I. Наименование на административната услуга

Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците
II. Правно основание

Административнопроцесуален кодекс (АПК)
Закон за управление на отпадъците (ЗУО)
Наредба № 6/27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.80/2013г.)
III. Характеристика

Настоящата процедура указва реда за издаване от компетентният орган (РИОСВ или ИАОС) на становище относно възможността за обезвреждане чрез депониране на отпадък и класа на депото, в което отпадъкът може да се депонира.
Отговорни лица за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците са притежателите на отпадъците. Съгласно §1, т.29 от Допълнителните разпоредби към Закона за управление на отпадъците, „притежател на отпадъци“ е причинителят на отпадъците или физическото или юридическото лице, в чието владение се намират те.
Основното охарактеризиране се изисква за всички видове отпадъци (с код и наименование), предназначени за обезвреждане чрез депониране. За определяне на отпадъците, които могат да се приемат на съответният клас депо се прилагат критериите за приемане на отпадъците на депа. Основното охарактеризиране представлява определяне на характеристиките на отпадъците чрез събиране на цялата необходима информация ( в т.ч. чрез изпитване по стандартизирани методи, когато това се изисква).
Със Заповед № РД-824 от 11.11.2011г. на министъра на околната среда и водите е утвърдено Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа.
Документацията за основно охарактеризиране се представят на директора на РИОСВ-Монтана от притежателите на отпадъци.
IV. Процедура по предоставяне на административната услуги

1. Компетентен орган
Директорът на РИОСВ-Монтана, когато за отпадъка не се изисква  изпитване за определяне на поведението му при излужване.
Изпълнителният директор на ИАОС, когато за отпадъка се изисква   изпитване за определяне на поведението му при излужване.
2. Заявител
Заявител следва да бъде лице по чл. 35, ал.1 от Наредба № 6 от 2013 г., притежател на отпадъци предназначени за обезвреждане чрез депониране в депа за отпадъци.
3. Необходими документи
Притежателят на отпадъци, предназначени за обезвреждане чрез депониране, представя на директора на РИОСВ, на чиято територия се образуват отпадъците, документацията от основното охарактеризиране  в:
Един екземпляр на хартиен и електронен носител в случаите, когато за отпадъците не се изисква изпитване за определяне на поведението му при излужване.
Два екземпляра на хартиен и електронен носител в случаите, когато за отпадъкът се изисква изпитване за определяне на поведението му при излужване.
4. Вътрешен ход на административната услуга
Адресат
Документацията от основното охарактеризиране се представя  до  РИОСВ, на чиято територия се образуват отпадъците.
Ред и срок за отстраняване на непълноти и нередовности в искането
В 14-дневен срок от получаване на документацията  директорът на РИОСВ може да изиска отстраняване на нередовности  и/или предоставяна на допълнителна информация от притежателя на отпадъка.
В 14-дневен срок от получаване на документацията изпълнителният директор на ИАОС може да изиска отстраняване на нередовности  и/или предоставяна на допълнителна информация от притежателя на отпадъка.
Издаване на становище
В едномесечен срок от представяне на документацията от основното охарактеризиране или  от отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителната информация, директорът на РИОСВ  се произнася със становище, което съдържа заключение относно възможността за депониране на разглежданият отпадък и класа на депото, на което може да се депонира.
В едномесечен срок от представяне на документацията от основното охарактеризиране или  от отстраняване на нередовностите и/или предоставяне на допълнителната информация , изпълнителният директор на ИАОС се произнася със становище, което съдържа заключение относно възможността за депониране на разглежданият отпадък и класа на депото, на което може да се депонира, ключовите параметри, които периодично да се изпитват за установяване на съответствието и честотата на изпитването.
Съобщаване
Доколкото особени правила относно съобщаването за прекратяване на производството или издаването на становище за основно охарактеризиране на отпадъците не са предвидени, и в тези случаи следва да се приложат общите правила на АПК.
Съобщаването се извършва в тридневен срок от изготвянето на становището или от прекратяването на производството на всички заинтересовани лица (в случая – на заявителя). Съобщаването може да се извърши чрез устно уведомяване, което се удостоверява с подпис на извършилото го длъжностно лице, или чрез отправяне на писмено съобщение, включително чрез електронна поща или факс, ако заявителят е посочил такива (чл. 61, ал. 1 и 2, чл. 56, ал. 3 АПК).
5. Такси
В действащата нормативна уредба не е предвидена такса за издаване на становище по основно охарактеризиране на отпадъци   и съответно такава не следва да се дължи.
V. Резултат от процедурата

Отпадъците предназначени за обезвреждане чрез депониране в депа, са придружени със становище, в което ясно е указан видът на отпадъкът, класът на депото на което може да бъде приет и условията при които може да се извърши депонирането.
Голяма част от отпадъците се отклоняват от депата  още в етапа на процедурата, която изисква аргументи относно невъзможността за оползотворяване и/или рециклиране на същите.
VI. Образци и формуляри

Ръководството за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа, утвърдено със Заповед № РД-824/11.11.2011г. на министъра на околната среда и водите.

Доклад за основно охарактеризиране, когато за отпадъкът не се изисква изпитване

План за вземане на проби и изпитване на отпадък с код и наименование………, с цел основно охарактеризиране

Доклад за основно охарактеризиране, когато за отпадъкът се изисква изпитване за установяване на съответствие.