Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 07.04.2022 г. Уведомление за ИП от 07.04.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 08/04/2022
Промяна: 08/04/2022
Размер: 1.15 МБ
Тегления: 686

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за механично сглобяване на патрони от заготовки, включително и изграждане на необходимата инженерна инфраструктура в рамките на бившия завод „Миджурˮ в с. Горни Лом, общ. Чупрене.

Уведомление за ИП от 23.03.2022 г. Уведомление за ИП от 23.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 24/03/2022
Промяна: 24/03/2022
Размер: 727.72 КБ
Тегления: 712

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от ЕТ „Георги Богданов“, уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на пластмасови отпадъци“ в ПИ с идентификатор 03928.513.324 по КККР, гр. Берковица.

Уведомление за ИП от 18.03.2022 г. Уведомление за ИП от 18.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 22/03/2022
Промяна: 22/03/2022
Размер: 286.81 КБ
Тегления: 654

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Милки Фуудсˮ ЕООД за инвестиционно предложение „Модернизиране на млекопреработвателно предприятие – мандра Вършецˮ в ПИ с идентификатор 12961.422.15 по КК и КР на гр. Вършец.

Уведомление за ИП от 17.03.2022 г. Уведомление за ИП от 17.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/03/2022
Промяна: 18/03/2022
Размер: 1.59 МБ
Тегления: 648

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Белоградчик за инвестиционно предложение „Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Белоградчик“.

Уведомление за ИП от 22.02.2022 г. и допълнителна информация от 10.03.2022 г. Уведомление за ИП от 22.02.2022 г. и допълнителна информация от 10.03.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/03/2022
Промяна: 10/03/2022
Размер: 377.55 КБ
Тегления: 646

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „вида“ ЕООД за инвестиционно предложение „Преработка на земеделска продукция за получаване на тиквен чипс и пюре от тиквички“ в поземлен имот с идентификатор 10971.503.234 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Видин и допълнителна информация към него.

Уведомление за ИП от 17.02.2022 г. Уведомление за ИП от 17.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 18/02/2022
Промяна: 18/02/2022
Размер: 679.68 КБ
Тегления: 669

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Брегово за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на депо за неопасни отпадъци Бреговоˮ в ПИ с идентификатор 06224.12.152 по КК и КР на гр. Брегово.

Уведомление за ИП от 09.02.2022 г. Уведомление за ИП от 09.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 10/02/2022
Промяна: 10/02/2022
Размер: 482.63 КБ
Тегления: 661

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Грамада за инвестиционно предложение „Изготвяне/актуализация на работен проект за закриване на общинско сметище за битови отпадъци, гр. Грамадаˮ в ПИ с идентификатор 17645.51.16 по КК и КР на гр. Грамада.

Уведомление за ИП от 04.02.2022 г. Уведомление за ИП от 04.02.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 07/02/2022
Промяна: 07/02/2022
Размер: 224.92 КБ
Тегления: 660

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „Агрофаворит“ ЕООД за инвестиционно предложение „Модулен кланичен пункт зя ДПЖ и търговия с месоˮ в ПИ с идентификатор 61011.135.10 по КК и КР на с. Рабиша, общ. Белоградчик.

Уведомление за ИП от 26.01.2022 г. Уведомление за ИП от 26.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 31/01/2022
Промяна: 31/01/2022
Размер: 766.78 КБ
Тегления: 616

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от „ДК Скрап“ ЕООД за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за дейности по предварително третиране на неопасни отпадъци – отработени автомобилни катализатори“ в сграда с идентификатор 03928.514.222.7, находяща се в поземлен имот с идентификатор 03928.514.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица.

Уведомление за ИП от 12.01.2022 г. Уведомление за ИП от 12.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 13/01/2022
Промяна: 13/01/2022
Размер: 808.68 КБ
Тегления: 672

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от Община Видин за инвестиционно предложение „Планирана промяна в количеството на приеманите за третиране отпадъци в инсталацията с издадено КР № 389-НО/2010 г. – „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Видин, Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупренеˮ.

Уведомление за ИП от 13.12.2021 г. и допълнителна информация от 10.01.2022 г. Уведомление за ИП от 13.12.2021 г. и допълнителна информация от 10.01.2022 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/01/2022
Промяна: 12/01/2022
Размер: 2.37 МБ
Тегления: 603

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило уведомление от ЕТ „Митко Боев” за инвестиционно предложение „Пречиствателна станция за промишлени и битови отпадъчни води към Кланичен пунк“ в имот с № 058035 в землището на с. Ковачица, общ. Лом (ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица, общ. Лом).

Уведомление за ИП от 22.12.2021 г. - 2 Уведомление за ИП от 22.12.2021 г. - 2

топ!
Дата на публикуване: 23/12/2021
Промяна: 23/12/2021
Размер: 466.11 КБ
Тегления: 624

ИП „Изграждане на кланичен пункт за дребни преживни животни (агнета/овце) и ЛПСОВ” в ПИ с идентификатор 68179.28.141 по КККР на с. Спанчевци, общ. Вършец

Възложител: "Монт 7 Агро” ЕООД

Уведомление за ИП от 22.12.2021 г. Уведомление за ИП от 22.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 23/12/2021
Промяна: 23/12/2021
Размер: 1002.21 КБ
Тегления: 637

ИП „Инсинератор за обезвреждане и унищожаване на странични животински продукти (СЖП) категория 1 и 3, към Кланичен пункт” в имот с № 058035 в землището на с. Ковачица, общ. Лом (ПИ с идентификатор 37544.58.35 по КК и КР на с. Ковачица).

възложител: ЕТ „Митко Боев” 

Уведомление за ИП от 14.12.2021 г. Уведомление за ИП от 14.12.2021 г.

топ!
Дата на публикуване: 15/12/2021
Промяна: 09/05/2022
Размер: 274.67 КБ
Тегления: 650

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Металарм 2019“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали в част от поземлен имот с идентификатор 00672.580.203, с. Арчар, общ. Димово, обл. Видин“.

Уведомление за ИП от 13.12.2021 г.-2 Уведомление за ИП от 13.12.2021 г.-2

топ!
Дата на публикуване: 15/12/2021
Промяна: 15/12/2021
Размер: 3.96 МБ
Тегления: 619

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ТЕРА ПРОПЪРТИС“ ЕООД, уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на ведомствена мобилна инсталация за светли горива с капацитет 10 м3“ в ПИ с идентификатор 10971.511.173 по КККР на гр. Видин.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 9 от 19

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията