Актуално

24
Април
2023

РИОСВ – Монтана отбеляза Деня на Земята – 22 април 2023 г.

На 21.04.2023 г. в Народно читалище „Рало – 1891“ гр. Вълчедръм се проведе конференция на тема „22 април – Международен ден на Земята“ с организатор община Вълчедръм при съдействието на ЦПЛР – ОДК, гр. Вълчедръм.

В конференцията взеха участие:

- Деца от Детска градина „Щастливо детство“, с. Долни Цибър, които представиха модно дефиле с дрехи изработени от разделно събрани отпадъци;
- Ученици от Средно училище „Христо Ботев“, с. Долни Цибър, ученици от Професионална гимазия „Димитър Маринов“, гр. Вълчедръм, ученици от Клуб „Млад еколог“ към ЦПЛР – ОДК гр. Вълчедръм, които засадиха 6 боря паркови дръвчета в близост до Народно читалище „Рало – 1891“ гр. Вълчедръм и представиха презентации.
- Представители на Природен парк „Врачански Балкан“ гр. Враца, РИОСВ – Монтана и Общинска администрация - Вълчедръм.

Основните цели на конференцията бяха:

- Да се засили интереса на учениците към проблемите на екологията;
- Формиране на гражданско поведение и чуство за отговорност при опазване на околната среда и биологичното разнообразие;
- Да се активират младите хора в изследването и опазването на околната среда.

Чрез презентации представителите на ПП“Врачански Балкан“ и РИОСВ- Монтана запознаха участниците в събитието с: проблемите с чистотата на водите, въздуха и почвите и възможните мерки за тяхното опазване; биологичното разнообразие – състояние и опазване; ролята на човека в оползотворяване и разделно събиране на отпадъци.

Categories: Актуално

20
Април
2023

От 1 април започва новият пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост – резерватите „Горната кория“ и „Чупрене“

Със Заповед № РД-133/ 23.02.2023 г. на министъра на околната среда и водите периодът от 1 април до 31 октомври 2023 г. е определен за пожароопасен сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост: резервати, поддържани резервати и национални паркове. В тази връзка РИОСВ – Монтана предприе превантивни мерки за опазване на двата горски резервата в контролираната от нея територия – резерватите „Горната кория” и „Чупрене”. На общините и държавните горски стопанства са дадени предписания за засилване на контрола, в т.ч. за предприемане на незабавни мерки за недопускане на палежи на стърнища, слогове, крайпътни ивици и други площи със сухи треви, за информиране на населението за опасността от възникване на пожари и за санкциите, които ще бъдат предприети спрямо нарушителите, съобразно разпоредбите на екологичното законодателство.

Актуализирани са оперативните планове за защита на двата резервата от пожари, както и схемите за оповестяване на всички нива при възникване на пожар с цел своевременно реагиране при възникване на такъв и за осъществяване на добра координация между институциите в съвместните действия при потушането му.

Categories: Актуално

18
Април
2023

Деня на Земята - „Инвестираме в нашата планета“

Всяка година на 22 април, заинтересовани страни от цял свят обединяват своите действия по отношение на устойчивостта и климатичните промени в чест на Деня на Земята. Нашият свят се нуждае от трансформация. И това изисква действия на всички нива – публични институции, бизнес, гражданско общество.

И тази година темата за Деня на Земята е „Инвестираме в нашата планета“, което подчертава важността на посвещаването на нашето време, ресурси и енергия за справяне с проблемите на околната среда и изменението на климата. Kато продължение на миналогодишната кампания, темата е фокусирана върху ангажирането на правителствата, институциите, бизнеса и повече от 1 милиард души по света, които участват ежегодно в събития посветени на Деня на Земята, давайки своя принос. Инвестирането в нашата планета е най-добрият начин да проправим път към процъфтяващо бъдеще. Когато инвестираме в нашата планета заедно, ние подкрепяме изграждането на здрави, щастливи и богати общности по целия свят.

Подобно на индустриалната, космическата и информационната революция от миналото, всички сектори на обществото могат и трябва да играят основна роля в зелената революция и този път е жизненоважно да го направят правилно. Заедно трябва да инвестираме в нашата планета.

По покана и инициатива на Център за подкрепа за личностно развитие – ОДК гр. Вълчедръм, РИОСВ – Монтана ще вземе участие в предстоящата конференция на 21 април 2023 г.

Categories: Актуално

06
Април
2023

РИОСВ – Монтана извърши 76 проверки през м. март 2023 г. при осъществена контролна дейност

През март на 2023 г. експертите на РИОСВ – Монтана извършиха 76 проверки на 57 обекта на територията на областите Видин и Монтана, от които 61 планови и 15 извънредни. От извършените извънредни проверки 5 броя са по постъпили сигнали и жалби, и 5 броя по изпълнение на дадени предписания. В резултат от извършените проверки са дадени 27 предписания.

Съставени са 5 броя акта за установени административни нарушения. С наказателни постановления са наложени 2 текущи санкции по чл. 69 от ЗООС на обща стойност 685,64 лв. Постъпили суми от глоби и имуществени санкции няма, от еднократни и текущи санкции по чл. 69 от ЗООС – 424,16 лв. Постъпили суми от сключени споразумения по чл. 58г от ЗАНН - 4 900,00 лв.

Проведени са процедури съгласно изискванията на екологичното законодателство по внесени общо 197 броя инвестиционни предложения, планове, програми, доклади и проекти, като по тях е осигурен обществен достъп на интернет страницата на инспекцията.

В резултат на осъществената контролна дейност са почистени замърсени терени по бреговата ивица и съседни терени на яз. „Дреновец“, с. Воднянци, общ. Димово на площ от 0,5 дка. Почистени са и замърсени терени в гр. Дунавци на площ от 0,3 дка. Предадени са на лицензирана фирма за последващо третиране налични отпадъци от тонери, открити в шахта на „Помпена станция Дунавци 1“, към „Напоителни системи“ АД – клон Видин.

Взето е участие в 3 Държавно приемателни комисии, за приемане и въвеждане в експлоатация на строежи на територията на обл. Видин и обл. Монтана.

Categories: Актуално

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx