и имуществени санкции са 50 лв, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 1 288 лв., и от сключени споразумения по ЗАНН – 5 600 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 255 инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени три замърсени терена в землището на гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм на площ около 10 дка.

Спасена и пусната на свобода след кратко лечение е една защитена птица от вида мишелов.

Взето е участие в шест Държавно-приемателни комисии за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи, два от които са на територията на област Монтана.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията