#ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ 

Актуално

23
Април
2020

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ИМЕТО НА МИМИ ПРАМАТАРОВА

За четиринадесета поредна година Националният доверителен екофонд обявява литературния си конкурс за Национална награда за природозащита на името на Мими Праматарова. Темата вълнува всички и тя е „На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“ в поведението ни към околната среда“.

Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република Бългаиря

Предлагаме на младите хора от 16 до 18 години да се включат със свои литературни произведения в конкурса.

Срокът за кандидатстване е 25.05.2020 г.

Наградите ще се обяват на 05.06.2020 г.

Линк към поканата и условия за участие 

Формуляр за кандидатстване

 

Categories: Актуално

14
Април
2020

1 май 2020 г. е крайният срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на РИОСВ – Монтана

Крайния срок за подаване на уведомления за организиране на пунктове за изкупуване на охлюви на територията на РИОСВ - Монтана /област Монтана и област Видин/ е до 1 май 2020 г. Периодът за събиране и изкупуване на живи охлюви за търговски цели или фермерско отглеждане е от 10 май до 30 юни включително.

Дейността по събиране от природата и изкупуване с цел търговия и износ на живи охлюви, черупки и месо, включително и за фермерското им отглеждане е регламентирана в Заповед №-РД-361/09.04.2004 г. на министъра на околната среда и водите. Градинският охлюв (Helix pomatia) и лозовият охлюв (Helix lucorum) са в Приложение № 4 на Закона за биологичното разнообразие. Съобразено с биологията на двата сухоземни вида градински и лозов охлюв – разрешеният период за събирането им e от 10 май до 30 юни 2020 г. Екземплярите трябва да са с размери над 28 мм диаметър на черупките. Отговорниците на изкупвателните пунктове са длъжни да осигурят хладни или хладилни помещения за съхраняването им, подходящ амбалаж, както и калибровъчни сита за отделяне на маломерните, които трябва да се връщат веднага и на подходящи места обратно в природата. За целта физическите и юридическите лица са длъжни да уведомят РИОСВ за организираните от тях пунктове за изкупуване на охлюви, както и отговорниците към тях в срок до 1 май 2020 г. До момента са регистрирани първите два пункта за изкупуване на охлюви за настоящата година.

В случай, че до 30 юни останат неизнесени количества, то лицата са длъжни да декларират в съответната РИОСВ количествата в складовете в срок до 5 юли 2020 г., като след проверка от страна на инспекцията се съставя протокол, необходим пред МОСВ за издаване на удостоверения за износ. Лицата, които притежават ферми за охлюви, са длъжни да декларират количествата във фермите си пред РИОСВ, в срок до 25 април 2020 г. Физическите лица, нарушители на горецитираната заповед, се наказват с глоби от 100 до 1000 лв, а на юридическите лица и на едноличните търговци се налагат имуществени санкции от 200 до 5 000 лева, съгласно разпоредбите на чл. 124 от Закона за биологичното разнообразие.

Образец на уведомление за регистриране на пункт за охлюви

Categories: Актуално

10
Април
2020

Обявен е пожароопасният сезон в защитените територии – изключителна държавна собственост със Заповед на Директора на РИОСВ – Монтана

С цел осигуряването на пожарна безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горския фонд в защитени територии – изключителна държавна собственост, със Заповед на Директора на РИОСВ – Монтана е обявен пожароопасният сезон от април до октомври включително. Заповедта се изготвя ежегодно и касае Резерват „Горната Кория“ и Резерват „Чупрене“.

Предвидени са забранителни, организационни и контролни мерки и дейности, които да предотвратят възникването на пожари в защитени територии – изключителна държавна собственост. Определени са експерти, които да отговарят за изпълнението на оперативните планове за защита на Резерват „Горната кория“ и Резерват „Чупрене“ от пожари през 2020 г. До кметовете на общините и органите, стопанисващи териториите около резерватите са изпратени предписания за недопускане на палежи и за информиране на населението за опасността от възникване на пожари и предвидените санкции срещу извършителите.

Categories: Актуално

24
Март
2020

На 28 март от 20,30 часа отбелязваме Часа на Земята

Милиони хора от над 7000 града в 180 държави се подготвят да отбележат Часа на Земята – най-мащабната глобална инициатива, посветена на опазването на нашия общ дом планетата Земя.

Часът на Земята е инициатива за масово едновременно изключване на електрическото осветление с цел да напомни на хората за световното изменение на климата. Организира се за първи път през 2007 г. в Сидни, Австралия, след което става традиция и се отбелязва всяка последна събота от март.

Тази пролет събитието ще се състои за 13-а поредна година. По традиция в последната събота на март (28.03.) между 20,30 и 21,30 ч милиони хора от цял свят символично ще изгасят осветлението в домовете си, а знакови сгради ще притъмнят фасадите си.

Глобалната кампания Часът на Земята поставя фокус върху опазената природа – нашият основен съюзник срещу климатичната криза. Часът на Земята в България ще обърне внимание на грижата за горите, които имат ключова роля в овладяване на промените в климата.
РИОСВ – Монтана приканва гражданите да се присъединят към природозащитната инициатива – „Часът на Земята“, като загасят за час осветлението. Така всички заедно отправяме призив за по-устойчиво бъдеще, демонстрирайки какво влияние могат да имат малките стъпки върху голямата планета.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx