Банкова сметка

  

Уважаеми потребители на административни услуги,

Внасянето на административни такси става по бюджетната сметка на РИОСВ – Монтана.

Банковата сметка на
Регионална инспекция по околната среда и водите гр. Монтана е следната:

 

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00;

BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

 

В графата „Основание за плащане” на платежните документи е необходимо да попълвате много точно законовото основание за внесената такса, като изписвате член, алинея, точки, букви съгласно ПМС № 253/2004г. и ПМС 125/1999г. за съответното плащане. Можете да използвате информацията за видовете административни услуги и размера на таксите от информационното табло или от интернет - страницата на РИОСВ - Монтана.

Забележка: В платежните нареждания не се попълва вид плащане. При интернет банкиране, във формата за платежно към бюджета, на вид плащане от падащия списък от кодове се избира 000 000.

Копие на платежния документ е необходимо да прилагате към документите за извършване на административната услуга, които предоставяте в Центъра за административно обслужване.

Заплащане на такси и цени на услугите чрез ПОС

 
На основание чл.8, ал.3, т.11 от Наредбата за административното обслужване, приета с ПМС № 246 от 13.09.2006г., Обн. ДВ. бр. 78 от 26 Септември 2006г., потребителите на административни услуги на РИОСВ - Монтана могат да заплащат дължимите такси и цени на услугите чрез ПОС терминално устройство, поставено в Центъра за административно обслужване на  РИОСВ  - Монтана, гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек", № 4, ет. 3.
При извършване на плащане чрез ПОС терминал, гражданите задължително е необходимо да представят документ за самоличност.
Няма ограничения в размера на сумите. Плащанията могат да се извършват с дебитни и кредитни карти от вида VISA, VISA ELECTRON, V PAY, MASTERCARD, MAESTRO и БОРИКА, издадени от доставчици на платежни услуги, опериращи на територията на Република България, участващи в платежната система с окончателност на сетълмента БОРИКА.

При разплащане чрез ПОС терминалното устройство не се дължат такси за превод и комисионни.

Информация за фактури:

Фактури при постъпване на такси, възникнали на основание и по реда на нормативен акт, получател на който е бюджетно предприятие, не се издават. Съгласно чл.7, ал.7 от закона за счетоводството за разходооправдателен документ се счита платежния документ от извършеното плащане.

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията