12
Февруари
2020

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ за приемане от страна на възложителя – РИОСВ-Монтана на Дейност №2 от обществената поръчка „Изготвяне на Технологичен проект/план“ от страна на изпълнителя – „Ели-2002“ ЕООД

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие,

съфинансирана от държавния бюджет на Република България,

Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“,

Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“

РИОСВ – Монтана уведомява обществеността за приемане на Дейност №2 от обществената поръчка „Изготвяне на Технологичен проект/план“ от страна на изпълнителя – „Ели-2002“ ЕООД.

Дейността е в изпълнение на проект „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“ от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ за проект ИСУН № BG16M1OP002-3.007-0005 „Подобряване на природозащитното състояние на природно местообитание 91Е0* Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior в поддържан резерват „Ибиша“, попадащ в границите на защитена зона BG0000199 „Цибър“.

В Технологичният план са използвани изходните данни от изготвения Доклад по Дейност №2 от проекта: „Провеждане на предварителни и теренни проучвания с цел локализиране на инвазивните видове в природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior и избор на методи за отстраняване на инвазивните видове“.

В плана са разгледани таксационните характеристики на отдела, в който е ситуирано природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior. Представени са мероприятията по почистване на площта, а именно: изрязване до основи и ръчно изкореняване на аморфата (сезон: зима 2019 г. – 2020 г.), изрязване на новопоявилите се семеначета и дребни издънки, събиране на семена и изрязване на цветове на аморфата по цялата площ на отдел 45/в и изнасяне извън границите на поддържания резерват (сезон: лято 2020 г.), обработка на почвата (сезон: есен 2020 г.).

Описани са дейностите след почистване на местообитанието от инвазивните и интродуцирани видове, а именно изкопаване на дупки за засаждане на фиданките, както следва: дупките за фиданките от бяла топола – 60/60, с дълбочина 0,6 м; дупките за фиданките от черна топола – 60/60, с дълбочина 0,6 м и засаждането на фиданките с полския ясен ще се бъде ръчно с подобрен меч. Представено е разстоянието между копките (гнездата), разстоянието между фиданките (схемата), брой фиданки в група и брой групи в декар, при залесяването тополови фиданки да се садят с гъстота до 300 посадни места на декар при междуредие 3 метра и разстояние между фиданките 1 метър.

В Технологичния план е уточнено, че фиданките от бяла топола (Populus alba), черна топола (Populus nigra) и полски ясен (Fraxinus angustifolia) ще бъдат произведени в разсадник, който се намира на подходящи климатични условия, близки до климатичните условия на остров Цибър и придружени със сертификат и вид, съгласно Наредба №21/01.08.2019 г. на ИАГ.

В Технологичния план е разгледана схемата на залесяване и дървесния видов състав, а именно: схема на подготовка: 3х1 за топола, 3х1 за полски ясен. Ще бъде извършено залесяване с по-висок брой тополови фиданки/по-гъсти редове, схема 3х1, с цел да се имитират естествените процеси. Гъстотата на залесяване за бялата топола ще бъде до 300 бр. фиданки на декар или общ брой на фиданките 9300 бр., за черната топола до 300 бр. фиданки на декар или общ брой на фиданките 7500 бр. и до 333 бр. фиданки на декар за полския ясен или общо 2000 дка за цялата площ. Предвиденото залесяване ще бъде на 6 бр. площадки с обща площ от 62 дка в природно местообитание 91Е0 *Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior. Описани са определените площи, които ще бъдат почистени от инвазивните видове в природно местообитание, чрез избрания метод за отстраняването им, както и препоръчана схема на залесяване: бяла топола – 50%, черна топола – 40% и полски ясен – 10%.

Categories: Актуално

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx