Съобщения за постъпили уведомления за ИП

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

Уведомление за ИП от 26.03.2024 г. Уведомление за ИП от 26.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 27/03/2024
Промяна: 27/03/2024
Размер: 389.66 КБ
Тегления: 169

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Медковец уведомление за инвестиционно предложение „Доизграждане и реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Медковец – втора частˮ.

Уведомление за изменение на  ИП от 21.03.2024 г. Уведомление за изменение на ИП от 21.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/03/2024
Промяна: 21/03/2024
Размер: 267.83 КБ
Тегления: 163

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ИНОВАТИВНО РЕЦИКЛИРАНЕ“ ЕООД уведомление за изменение на инвестиционно предложение „Изготвяне на работен проект и извършване на дейности по рекултивация на нарушен терен – бивша кариера за добив на глина за керамика и пясък“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 70233.4.6 по КК и КР на с. Сумер, общ. Монтана, местност Пальов връх.

Уведомление за ИП от 20.03.2024 г. Уведомление за ИП от 20.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/03/2024
Промяна: 20/03/2024
Размер: 174 КБ
Тегления: 161

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ЛЮСИ АГРО – 2003“ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение „Поливане на царевица в землището на с. Ковачица -150 дкаˮ.

Уведомление за ИП от  20.03.2024 г. Уведомление за ИП от 20.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 20/03/2024
Промяна: 20/03/2024
Размер: 523.39 КБ
Тегления: 156

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Берковица уведомление за инвестиционно предложение „Изготвяне на инвестиционен проект за закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Берковицаˮ.

 

Уведомление за ИП от 11.03.2024 г. Уведомление за ИП от 11.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2024
Промяна: 12/03/2024
Размер: 441.36 КБ
Тегления: 359

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „РИТЕЙЛ ПАРК МОНТАНА“ ООД уведомление за инвестиционно предложение „Търговски комплекс – Ритейл парк Монтана и трафопост“ в ПИ с идентификатор 48489.4.517. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана.

 

Уведомление за ИП от 08.03.2024 г. Уведомление за ИП от 08.03.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 11/03/2024
Промяна: 12/03/2024
Размер: 173.7 КБ
Тегления: 172

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Регионално депо за отпадъци - Монтанаˮ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на разрешените с Решение № 06-ДО-387-03/17.08.2021 г. количества на отпадъци с код 16 01 03 и с код 20 01 35* на площадка, находяща се на ул.“Диана“ № 15А, гр. Монтана."

 

Уведомление за ИП от 29.02.2024 г. Уведомление за ИП от 29.02.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 01/03/2024
Промяна: 01/03/2024
Размер: 1.05 МБ
Тегления: 255

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „ЕКОЕН 8ˮ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение „Промяна в дейностите по оползотворяване към инвестиционно предложение за „Подмяна на част от оборудването на енергиен комплекс за ВЕИ, с цел използване на неопасни отпадъци като гориво за производство на електроенергия“, в с. Долно Церовене, община Якимово, област Монтана.

Уведомление за ИП от 20.02.2024 г. Уведомление за ИП от 20.02.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 21/02/2024
Промяна: 21/02/2024
Размер: 733.14 КБ
Тегления: 251

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Феникс Агро 2021ˮ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение „Развъждане, отглеждане и угояване на риба за спортен и промишлен риболов в микроязовир „Стубел“ в землището на с. Белотинци, общ. Монтана (ПИ с идентификатор 03722.22.654 по КККР на с. Белотинци, общ. Монтана).

Уведомление за ИП от 13.02.2024 г. Уведомление за ИП от 13.02.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 16/02/2024
Промяна: 16/02/2024
Размер: 14.39 МБ
Тегления: 245

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Агротранс – Монтанаˮ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение „Извършване на допълващо застрояване към производствено-складова сграда – винарска изба с площ от 900 м2 за преработка на винено грозде и производство на вино и допълнително оборудване за производствотоˮ в поземлен имот с идентификатор 03201.130.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Безденица, общ. Монтана.

Уведомление за ИП от 09.02.2024 г.. Уведомление за ИП от 09.02.2024 г..

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2024
Промяна: 12/02/2024
Размер: 682.19 КБ
Тегления: 211

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Винд Металˮ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение „Обособяване на площадка за извършване на дейности по изкупуване, съхранение, сортиране и продажба на отпадъци от черни и цветни метали“ в поземлен имот с идентификатор 63255.501.871 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ружинци, общ. Ружинци.

Уведомление за ИП от 09.02.2024 г. Уведомление за ИП от 09.02.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 12/02/2024
Промяна: 12/02/2024
Размер: 165.89 КБ
Тегления: 250

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Уинд Пауър Вълчедръмˮ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на вятърен парк за производство на електроенергия в местността Златиятаˮ в землищата на селата Горни Цибър, Златия, Разград, Черни връх, Септемврийци и на гр. Вълчедръм.

Уведомление за ИП от 08.02.2024 г. Уведомление за ИП от 08.02.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/02/2024
Промяна: 09/02/2024
Размер: 312.71 КБ
Тегления: 227

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Скорпио-Тˮ ЕООД уведомление за инвестиционно предложение „Монтаж на метален ударен шредерˮ в поземлен имот с идентификатор 10971.511.53 по кадастралната ката и кадастралните регистри на гр. Видин (УПИ V – за база за изкупуване на черни и цветни метали по плана на гр. Видин, Западна складова зона).

Уведомление за ИП от 08.02.2024 г. Уведомление за ИП от 08.02.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 09/02/2024
Промяна: 09/02/2024
Размер: 3.67 МБ
Тегления: 229

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Берковица уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг и транспортен достъп до него в ж.к. „Заряницаˮ гр. Берковицаˮ в поземлен имот с идентификатор 03928.510.245 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Берковица, общ. Берковица.

Уведомление за ИП от 02.02.2024 г. Уведомление за ИП от 02.02.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 05/02/2024
Промяна: 05/02/2024
Размер: 175.94 КБ
Тегления: 231

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от „Огоста 2017ˮ ООД уведомление за инвестиционно предложение „Увеличаване на капацитета за обезвреждане на опасни отпадъци с пулсиращ вакуумен стерилизатор (автоклав) към издадено разрешително за извършване на дейности по третиране на отпадъци № 06-ДО-381-02 от 20.04.2021 г.ˮ в поземлен имот с идентификатор 48489.5.602 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана.

Уведомление за ИП от 01.02.2024 г. Уведомление за ИП от 01.02.2024 г.

топ!
Дата на публикуване: 02/02/2024
Промяна: 02/02/2024
Размер: 195.93 КБ
Тегления: 203

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, РИОСВ – Монтана съобщава за постъпило от Община Монтана уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на общински път“ в поземлен имот с идентификатор 48489.4.481 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Монтана, общ. Монтана.

<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>
Страница 2 от 19

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията