18
Февруари
2014

Старият бряст от Сливен ще представи България в международен конкурс „Европейско дърво на годината 2014 г.”


      За четвърта поредна година на 1-ви февруари 2014 г. се даде старт на онлайн гласуването за конкурса „Европейско дърво на годината 2014 г”. Тази година в конкурса ще участват 10 дървета от – България, Унгария, Чехия, Словакия, Полша, Уелс, Франция, Италия, Ирландия, Шотландия.  Състезанието се провежда под надслова: „Ние не търсим най-старото, най-високото, най-дебелото, най-красивото или най-редкия вид дърво. Търсим най-обичаното дърво, запечатало се в сърцата и умовете на хората и тяхната общност.“

        Тази година в международната надпревара страната ни ще бъде представена от Стария бряст в гр. Сливен, който убедително спечели националния конкурс „Дърво с корен 2013“ с 6097 гласа. Хилядолетният бряст се намира в центъра на града и през годините се е превърнал в повече от природна забележителност за неговите жители. Той е символът на Сливен и на местната общност, очевидец на исторически събития, на съвременни културни и обществени прояви, пазител на самосъзнание и нрави, свидетел на съдбовни срещи, участник във фолклорни предания, израз на природната сила, красота и непреходност. Дървото е от вида полски бряст /Ulmus minor Mill./, обявен за вековно дърво още през 1949 г., на възраст 1100 години, височина 10 м. и обиколка 5,65 м.
        Пълните истории на дърветата на всички участващи страни, както и правилата за гласуване са публикувани на официалната интернет страница на конкурса: www.treeoftheyear.org, на която и Старият бряст ще набира гласове под номинация #2.

Гласувайте за Стария бряст от 01-28 февруари 2014 на адрес: www.treeoftheyear.org. Той ще очаква вашата подкрепа!

Начин на гласуване:
1. Влезте в посочения погоре сайт;
2. Напишете електронния си имейл на посоченото за целта място, попълнете символите от картинката, щракнете че сте съгласни с условията на гласуването;
3. Влезте в собствената си електронна поща и потвърдете гласа си на изпратения ви линк за потвърждение.
 

31
Януари
2014

СВЕТОВЕН ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ – 2 ФЕВРУАРИ 2014 г.

 

           Всяка година 2 февруари се отбелязва като Световен ден на влажните зони. На тази дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони, станала известна като Рамсарска конвенция.
           2014 г. е обявена от ООН за Международна година на фамилното земеделие. В тази връзка темата на кампанията за отбелязване на 2 февруари – Световния ден на влажните зони е „Влажни зони и земеделие: Партньори за растеж”.
           Съгласно Рамсарската конвенция влажни зони са "блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра". Влажните зони са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята.
              В България Рамсарската конвенция влиза в сила на 24. 01. 1976 г. Към момента у нас местата, обявени за Рамсарски са 11 с обща площ 35 273 хектара. На територията на РИОСВ – Монтана е разположен остров Ибиша  - Рамсарски обект с площ 372 хектара. Международната значимост на остров Ибиша се определя от наличието на най-голямата у нас смесена чаплово-корморанова колония. Част от територията на острова е поставена под строга защита като поддържан резерват.

Categories: Актуално

22
Януари
2014

В МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ СЕМИНАР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БИООТПАДЪЦИТЕ

          На 20.01.2014 г. в конферентната зала на хотел „Огоста” в гр. Монтана се проведе семинар на тема „Прилагане на изискванията на законодателството по управление на биоотпадъците в България”. Организатори са дирекция „Управление на отпадъците” от Министерство на околната среда и водите в рамките на проект „Разработване на нормативна уредба за управление на биоотпадъците и създаване на система за осигуряване на качеството на компоста и Национална организация за осигуряване на качеството на компоста”.        
          Присъстваха представители на общини от области Монтана, Видин и Враца, Областни дирекции по безопасност на храните в горепосочените области, земеделски производители. Докладвани бяха целите на разделното събиране и оползотворяване на биоотпадъците, целите за ограничаване на количествата биоразградими отпадъци и тяхното рециклиране.  
 

Categories: Актуално

22
Януари
2014

Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2013 г. е 10 март 2014 г.

         Срокът за подаване на годишните отчети за дейностите по отпадъци за отчетната 2013 г. е 10 март 2014 г.
         Съгласно чл. 44, ал. 6 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/2012 г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят само в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Същите се изготвят в два екземпляра, като единия се изпраща в ИАОС, а втория остава на съхранение в лицата, отговорни за изготвянето им.
          Когато през отчетния период не са образувани отпадъци и/или не са извършвани дейности с отпадъци, се изготвя уведомително писмо, в което се посочват конкретните площадки и кодове на отпадъци, които не са образувани и/или с които не е извършвана конкретна дейност.
          На 05.02.2013 г. влезе в сила Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (ДВ, бр.10/2013 г.). Наредбата може да намерите на интернет страницата на ИАОС, където са публикувани и образците на годишни отчети, като отделни приложения и са дадени допълнителни указания за предоставянето им в зависимост от извършваните дейности с отпадъци:

http://eea.government.bg/bg/nsmos/waste/naredba-2
За контакти:
Изпълнителна агенция по околна среда
отдел "Мониторинг на отпадъците"
1618, гр. София
бул. "Цар Борис III" 136
Тел: 02/ 940 64 15
Факс: 02/ 955 90 15

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

wed 2020

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx