25
Октомври
2019

РИОСВ – МОНТАНА ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА ПО СИГНАЛ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

На 25.10.2019 г. в 09:35 ч. екип на РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнали за наличие на силна задушлива миризма и замърсяване на атмосферния въздух на участъци, терени и площи в регулация и извън регулация на гр. Монтана.

Проверен е район в промишлената зона на гр. Монтана – производствена площадка за събиране на отпадъци от черни и цветни метали, както прилежащите ѝ площи към фирма „Трон“ ООД, промишлена база на „Монбат“ АД и прилежащия район, промишлена база и складови помещения към „Крос“ ООД, „Берг Монтана Фитинги“ ЕАД, „Емко“ ООД, „Мир България“ ООД, птицекланница към „Булгарплод София“ АД в гр. Монтана.

В проверените райони в промишлената зона не са констатирани изгаряния, горивни процеси и следи от тях, вследствие на което да се замърсява въздухът, както и моментно наличие на силна задушлива миризма. Не е констатирано запалване и дим и от площадка за депониране на птичи торов отпадък към „Булгарплод София“ АД в гр. Монтана – птицецентрове за отглеждане на пилета.

При оглед на терен, намиращ се на около 1 км северно от пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Монтана, е забелязан пушек и е констатирано горящо и тлеещо гнездо от депонирана птича торова постеля между две разорани ниви с размери около 30 на 50 метра. Димът от изгарянето е силно задушлив и е причината при посока на вятъра към Монтана да се усеща в района на промишлената зона и крайните жилищни комплекси. Незабавно е информиран областният управител на Монтана, с чието съдействие е изпратен екип на ОУ ПБЗН за загасяване на горящите и тлеещи участъци.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx