Летливи органични съединения

Информационна система за инсталациите, източници на емисии на летливи органични съединения /ЛОС/ 

Информационната система (ИС) съдържа списъци на инсталациите, извършващи дейности от категориите съгласно приложение № 1 и секторните ръководства по чл. 3  от Наредба № 7 от 21 октомври 2003г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7/2003 г.), както и поименни партиди на задължените по наредбата оператори. Информационната система предоставя и информация за инсталациите с комплексно разрешително.

Чрез ИС софтуерно се осигуряват дейностите по управление и поддръжка на централизирания публичен регистър на инсталациите, източници на емисии на ЛОС по чл.30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух. В регистъра се вписват инсталациите, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7/2003 г., с изключение на инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда.

Документи

Подреждане по : Име | Дата | Тегления [ Възходящо ]

До 31.03.2022 г. е срокът за представяне на информация за консумацията на ЛОС през 2021 г._ До 31.03.2022 г. е срокът за представяне на информация за консумацията на ЛОС през 2021 г._

топ!
Дата на публикуване: 07/02/2022
Промяна: 07/02/2022
Размер: 23.56 КБ
Тегления: 978

Приложение № 7 към чл. 8, ал. 3 за паметници на културата Приложение № 7 към чл. 8, ал. 3 за паметници на културата

топ!
Дата на публикуване: 06/03/2020
Промяна: 06/03/2020
Размер: 15.55 КБ
Тегления: 3177

Приложение № 7 към чл. 8, ал. 3 от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

За целите на възстановяване и поддръжка на обекти (сгради или стари превозни средства), определени като паметници на културата по реда на чл. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите, физическите или юридическите лица могат да подадат до министъра на околната среда и водите или до оправомощено от него длъжностно лице заявление на хартиен и магнитен носител съгласно приложение № 7 за издаване на разрешение за употреба на точно определени количества продукти, които не съответстват на нормите за съдържание на ЛОС. Разрешението важи само за посочените в него видове и количества продукти и има валидност 6 месеца от датата на издаването му.

Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух

топ!
Дата на публикуване: 06/06/2013
Промяна: 25/09/2023
Размер: 42.5 КБ
Тегления: 6897

Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение  №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации

Образец № 3, съгласно чл. 30л, ал. 8 от ЗЧАВ - Удостоверение за регистрация Образец № 3, съгласно чл. 30л, ал. 8 от ЗЧАВ - Удостоверение за регистрация

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2013
Промяна: 12/03/2013
Размер: 44 КБ
Тегления: 5760

Образец № 2, съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ Образец № 2, съгласно чл. 30л, ал. 12 от ЗЧАВ

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2013
Промяна: 12/03/2013
Размер: 51.5 КБ
Тегления: 5646

Образец № 1, съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ Образец № 1, съгласно чл. 30л, ал. 3 от ЗЧАВ

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2013
Промяна: 12/03/2013
Размер: 50.5 КБ
Тегления: 5826

Приложение № 3 към чл.3, ал.2 и Прил. № 6 към чл.7 и 9 от Наредба за огр. емисиите на бои и лакове Приложение № 3 към чл.3, ал.2 и Прил. № 6 към чл.7 и 9 от Наредба за огр. емисиите на бои и лакове

топ!
Дата на публикуване: 12/03/2013
Промяна: 25/02/2020
Размер: 79 КБ
Тегления: 6416

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2 и Приложение № 6 към чл. 7 и 9  от Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  /ДВ.бр.20/06.03.2007г./.

    Съгласно изискванията на чл.3, ал. 2 и чл. 7 и 9  от Наредбата същите имат задължение да представят информация в РИОСВ – Монтана, за количествата продукти за покрития, пуснати на пазара или употребени през предходната година по Приложение № 3 и Приложение № 6 най-късно до 31 март на текущата година. Информацията следва да бъде представена на хартиен и електронен носител (CD).

Деловодна справка

life2016

opos logo bg

reach 2018 campaign banner

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

IBAN: BG 16UBBS 8002 3106 1524 00; BIC: UBBSBGSF при ОББ – Монтана

Банкова сметка

Заявления

Образци на заявления за издаване на документи

Брояч на посещенията

https://farmakosha.com indian porn xxx