08
Януари
2020

До 15 февруари 2020 г. е срокът за подаване на годишните отчети за използваните през 2019 г. флуорсъдържащи парникови газове и вещества, нарушаващи озоновия слой

Напомняме на всички ползватели (сервизи и хладилни техници) на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) и вещества, нарушаващи озоновия слой (ВНОС) и оператори на хладилно, климатично, термопомпено оборудване и електрическа комутационна апаратура, съдържащи ФПГ и ВНОС, че срокът за предоставяне на информация в РИОСВ – Монтана под формата на годишен отчет за периода от 1 януари до 31 декември на 2019 г., е до 15 февруари 2020 г.

Формите-образци за докладване на ФПГ и ВНОС са публикувани на интернет страниците на РИОСВ – Монтана и МОСВ, като отчетността по Приложение № 7 е за ползвателите, а по Приложение № 9 за операторите на оборудване и апаратура.

За непредставен годишен отчет в РИОСВ – Монтана в указания срок виновните лица се наказват съгласно чл. 34и, ал. 24 от Закона за чистота на атмосферния въздух „с глоба от 500 до 2000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 1000 до 3000 лв.”.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx